Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-10-2007.]
Geldend van 03-06-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 juni 2006, houdende de vaststelling van een vakhefftng voor bloemkwekerijproducten voor het jaar 2007 (Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2007)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 17 mei 2006;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a.

  de bloemkwekerijproducten:

  siergewassen, bloemzaden daaronder begrepen, in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:

     

  1. winterharde houtgewassen in hun geheel voorzover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen zonder wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;

     

  2. voor zover in groene toestand de Japanse azalea’s, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;

     

  3. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en

     

  4. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;

  b.

  teeltmateriaal:

  planten en plantendelen die bestemd zijn om voor de teelt van bloemkwekerijproducten of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden;

  c.

  het kweken van bloemkwekerij- producten of teeltmateriaal:

  1. het ter verkrijging van een oogst brengen, hebben of houden in een al dan niet overdekt groeimedium van bloemkwekerij producten of teeltmateriaal;

     

  2. het ter bevordering van het verkrijgen van een oogst verrichten van alle wijzen van behandelen, bewerken, beschermen, bewaren en verzorgen van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal, of

     

  3. het oogsten van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal;

  d.

  de kweker:

  de ondernemer die bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal kweekt;

  e.

  de importeur:

  de ondernemer die bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal invoert;

  f.

  de omzet:

  het bruto-verkoopfactuurbedrag inclusief kosten doch exclusief BTW;

  g.

  de invoerwaarde:

  de cif-waarde van hetgeen de importeur heeft ingevoerd;

  h.

  de veiling:

  een organisatie die bemiddelt bij de aan- en verkopen van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal.

 • 4 Onder het kweken van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal wordt mede begrepen het doen kweken.

 • 5 Deze verordening is niet van toepassing op bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal, welke afkomstig zijn uit andere Lidstaten van de EU en in Nederland worden verhandeld.

§ 2. Heffingsplicht

 • 8.

  • a. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een gedeeltelijke verlaging van het heffingstarief, dienen over het betrokken kalenderjaar de gecertificeerde jaarrekening aan het productschap te overleggen.

  • b. Wanneer het productschap vaststelt dat op jaarbasis de heffingsgrondslag van aangekochte bloemkwekerijproducten hoger is dan € 11.344.505,–, wordt over:

   • 1. het bedrag tussen € 0,0 – € 11.344.505,– het heffingstarief van 0,345% toegepast,

   • 2. het bedrag tussen € 11.344.505,– en € 50.000.000,– het verlaagde heffingstarief van 0,245% toegepast, en

   • 3. het bedrag groter dan € 50.000.000,–, het verlaagde heffingstarief van 0,145% toegepast.

  • c. Wanneer het productschap vaststelt dat op jaarbasis de heffingsgrondslag van zelfgekweekte bloemkwekerijproducten (niet zijnde teeltmateriaal) hoger is dan € 6.000.000,–, wordt over:

   • 1. de eerste € 6.000.000,– het heffingstarief van 1,01% toegepast, en

   • 2. het bedrag hoger dan € 6.000.000,– het verlaagde heffingstarief van 0,76% toegepast.

  • d. Aanvragen voor restitutie moeten worden ingediend binnen één jaar na afloop van het jaar waarover de restitutie wordt gevraagd en vergezeld gaan van een accountantsverklaring.

 • 9. Voor 2007 geldt dat het aan het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Bloemen en Planten (HBAGBP) af te dragen bedrag wordt vastgesteld op de som van:

  • a. 90% van 9/109 deel van de jaarlijkse opbrengst van de in eerder genoemde verordening bedoelde heffing op het eindproduct;

  • b. 100% van 9/66,5 deel van de jaarlijkse opbrengst van de in eerder bedoelde heffing op het teeltmateriaal.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 5

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 in afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 6

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een ambtshalve schatting, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 7

Een kweker, onderscheidenlijk een importeur van bloemkwekerijproducten wordt geacht, indien hij door hem gekweekte, onderscheidenlijk geïmporteerde bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal door tussenkomst van een veiling verhandelt, aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 2 ten aanzien van de op vorenbedoelde wijze verhandelde producten te hebben voldaan, indien hij de desbetreffende veiling heeft gemachtigd namens hem aan het productschap de door hem verschuldigde heffing te voldoen en deze heffing door het productschap is ontvangen.

Artikel 8

 • 1 De verkoper van bloemkwekerijproducten heeft het recht aan de afnemers van door hem gekweekte bloemkwekerijproducten onderscheidenlijk van door hem rechtstreeks doorverhandelde bloemkwekerijproducten, het hieronder genoemde heffingspercentage van het verkoopbedrag der door hem aan die afnemers verhandelde bloemkwekerijproducten in rekening te brengen van: 0,435%.

 • 2 Indien een verkoper van bloemkwekerijproducten, van het hem in het vorige lid toegekende recht gebruik maakt, zijn de desbetreffende afnemers verplicht het aan hen krachtens het bepaalde in het vorige lid in rekening gebrachte, aan die verkoper te voldoen.

 • 3 Deze bepaling is niet van toepassing op de verkoop van bloemzaden en teeltmateriaal.

Artikel 9

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2007.

Deze verordening en de bijbehorende toelichting zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 6 juli 2006

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 23 februari 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 22 mei 2007, nr. TRCJZ/2006/2281.

Terug naar begin van de pagina