Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting [...] 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Geldend van 16-06-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 23 april 2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘selectielijst neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode 1945–1999’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/05/1358 d.d. 5 juli 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 245 d.d. 16 december 2005)) wordt ingetrokken, uitsluitend voor handeling 312 Het behandelen van aangelegenheden met beroep op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

projectdirecteur Project Wegwerken Archief Achterstanden

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina