Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-10-2007.]
Geldend van 03-06-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 27 juni 2006, houdende de vaststelling van de aan ondernemers die bloemkwekerijproducten naar Japan exporteren op te leggen heffing voor het jaar 2007 (Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2007)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 17 mei 2006;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De exporteur van bloemkwekerijproducten is over de door hem naar Japan uitgevoerde bloemkwekerijproducten aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het jaar 2007, ten behoeve van de financiering van controles van bloemkwekerijproducten die naar Japan worden uitgevoerd.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Ter uitvoering van artikel 2 doet de exporteur van bloemkwekerijproducten aangifte bij het productschap van de tijd gedurende welke de door hem naar Japan uitgevoerde hoeveelheden bloemkwekerijproducten zijn gecontroleerd.

 • 2 De opgave als bedoeld in het vorige lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

 • 3 Wanneer de exporteur de Plantenziektenkundige Dienst heeft gemachtigd de in het eerste lid bedoelde gegevens aan het productschap te verstrekken, hoeft de opgave als bedoeld in het tweede lid, niet te geschieden.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

 • 1 Het bedrag van de heffing wordt vastgesteld op basis van de tijd gedurende welke de uit te voeren bloemkwekerijproducten onderworpen zijn geweest aan een controle als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 De tijd welke is gemoeid met de controle wordt afgerond op de tijdseenheid van een kwartier. Per kwartier is een heffing van: € 80,– verschuldigd.

 • 3 De exporteur en de keurmeester ondertekenen allebei de verklaring waaruit blijkt gedurende hoeveel tijd de keurmeester één of meerdere partijen bloemkwekerijproducten heeft gekeurd, uitgedrukt in eenheden van een kwartier.

 • 4 Indien een exporteur één of meer verklaringen niet heeft ondertekend, is artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 5

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens, of een ambtshalve schatting, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervuiling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2007.

Deze verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 6 juli 2006

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 31 augustus 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 22 mei 2007, nr. TRCJZ/2006/2277.

Terug naar begin van de pagina