Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 27-05-2007 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Diervoeder van 14 februari 2007, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen retributie voor het jaar 2007 (Verordening PDV retributies diervoeders 2007)

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

productschap: Productschap Diervoeder

secretaris: secretaris van het productschap;

ondernemer: degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

In het geval in een verordening van het bestuur wordt bepaald dat de ondernemer verplicht is aan het productschap een retributie te betalen voor, door of namens het productschap verrichte werkzaamheden is het bepaalde in of krachtens deze verordening van toepassing.

§ 2. Retributie certificatenafgifte

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer die het productschap verzoekt om afgifte van een free sale certificaat voor gemedicineerde voeders is hiervoor aan het productschap een retributie verschuldigd.

 • 2 De retributie bedraagt: € 17,50 per certificaat.

§ 3. Retributie Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De deelnemende laboratoria zijn ten behoeve van de Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria aan het productschap jaarlijks een retributie verschuldigd,

 • 2 De retributie bedraagt

  Basistarief € 490,00

  Per analysepakket additioneel:

  Analysepakketten

  Aflatoxine

  )

  Dierlijke mest

  )

  Mineralen/spoorelementen

  )

  Vetkwaliteit

  )

  Weender

  ) € 795,00

  Aminozuren

  )

  Chloorpesticiden PCB's

  )

  Dïerbehandelingsrniddelen chemisch

  )

  Microbiologie

  )

  Vet, vuil en eiwit in mageremelkpoeder

  )

     

  DON

  )

  Microscopisch onderzoek

  )

  Water- en vetoplosbare vitamines

  ) € 372,00

  Weipoeder in mageremelkpoeder

  )

  Minerale oliën

  )

§ 4. Administratieve bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Het productschap kan verrekeningen van bedragen kleiner dan € 50 achterwege laten.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

De retributies verschuldigd uïterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de secretaris te worden gesteld of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het (hoofd-)productschap.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervuiling van de taak van het productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming, waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie van het (hoofd)productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan worden overgelegd.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De in het eerste lid genoemde verordening biijft van kracht voor zover het betreft de op grond van die verordening verschuldigde, maar nog niet in rekening gebrachte dan wel betaalde bedragen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2007.

Den Haag, 14 februari 2007

Th.A.M. Meijer

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 5 april 2007.

Terug naar begin van de pagina