Inkomstenbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, dienstbetrekking aan boord van een zee- of luchtvaartuig

[Regeling vervallen per 30-12-2010.]
Geldend van 23-06-2007 t/m 29-12-2010

Inkomstenbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, dienstbetrekking aan boord van een zee- of luchtvaartuig

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat voorkoming van dubbele belasting wordt verleend op grond van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 voor het belastbare loon ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een zee- of luchtvaartuig in het internationale verkeer dat wordt geëxploiteerd door een onderneming waarvan de feitelijke leiding is gevestigd in een andere Mogendheid.

Inleiding

[Vervallen per 30-12-2010]

Mij zijn enkele situaties voorgelegd van in Nederland wonende personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn aan boord van een luchtvaartuig in het internationale verkeer van een onderneming waarvan de feitelijke leiding in een land is gevestigd waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft afgesloten. Hun loon uit dienstbetrekking wordt in dat andere land volledig in de belastingheffing betrokken. Ditzelfde loon wordt in Nederland in de belastinggrondslag betrokken.

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

[Vervallen per 30-12-2010]

Door het ontbreken van een toepasselijke internationale regeling is de Nederlandse eenzijdige regeling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 van toepassing. In Nederland bestaat recht op een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor zover de bemanningsleden binnen het gebied van het andere land (het luchtruim boven het gebied daaronder begrepen) arbeid verrichten (artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit voorkoming dubbel belasting 2001). Hiermee kan slechts ten dele voorkoming van dubbele belasting worden verleend en resteert voor een deel van het loon daadwerkelijke dubbele belasting.

Goedkeuring

[Vervallen per 30-12-2010]

Om aan de dubbele belasting tegemoet te komen keur ik goed dat in plaats van de (beperkte) vrijstelling van het loon op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna: Bvdb 2001) in bovenbeschreven situatie kan worden gekozen voor de toepassing van de verrekeningsmethode. De verrekeningsmethode kan worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 en 14 van het Bvdb 2001 (inclusief onderworpenheidseis). De goedkeuring is beperkt tot het belastbare loon ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een zee- of luchtvaartuig in het internationale verkeer dat wordt geëxploiteerd door een onderneming waarvan de feitelijke leiding is gevestigd in een andere Mogendheid.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001. Op onherroepelijk vaststaande aanslagen kan worden teruggekomen in overeenstemming met het besluit van 25 maart 1991, kenmerk DB89/735, BNB 1991/142, laatstelijk in verband met de vervanging van de gulden door de euro gewijzigd bij besluit van 6 december 2001, nr. CPP2001/3435M.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 juni 2007

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal voor Fiscale Zaken

,

M. Brabers

Terug naar begin van de pagina