Instellingsbesluit Interbestuurlijke Taskforce Vermindering Regeldruk

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 08-02-2008 t/m 31-12-2008

Instellingsbesluit Interbestuurlijke Taskforce Vermindering Regeldruk

De Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Er is een Interbestuurlijke Taskforce Vermindering Regeldruk, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De commissie heeft tot taak bij te dragen aan een versnelde en merkbare vermindering van regeldruk voor burgers en bedrijven op lokaal niveau en suggesties te doen die bijdragen aan het vergroten van de merkbaarheid van het kabinetsbeleid, onder meer door het vergroten van de bewustwording bij bestuurders en uitvoerders en bijdragen aan het ontwikkelen van handreikingen en instrumenten hierbij voor bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders. De ministeriële Stuurgroep Regeldruk fungeert als opdrachtgever van de commissie. De commissie rapporteert schriftelijk aan de ministeriële Stuurgroep. De rapportage kan in de Stuurgroep worden toegelicht door de voorzitter van de commissie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: de heer drs J. Wallage.

De overige leden zijn:

  • het management team lid van de Regiegroep Regeldruk van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën;

  • de programmamanager van het programma Administratieve Lastenverlichting Burgers (ALB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • de coördinerend raadadviseur sector Wetgevingskwaliteitsbeleid van de directie Wetgeving van het ministerie van Justitie;

  • de projectdirecteur van het Uitvoeringsprogramma, Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken is agendalid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

De archiefbescheiden van de commissie worden na het vervallen van dit besluit of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina