Regeling vrijstelling regels Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 2007

[Regeling vervallen per 01-11-2007.]
Geldend van 10-06-2007 t/m 31-10-2007

Regeling houdende vrijstelling in verband met groot baanonderhoud van regels van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol voor het gebruiksjaar 2007

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 8.23, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. LVB: het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

  • b. gebruiksjaar: de periode van 1 november 2006 tot en met 31 oktober 2007

  • c. informatiedocumenten: de brieven van de exploitant van de luchthaven Schiphol van 26 april 2007 (nummer 354) en van 11 mei 2007 (nummer 356).

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2007]

In de periode waarin de Polderbaan gedurende het gebruiksjaar vanwege groot onderhoud niet beschikbaar is, geldt in afwijking van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB, dat het gebruik van de Zwanenburgbaan voor starts in noordelijke richting (starts baan 36C) van 23:00 tot 06:00 uur is toegestaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2007]

In de periode waarin de Kaagbaan gedurende het gebruiksjaar vanwege groot onderhoud niet beschikbaar is, geldt in afwijking van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB, dat

  • a. het gebruik van de Buitenveldertbaan voor starts in beide richtingen (starts baan 09 en 27) en

  • b. het gebruik van de Schiphol-Oostbaan voor starts in beide richtingen (starts baan 04 en 22) en voor landingen vanuit zuidwestelijke richting (landingen baan 04) van 23:00 tot 6.00 uur is toegestaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina