Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren PO naar VO

[Regeling vervallen per 01-08-2009.]
Geldend van 07-06-2008 t/m 31-07-2009

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juni 2007, nr. AP/OKP/2007/23891, ter bevordering van doorstroom van leraren primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs door middel van zij-instroom in het beroep (Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren PO naar VO)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 85a, eerste en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 2.2.3, eerste en vijfde, lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

§ 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en voor wat betreft het voorbereidend beroepsonderwijs aan agrarische opleidingencentra als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. bevoegd bezag: bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel bevoegd gezag van een agrarisch opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.3. de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft het daaraan verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs;

 • c. leerplusarrangementschool: school die op basis van de Regeling leerplusarrangement VO en Nieuwkomers een subsidiebeschikking heeft ontvangen van de Minister op 9 februari 2007 met het kenmerk BVO-07/7757 M voor de kalenderjaren 2007 en 2008;

 • d. leraar primair onderwijs: degene die als groepsleraar bevoegd is tot het geven van onderwijs waarvoor op grond van artikel 32 a van de WPO bekwaamheidseisen zijn vastgesteld;

 • e. zij-instromer: leraar primair onderwijs die in het schooljaar 2007–2008 wordt benoemd dan wel aangesteld zonder benoeming met toepassing van artikel 33, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • f. geschiktheidsverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 118k van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Doelbepaling

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 De Minister verstrekt voor het schooljaar 2007–2008 op aanvraag aanvullende bekostiging ter bevordering van de doorstroom van 265 leraren primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs via de weg van zij-instroom in het beroep.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt verleend op basis van de volgende overwegingen:

  • a. Dat de Tweede Kamer op 12  oktober 2006 het amendement van het lid Jan de Vries c.s. heeft aangenomen op de onderwijsbegroting 2007.

  • b. 200 leraren primair onderwijs worden in staat gesteld via de weg van zij-instroom in het beroep door te stromen naar scholen in het voortgezet onderwijs.

  • c. Met name Leerplusarrangementscholen, waar sociaal-maatschappelijke problemen cumuleren, worden gestimuleerd personeel te werven door leraren primair onderwijs als zij-instromer in het beroep aan te stellen.

Artikel 3. Aanvrager

[Vervallen per 01-08-2009]

De aanvullende bekostiging wordt verleend aan een bevoegd gezag van de school die in schooljaar 2007–2008 een zij-instromer in het beroep aanstelt dan wel benoemt.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-08-2009]

Voor de verstrekking van aanvullende bekostiging op grond van deze regeling is een bedrag beschikbaar van € 6.625.000.

Artikel 5. Hoogte bedrag

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 De aanvullende bekostiging bedraagt € 25.000 per zij-instromer.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die gemoeid zijn met het zij-instroomtraject, zoals de kosten voor het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

§ 2. Aanvraag

[Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 6. Aanvraag van een bijdrage en aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Een aanvraag wordt op een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend aanvraagformulier met kenmerk CFI 67120, ingediend bij de Centrale Financiën Instellingen, ter attentie van BVO, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

 • 3 Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meerdere zij-instromers.

 • 4 Per zij-instromer kan slechts eenmaal een aanvraag worden ingediend.

Artikel 7. Termijn indiening aanvraag

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 De indieningstermijn voor aanvragen opent met de dag dat de regeling in werking treedt.

 • 2 Een aanvraag kan tot en met 16 juli 2007 worden ingediend.

§ 3. Verlening van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 8. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 De Minister beslist gelijktijdig op alle aanvragen, waarbij aanvragen die zien op leerplusarrangementscholen voor gaan op aanvragen die zien op overige scholen.

 • 2 Binnen de categorieën, bedoeld in de eerste volzin, verdeelt de Minister het beschikbare bedrag op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

Artikel 9. Beslistermijn

[Vervallen per 01-08-2009]

De Minister beslist uiterlijk op 31 augustus 2007 op een aanvraag voor aanvullende bekostiging.

§ 4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 10. Bescheiden

[Vervallen per 01-08-2009]

Het bevoegd gezag beschikt uiterlijk 1 januari 2009 over de volgende documenten:

 • a. een afschrift van de geschiktheidverklaring van de zij-instromer met uiterlijke afgiftedatum 1 mei 2008;

 • b. een afschift van de akte van aanstelling dan wel de akte van benoeming van de zij-instromer; en

 • c. een afschrift van het getuigschrift van de zij-instromer waaraan de bevoegdheid is verbonden in het primair onderwijs als groepsleraar werkzaam te zijn.

Artikel 11. Scholings- en begeleidingsovereenkomst

[Vervallen per 01-08-2009]

Het bevoegd gezag overlegt desgevraagd de scholings- en begeleidingsovereenkomst, bedoeld in artikel 38 van de Wet op het voortgezet onderwijs. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de taakomvang van de leraar die als zij-instromer in het beroep wordt aangesteld.

Artikel 12. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2009]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de Minister inlichting te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

§ 5. Verantwoording en betaling

[Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 13. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het doel van deze regeling. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats, tenzij sprake is van voortijdige beëindiging als bedoeld in het derde lid.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk besteed in 2008 en verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

 • 3 Het bevoegd gezag meldt terstond aan de Minister een voortijdige beëindiging van het dienstverband van de zij-instromer, onder opgave van de al bestede gelden. Bij voortijdige beëindiging die niet wordt gevolgd door een andere benoeming of aanstelling als zij-instromer, geldt dat niet bestede middelen kunnen worden teruggevorderd. De niet bestede middelen worden in de jaarrekening verwerkt.

 • 4 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

 • 5 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat in de financiële administratie van de school voor iedere zij-instromer de voor het oordeel van de accountant benodigde gegevens en bewijsstukken aanwezig zijn.

Artikel 14. Betaling

[Vervallen per 01-08-2009]

De aanvullende bekostiging wordt in september 2007 in een keer betaald.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2009.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren PO naar VO.

Deze regeling zal met toelichting zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina