Verordening HPA suiker en isoglucose 2007

[Regeling vervallen per 19-04-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 29-07-2007 t/m 31-12-2013

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 8 maart 2007, houdende regels ter zake van de uitvoering van de suikermarktordening (Verordening HPA suiker en isoglucose 2007)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw,

Gelet op artikel 23 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, in aanmerking nemende Verordeningen (EEG) nr. 318/2006, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, Verordening (EEG) nr. 320/2006, houdende een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot de wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Raad van 20 februari 2006 en de daarbij behorende uitvoeringsverordening van de Raad van de EU en de Commissie (Pb EG L 58).

Gehoord de Suikerbegeleidingscommissie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 19-04-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 19-04-2014]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

c.

raadsverordeningen:

Verordening (EEG) nr. 318/2006 of Verordening (EEG)nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006;

d.

uitvoeringsverordeningen:

verordening van de Raad van de EU of van de Commissie van de EG ter uitvoering van de raadsverordening.

Overigens wordt de terminologie van de EG-verordeningen overgenomen.

§ 2. Bepalingen met betrekking tot de erkenning van marktdeelnemers

[Vervallen per 19-04-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 19-04-2014]

Het hoofdproductschap verleent op verzoek een erkenning aan producenten van suiker en isoglucose en aan de verwerkers van deze producten tot de in de raadsverordening bedoelde producten. De erkende ondernemingen verstrekken maandelijks van de voorgaande maand aan het hoofdproductschap de in de raadsverordening gevraagde gegevens. Het hoofdproductschap kan aanvullende gegevens verlangen.

§ 3. Bepalingen met betrekking tot de mededeling van prijzen

[Vervallen per 19-04-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 19-04-2014]

Erkende suikerondernemingen die over een productiequotum beschikken en erkende ondernemingen die industriële suiker verwerken geven, overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen, maandelijks met ingang van het tweede kwartaal van 2008 het hoofdproductschap gegevens door over het door hun gehanteerde prijsniveau. Voor gegevens betreffende het seizoen 2006/2007 en het eerste en tweede kwartaal van het seizoen 2007/2008 worden deze rechtstreeks door de ondernemingen en erkende ondernemingen of via een intermediair gemeld aan de commissie.

§ 4. Bepalingen met betrekking tot de productie buiten het quotum

[Vervallen per 19-04-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 19-04-2014]

Voor 14 april van elk jaar deelt elke door het hoofdproductschap erkende suikerfabrikant de hoeveelheid suiker mee die hij boven zijn productiequotum heeft geproduceerd in het lopende verkoopseizoen. Voor elk verkoopseizoen is de fabrikant aan het hoofdproductschap een overschotheffing verschuldigd, te bepalen over de geproduceerde hoeveelheden bedoeld in de raadsverordening.

§ 5. Bepaling met betrekking tot de productieheffing

[Vervallen per 19-04-2014]

Artikel 5

[Vervallen per 19-04-2014]

Het hoofdproductschap vordert een productieheffing in over het quotum, voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig de raadsverordening bij de producent die een suiker of isoglucose quotum beschikt.

§ 6. Bepalingen met betrekking tot de herstructureringsheffing

[Vervallen per 19-04-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 19-04-2014]

Het hoofdproductschap vordert een herstructureringsheffing in over het quotum, voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig de raadsverordening bij de producent die over een suiker of isoglucose quotum beschikt.

§ 7. Bepalingen met betrekking tot het extra suikerquotum

[Vervallen per 19-04-2014]

Artikel 7

[Vervallen per 19-04-2014]

  • 1 Het hoofdproductschap vordert bij de producent een heffing van € 730 per ton in over het extra quotum, dat voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig de raadsverordening wordt toegekend.

  • 2 Voor het seizoen 2006/2007 moet deze heffing vóór 31 juli 2007 worden betaald, voor het seizoen 2007/2008 moet deze heffing vóór 28 februari 2008 worden betaald.

Den Haag, 8 maart 2007

Th.A.M. Meijer

voorzitter

P. Hijma

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 22 mei 2007, nr. TRCJZ/2007/924.

Terug naar begin van de pagina