Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten (vetgehalte gehakt en mager gehakt)

Geldend van 15-06-2007 t/m heden

Besluit van 24 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten inzake het vetgehalte van gehakt en mager gehakt

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 februari 2007, VGP/VV 2745019, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8, eerste lid, onder b, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 februari 2007, no. W13.07.0025/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 mei 2007, VGP/VV2769263, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Als gehakt of mager gehakt aangeduide eetwaren die voldoen aan het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten zoals dat tot de inwerkingtreding van dit besluit luidde, mogen nog verhandeld worden tot drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 mei 2007

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

,

A. Klink

Uitgegeven de veertiende juni 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina