Circulaire aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2007)

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-07-2007 t/m 30-06-2008

Circulaire aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2007)

I. Inleiding/managementinformatie

[Vervallen per 01-07-2008]

In deze circulaire worden de maximale verrekeningsbedragen voor verwarming, energie en water bekendgemaakt, die per 1 juli 2007 van toepassing zijn.

Voor de ambtenaar voor wie al inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel plaatsvinden, zullen de onderhavige wijzigingen automatisch worden aangepast.

In verband met de in 2006 verhoogde kilometervergoeding voor dienstreizen wijzigt met ingang van 1 juli 2007 het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto.

De verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen wordt in een afzonderlijke circulaire bekend gemaakt.

II. Maximale bedragen voor verwarming, energie en water

[Vervallen per 01-07-2008]

De bedragen, die de ambtenaar maximaal verschuldigd is voor het genot van verwarming, energie en leidingwater genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, wijzigen op de gebruikelijke wijze aan de hand van de consumentenprijsindex over de periode van april 2006 tot en met maart 2007.

De bedragen wijzigen per 1 juli 2007 als volgt:

Verstrekking

Was

1-7-2006

Wordt

1-7-2007

Verwarming van de woning

€ 92,58

€ 100,92

Energie voor kookdoeleinden

€ 34,61

€ 37,03

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

€ 27,98

€ 29,10

Leidingwater

€ 15,74

€ 15,58

III. Kilometervergoeding voor privé-gebruik

[Vervallen per 01-07-2008]

In 2006 is de kilometervergoeding voor het gebruik van een privé-vervoermiddel tijdens een dienstreis gewijzigd van € 0,28 in € 0,37.

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto wordt vastgesteld op 3/5-e deel van de kilometervergoeding en wijzigt aldus met ingang van 1 juli 2007 van € 0,17 in € 0,22 per kilometer.

IV. Slotopmerkingen

[Vervallen per 01-07-2008]

De ministeriële regeling, waarin de hiervoor genoemde bedragen zijn opgenomen is als bijlage aan deze circulaire toegevoegd. Er worden geen bedragen meer opgenomen voor het van rijkswege verstrekte genot van kost en inwoning. In de sector Rijk komt de categorie van personeel dat van rijkswege kost en inwoning wordt verstrekt niet meer voor. Het bewuste artikel van het Besluit betaling emolumenten rijkspersoneel vervalt met de binnenkort te publiceren veeg-AMVB.

Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Terug naar begin van de pagina