Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (aanpassing berekeningssystematiek veronderstelde ouderlijke bijdrage)

[Regeling vervallen per 01-09-2015.]
Geldend van 13-06-2007 t/m 31-08-2015

Wet van 16 mei 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met aanpassing van de berekeningssystematiek veronderstelde ouderlijke bijdrage en de verlenging van experimenten met vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is onder meer de Wet studiefinanciering 2000 te wijzigen in verband met aanpassing van de berekeningssystematiek voor de veronderstelde ouderlijke bijdrage en dat het wenselijk is om de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing te wijzigen om het experimenteerregime te continueren totdat is besloten om vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing al dan niet definitief in de wet te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 01-09-2015]

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel III

[Vervallen per 01-09-2015]

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-09-2015]

[Red: Wijzigt de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing.]

Artikel V

[Vervallen per 01-09-2015]

[Red: Wijzigt de Wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer invoering van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs).]

Artikel VII

[Vervallen per 01-09-2015]

  • 2 Het bedrag aan compensatie bedraagt het verschil tussen de uitkomst van de berekening, bedoeld in het derde lid, en de toegekende aanvullende beurs in 2007.

  • 4 De compensatie wordt toegekend als gift en wordt uitbetaald in het eerste kwartaal van 2008.

Artikel VIII

[Vervallen per 01-09-2015]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat de artikelen I, II en VII terug kunnen werken tot en met 1 januari 2006.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 16 mei 2007

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

R. H. A. Plasterk

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

Uitgegeven de twaalfde juni 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina