Mandaatbesluit LNV Dienst ICT Uitvoering

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 12-11-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 mei 2007, nr. TRCJZ/2007/675, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Dienst ICT Uitvoering (Mandaatbesluit LNV Dienst ICT Uitvoering)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Dienst ICT Uitvoering zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen over en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard en dienstverlening, daaronder begrepen opdrachten aangaande data- en spraaksystemen, gebruiksrechten en licenties, met uitzondering van overeenkomsten betreffende onroerende goederen, voor zover het bedrag het hiervoor vastgestelde bedrag in de begroting van de Dienst ICT Uitvoering niet overschrijdt;

  • b. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de dienst betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens ook de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

  • a. De managementteamleden van de Dienst ICT Uitvoering zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten binnen het, door de directeur goedgekeurde, aan hem toegewezen budget voor uitgaven van materiële aard, daaronder begrepen bestellingen via internet.

  • b. De teamhoofden en waarnemend teamhoofden van de Dienst ICT Uitvoering zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen voor zover het een nadere overeenkomst (NOK) binnen een raamovereenkomst betreft en binnen het, door de directeur goedgekeurde, aan team toegewezen afdelingsbudget voor uitgaven van materiële aard, daaronder begrepen bestellingen via internet, tot een bedrag van € 100.000,– per nadere overeenkomst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam functionaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Dienst ICT Uitvoering.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

A.N. van der Zande

Terug naar begin van de pagina