Wijzigingsregeling Subsidieregeling Food & Nutrition Delta Fase 2-module van de Experimentele [...] perioden indiening aanvragen en subsidieplafonds voor 2007)

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 21-06-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 juni 2007, nr. WJZ 7066633, tot wijziging van de Subsidieregeling Food & Nutrition Delta Fase 2-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten en tot vaststelling van de perioden voor de indiening van de aanvragen en van de subsidieplafonds voor 2007 voor subsidies voor FND-haalbaarheidsprojecten en FND-innovatieprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Food & Nutrition Delta Fase 2-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

De Subsidieregeling Food & Nutrition Delta Fase 2-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten zoals die luidde voor het tijdstip waarop deze regeling in werking is getreden, blijft van toepassing op subsidies voor FND-innovatieprojecten en FND-haalbaarheidsprojecten die voor dat tijdstip zijn aangevraagd, met dien verstande dat de deelnemers in een FND-samenwerkingsverband of een FND-MKB-samenwerkingsverband die bij de overdracht van kennis en resultaten voldoen aan artikel 16a, niet behoeven te voldoen aan artikel 33, vierde lid.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 13 juni 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina