Wijzigingsregeling Unieke kansen regeling (vaststelling Schoon Fossiel tender 2007)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 07-07-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 juni 2007, nr. WJZ 7070834, houdende wijziging van de Unieke kansen regeling in verband met vaststelling Schoon Fossiel tender 2007

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, eerste en vierde lid, en 6 van het Besluit EOS: demo- en transitie-experimenten;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode, bedoeld in artikel 6 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten, na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens de Unieke kansen regeling, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op de dag waarop de regeling inwerking treedt en die loopt tot 12 juli 2007, 17:00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 6 van het besluit, voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt voor projecten die zich uitsluitend bevinden op transitiepad EEG3 = Schoon fossiel, genoemd in de bij het besluit behorende bijlage 1, voor zover gericht op innovatieve afvang van CO2-emissies (innovatieve CO2-projecten), vastgesteld op € 31.800.000,–.

  • 3 Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 6 van het besluit, voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 0,– met betrekking tot andere projecten dan innovatieve CO2-projecten.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft de Unieke kansen regeling van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 12 juni 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina