Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 21-06-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2007, nr. SV/A,B&C/2007/19574, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds voor het jaar 2007

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling van de rijksbijdrage Ouderdomsfonds

[Vervallen per 01-01-2008]

De rijksbijdrage die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2007: € 5.457.100.000.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 juni 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina