Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers Rotterdam-Rijnmond 2007

[Regeling vervallen per 14-06-2012.]
Geldend van 08-06-2010 t/m 13-06-2012

Besluit van de Minister van Justitie van 4 juni 2007, nr. 5488144/07, houdende aanwijzing van teleservicemedewerkers bij het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond tot buitengewoon opsporingsambtenaren (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers Rotterdam-Rijnmond 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 14-06-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 14-06-2012]

De ambtenaren werkzaam bij het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond in de functie van medewerker teleservice zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 14-06-2012]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 14-06-2012]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 14-06-2012]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Rotterdam.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 6

[Vervallen per 14-06-2012]

De korpschef van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot de onder diens verantwoordelijkheid werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de door deze categorie van buitengewoon opsporingsambtenaren verplicht te volgen (interne) opleiding(en).

Artikel 7

[Vervallen per 14-06-2012]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt op grond van het gestelde in het onderdeel Beperkte opsporingsbevoegdheden van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarde dat een certificaat is overgelegd, waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg binnen een periode van 5 jaar voorafgaande aan de aanvraag heeft deelgenomen aan een op deze functie gerichte interne opleiding.

Artikel 8

[Vervallen per 14-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 14-06-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers Rotterdam-Rijnmond 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 juni 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd van de afdeling Bestuurlijke en juridische zaken

,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina