Besluit monstername en onderzoek Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 27-05-2007 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 februari 2007 tot vaststelling van de wijze van monstername en analysemethode inzake het onderzoek naar de aanwezigheid van Leukose bij runderen (Besluit monstername en onderzoek Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Steekproefsgewijs wordt van 1 op de 6 runderen aan de slachtlijn een bloedmonster genomen.

  • 2 Bloedmonsters worden van individuele runderen genomen, er worden geen monsters gepooled van verschillende runderen of bedrijven.

  • 3 Bloedmonsters worden onderzocht op de aanwezigheid van Leukose aan de hand van een Elisa-test.

  • 4 Indien het onderzoek bedoeld in het eerste lid een positief resultaat oplevert dient het bloedmonster aan de hand van een AGID-test te worden onderzocht op de aanwezigheid van Leukose.

  • 5 Indien na het confirmatieonderzoek bedoeld in het tweede lid blijkt dat de aanwezigheid van Leukose is geconstateerd wordt dit namens de ondernemer of de slachthuisondernemer door het laboratorium doorgegeven aan de VWA en wordt het restant van het desbetreffende bloedmonster doorgezonden voor nader onderzoek naar het Centraal Instituut Dierziekte Controle.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit monstername en onderzoek Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007.

  • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van publicatie.

Zoetermeer, 14 februari 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina