Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

[Regeling vervallen per 01-09-2014.]
Geraadpleegd op 01-04-2023.
Geldend van 01-09-2013 t/m 31-08-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs (Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanwijzing van nadere vooropleidingseisen per opleiding

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

 • 1 Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage A.

 • 2 Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorschriften zoals luidend met ingang van 1 augustus 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage C.

 • 3 [Red: Vervallen.] .

 • 4 Voor opleidingen aan instellingen voor hoger beroepsonderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen of het havo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorschriften zoals luidend met ingang van 1 augustus 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage D.

Artikel 3. Keuzemogelijkheid nadere vooropleidingseisen

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

Waar in de nadere vooropleidingseisen voor een opleiding een keuzemogelijkheid wordt geboden tussen twee of meer profielen onderscheidenlijk vakken, komt deze keuzemogelijkheid de aanstaande student of extraneus toe.

Artikel 4. Identificatie opleidingen

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

 • 1 Voor de toepassing van deze regeling gelden door instellingen verzorgde opleidingen met dezelfde naam als dezelfde opleidingen.

 • 2 Indien de naam van een opleiding wordt gewijzigd, blijven de nadere vooropleidingseisen gelden zoals opgenomen in de in artikel 2 bedoelde bijlagen voor de desbetreffende opleiding voordat de naamswijziging plaatsvond.

 • 3 Bij samenvoeging van bestaande opleidingen blijven alle nadere vooropleidingseisen in stand, totdat voor de nadere vooropleidingseisen een wijzigingsaanvraag is goedgekeurd. Zo lang een wijzigingsaanvraag niet is goedgekeurd, heeft een student die voldoet aan de nadere vooropleidingseisen van een van de opleidingen waaruit de samengevoegde opleiding is ontstaan, toegangsrecht tot de samengevoegde opleiding.

Artikel 5. Bezemregeling

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

Na het tijdstip waarop artikel 2, eerste en derde lid, vervalt, beslist het instellingsbestuur overeenkomstig artikel 7.25, vierde lid, van de WHW over toelating tot een opleiding van een in deze leden bedoelde student.

Artikel 6. Intrekking Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

De Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 en vervaldatum bijlagen A en B

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat bijlagen C en D voor het eerst van toepassing zijn op het studiejaar 2007–2008.

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage A. behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  • NT: profiel natuur en techniek

  • NG: profiel natuur en gezondheid

  • EM: profiel economie en maatschappij

  • CM: profiel cultuur en maatschappij

  • bi: biologie

  • bi1: biologie 1

  • bi12: biologie 1,2

  • du12: Duits 1,2

  • ec1: economie 1

  • ec12: economie 1,2

  • fa12: Frans 1,2

  • gr: Grieks

  • la: Latijn

  • na1: natuurkunde 1

  • na12: natuurkunde 1,2

  • sk: scheikunde

  • sk1: scheikunde 1

  • sk12: scheikunde 1,2

  • wa12: wiskunde A 1,2

  • wb1: wiskunde B 1

  • wb12: wiskunde B 1,2

  • 2emvt12: tweede moderne ‘vreemde’ taal 1,2

  • Ad: Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  • *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  • #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

Economie

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Actuariële wetenschappen

*

*

wb1

wb1

2.

B Bedrijfseconomie

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

3.

B Bedrijfskunde

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

4.

B Econometrie en Operationele research

*

*

wb1

wb1

5.

B Economie

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

6.

B Economie en Bedrijfseconomie

*

*

*

wa12 of wb1

7.

B Economie en Bedrijfskunde

*

*

*

wa12 of wb1

8.

B Fiscale economie

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

9.

B International Business

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

10.

B International Business Administration

*

*

*

wa12 of wb1

Gedrag en Maatschappij

Nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Algemene Sociale Wetenschappen

*

*

*

*

2.

B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

*

*

*

*

3.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

4.

B Communicatiewetenschap

*

*

*

*

5.

B Criminologie

*

*

*

*

6.

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

*

*

*

*

7.

B Europese Studies

*

*

*

*

8.

B Geografie, Planologie en Milieu

*

*

*

*

9.

B International Bachelor's Programme in Communication and Media

*

*

*

wa12 of wb1

10.

B Milieu-maatschappij-wetenschappen

*

*

*

*

11.

B Onderwijskunde

*

*

*

*

12.

B Organisatiewetenschappen

*

*

*

*

13.

B Pedagogische Wetenschappen

*

*

*

*

14.

B Personeelwetenschappen

*

*

*

*

15.

B Politicologie

*

*

*

*

16.

B Psychologie

*

*

*

*

17.

B Sociale Geografie en Planologie

*

*

*

*

18.

B Sociologie

*

*

*

*

19.

B Technische Planologie

*

*

*

*

20.

B Vrijetijdwetenschappen

*

*

*

*

Gezondheidszorg

Nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bewegingswetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

2.

B Biomedische Wetenschappen

bi12

*

#

#

3.

Diergeneeskunde

bi12

*

#

#

4.

B European Public Health

*

*

*

*

5.

Geneeskunde

bi12

*

#

#

6.

B Geneeskunde

bi12

*

#

#

7.

B Gezondheid en Leven

bi1

*

bi1 +sk1

#

8.

B Gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

9.

B Klinische technologie

bi1

*

#

#

10.

B Medische Informatiekunde

*

*

na1

na1 + (wa12 of wb1 of wb12)

11.

B Tandheelkunde

bi12

*

#

#

Landbouw en Natuurlijke omgeving

Nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Agrotechnologie

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

2.

B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

ec1

ec1

*

(wa12 of wb1) + ec1

3.

B Biologie

bi12

*

#

#

4.

B Biotechnologie

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

5.

B Bodem, Water, Atmosfeer

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

6.

B Bos- en Natuurbeheer

*

*

*

wa12+(ak of bi12)

7.

B Dierwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

8.

B Economie en Beleid

ec1

ec1

*

(wa12 of wb1) + ec1

9.

B Gezondheid en Maatschappij

*

*

*

wa12 of wb1

10.

B Internationaal Land- en Waterbeheer

*

*

na1 of sk1 of bi12

wa12 + (bi12 of na1 of sk1)

11.

B Internationale Ontwikkelingsstudies

*

*

*

wa12 of wb1

12.

B Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

*

*

*

wa12 + (ak of bi12)

13.

B Levensmiddelentechnologie

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

14.

B Milieuwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

15.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

16.

B Plantenwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

17.

B Toegepaste Communicatiewetenschap

*

*

*

wa12 of wb1

18.

B Voeding en Gezondheid

*

*

wb1+sk1

wb1 +sk1

Natuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aarde en economie

*

*

*

wa12 of wb1

2.

B Aardwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

3.

B Beta-gamma

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

4.

B Biofarmaceutische Wetenschappen

*

*

wb1+bi1+sk1

wb1+bi1+sk1

5.

B Biologie

bi12

*

#

#

6.

B Business Analytics

*

*

wb1

#

7.

B Farmaceutische Wetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

8.

B Farmacie

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

9.

B Informatica1

*

wb12

wb12

wb12

10.

B Informatie, Multimedia en Management

*

*

*

wa12 of wb1

11.

B Informatiekunde

*

*

*

wa12 of wb1

12.

B Kennistechnologie

*

*

wb12

wb12

13.

B Kunstmatige Intelligentie

*

*

*

wa12 of wb1

14.

B Life Science and Technology

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

15.

B Lifestyle Informatics

*

*

*

wa12 of wb1

16.

B Medische Natuurwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

17.

B Milieu-natuurwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

18.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

19.

B Molecular Science and Technology

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

20.

B Natuur- en Sterrenkunde1

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

21.

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

22.

B Natuurkunde

Rijksuniversiteit Groningen

Universiteit Leiden

*

*

wb12

wb12

wb12 +na12

wb12+na1

wb12 +na12

wb12+na1

23.

B Psychobiologie

bi12

*

#

#

24.

B Scheikunde

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

25.

B Science

*

*

wb1+sk1+na1

wb1+sk1+na1

26.

B Science, Business & Innovation

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

27.

B Sterrenkunde

Universiteit Leiden

Rijksuniversiteit Groningen

*

*

wb12

wb12

wb12+ na12

wb12+na1

wb12+ na12

wb12+na1

28.

B Wiskunde1

*

wb12

wb12

wb12

1 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

Recht

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

2.

B European Law School

*

*

*

*

3.

B Fiscaal recht

*

*

*

*

4.

B Global Law

*

*

*

*

5.

B Internationaal en Europees Recht

*

*

*

*

6.

B Notarieel Recht

*

*

*

*

7.

B Ondernemingsrecht

*

*

*

*

8.

B Recht en Bestuur

*

*

*

*

9.

B Recht en ICT

*

*

*

*

10.

B Rechtsgeleerdheid

*

*

*

*

Taal en Cultuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Afrikaanse talen en culturen

*

*

*

*

2.

B Algemene Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

3.

B American Studies

*

*

*

*

4.

B Arabische Taal en Cultuur

*

*

*

*

5.

B Archeologie

*

*

*

*

6.

B Archeologie en Prehistorie

*

*

*

*

7.

B Chinastudies

*

*

*

*

8.

B Communicatie- en Informatiewetenschappen

*

*

*

*

9.

B Culturele Informatiewetenschap

*

*

*

*

10.

B Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

11.

B Duitse Taal en Cultuur

*

*

*

*

12.

B Engelse Taal en Cultuur

*

*

*

*

13.

B Europese Studies

*

*

*

*

14.

B Film- en Literatuurwetenschap

*

*

*

*

15.

B Finoegrische Talen en Culturen

*

*

*

*

16.

B Franse Taal en Cultuur

*

*

*

*

17.

B Friese Taal en Cultuur

*

*

*

*

18.

B Geschiedenis

*

*

*

*

19.

B Godgeleerdheid

*

*

*

*

20.

B Godsdienstwetenschap

*

*

*

*

21.

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

la of gr

la of gr

la of gr

la of gr

22.

B Hebreeuwse en Joodse Studies

*

*

*

*

23.

B Hebreeuwse Taal en Cultuur

*

*

*

*

24.

B Humanistiek

*

*

*

*

25.

B Internationale betrekkingen en internationale organisatie

*

*

*

*

26.

B Islam en Arabisch

*

*

*

*

27.

B Islamitische Theologie

*

*

*

*

28.

B Italiaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

29.

B Japanstudies

*

*

*

*

30.

B Keltische Talen en cultuur

*

*

*

*

31.

B Koreastudies

*

*

*

*

32.

B Kunsten, Cultuur en Media

*

*

*

*

33.

B Kunstgeschiedenis

*

*

*

*

34.

B Latijns-Amerikastudies

*

*

*

*

35.

B Latijnse Taal en Cultuur

*

*

*

*

36.

B Liberal Arts en Sciences

*

*

*

*

37.

B Literatuurwetenschap

*

*

*

*

38.

B Media en Cultuur

*

*

*

*

39.

B Midden-Oostenstudies

*

*

*

*

40.

B Muziekwetenschap

*

*

*

*

41.

B Nederlandkunde/ Dutch studies

*

*

*

*

42.

B Nederlandse Taal en Cultuur

*

*

*

*

43.

B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

*

*

*

*

44.

B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

*

*

*

*

45.

B Oudheidkunde

*

*

*

*

46.

B Portugese Taal en Cultuur

*

*

*

*

47.

B Religie in Samenleving en Cultuur

*

*

*

*

48.

B Religie en Levensbeschouwing

*

*

*

*

49.

B Religiestudies

*

*

*

*

50.

B Roemeense Taal en Cultuur

*

*

*

*

51.

B Romaanse Talen en Culturen

*

*

*

*

52.

B Russische Studies

*

*

*

*

53.

B Scandinavische Talen en Culturen

*

*

*

*

54.

B Slavische Talen en Culturen

*

*

*

*

55.

B Spaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

56.

B Taal en Cultuurstudies

*

*

*

*

57.

B Taalwetenschap

*

*

*

*

58.

B Theater- Film en Televisiewetenschap

*

*

*

*

59.

B Theaterwetenschap

*

*

*

*

60.

B Theologie

*

*

*

*

61.

B Theologie Klassiek

*

*

*

*

62.

B Theologie Plus

*

*

*

*

63.

B Wereldgodsdiensten

*

*

*

*

64.

B Wijsbegeerte

*

*

*

*

65.

B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

*

*

*

*

66.

B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

*

*

*

*

Techniek

nr

Opleidingen

NT

NG1

EM

CM

1.

B Advanced Technology

*

wb12

wb12+na1+sk1

wb12+na1+sk1

2.

B Bedrijfsinformatietechnologie

*

wb12

wb12

wb12

3.

B Biomedische technologie

*

*

wb12+na1

wb12+na1

4.

B Bouwkunde

*

wb12

wb12+na1

wb12+na1

5.

B Civiele Techniek2

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

6.

B Creative Technology

*

*

*

*

7.

B Electrical Engineering

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

8.

B Industrial Design

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

9.

B Industrieel Ontwerpen

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

10.

B Life Science & Technology

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

11.

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

12.

B Maritieme Techniek

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

13.

B Nanobiologie

bi12

wb12

#

#

14.

B Scheikundige Technologie

*

wb12

wb12+na1+sk1

wb12+na1+sk1

15.

B Molecular Science and Technology

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

16.

B Technische Aardwetenschappen

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

17.

B Technische Bedrijfskunde

*

*

wb1+na1

wb1+na1

18.

B Technische Bestuurskunde

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

19.

B Technische Informatica

*

wb12

wb12

wb12

20.

B Technische Innovatiewetenschappen

*

*

wb1+na1

wb1+na1

21.

B Technische Natuurkunde

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

22.

B Technische Wiskunde

*

wb12

wb12

wb12

23.

B Werktuigbouwkunde2

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

1 Voor alle betrokken opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘na12’ en ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

Sectoroverstijgend

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Tourism

*

*

*

wa12

Bijlage B. behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

[Vervallen per 01-09-2013]

Bijlage C. behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  • NT: profiel natuur en techniek

  • NG: profiel natuur en gezondheid

  • EM: profiel economie en maatschappij

  • CM: profiel cultuur en maatschappij

  • ak: aardrijkskunde

  • biol: biologie

  • econ: economie

  • grtl: Griekse taal en cultuur

  • latl: Latijnse taal en cultuur

  • nat: natuurkunde

  • nlt: natuur, leven & technologie

  • schk: scheikunde

  • wisA: wiskunde A

  • wisB: wiskunde B

  • 2emvt: tweede moderne ‘vreemde’ taal

  • Ad: Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  • *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  • #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

Economie

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Actuariële wetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

2.

B Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

3.

B Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

4.

B Econometrie en Operationele research

*

wisB

wisB

wisB

5.

B Economie

*

*

*

wisA of wisB

6.

B Economie en Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

7.

B Economie en Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

8.

B Fiscale economie

*

*

*

wisA of wisB

9.

B International Business

*

*

*

wisA of wisB

10.

B International Business Administration

*

*

*

wisA of wisB

Gedrag en Maatschappij

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Algemene sociale wetenschappen

*

*

*

*

2.

B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

*

*

*

*

3.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

4.

B Communicatiewetenschap

*

*

*

*

5.

B Criminologie

*

*

*

*

6.

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

*

*

*

*

7.

B Europese Studies

*

*

*

*

8.

B Geografie, Planologie en Milieu

*

*

*

*

9.

B International Bachelor's Programme in Communication and Media

*

*

*

*

10.

B Milieu-maatschappij-wetenschappen

*

*

*

*

11.

B Onderwijskunde

*

*

*

*

12.

B Organisatiewetenschappen

*

*

*

*

13.

B Pedagogische wetenschappen

*

*

*

*

14.

B Personeelwetenschappen

*

*

*

*

15.

B Politicologie

*

*

*

*

16.

B Psychologie

*

*

*

*

17.

B Sociale Geografie en Planologie

*

*

*

*

18.

B Sociologie

*

*

*

*

19.

B Technische Planologie

*

*

*

wisA of wisB

20.

B Vrijetijdwetenschappen

*

*

*

*

Gezondheidszorg

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bewegingswetenschappen

biol

nat

#

#

2.

B Biomedische wetenschappen

biol

nat

#

#

3.

Diergeneeskunde

biol

nat

#

#

4.

B European Public Health

*

*

*

*

5.

Geneeskunde

biol

nat

#

#

6.

B Geneeskunde

biol

nat

#

#

7.

B Gezondheid en leven

biol

*

biol + schk

#

8.

B Gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

9.

B Klinische technologie

biol

nat + wisB

#

#

10.

B Medische Informatiekunde

*

nat

nat

nat + (wisA of wisB)

11.

B Tandheelkunde

biol

nat

#

#

Landbouw en Natuurlijke omgeving

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Agrotechnologie

*

nat

wisB + nat + (schk of biol)

wisB + nat + (schk of biol)

2.

B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

*

*

*

wisA of wisB

3.

B Biologie

biol

nat

#

#

4.

B Biotechnologie

*

*

2 uit nat, schk en biol

nat + schk + biol

5.

B Bodem, Water, Atmosfeer

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

6.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

biol of ak

wisA + (biol of ak)

7.

B Dierwetenschappen

*

*

schk

(wisA of wisB) + schk

8.

B Economie en Beleid

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Gezondheid en Maatschappij

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Internationaal Land- en Waterbeheer

*

nat

nat

(wisA of wisB) + nat

11.

B Internationale Ontwikkelingsstudies

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

*

*

*

(wisA of wisB)+ (ak of biol)

13.

B Levensmiddelentechnologie

*

*

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

14.

B Milieuwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

15.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

nat of (wisB+nlt)

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

16.

B Plantenwetenschappen

*

*

2 uit biol, nat en schk

biol + nat + schk

17.

B Toegepaste Communicatiewetenschap

*

*

*

*

18.

B Voeding en Gezondheid

*

*

schk + biol

schk + biol

Natuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aarde en economie

*

*

*

wisA of wisB

2.

B Aardwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

3.

B Beta-gamma

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + (nat of schk)

4.

B Biofarmaceutische Wetenschappen

biol

*

biol + nat + schk

#

5.

B Biologie

biol

nat

#

#

6.

B Business Analytics

*

wisB

wisB

wisB

7.

B Farmaceutische Wetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

8.

B Farmacie

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

9.

B Informatica

*

wisB

wisB

wisB

10.

B Informatie, Multimedia en Management

*

*

*

wisA of wisB

11.

B Informatiekunde

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Kennistechnologie

*

wisB

wisB

wisB

13.

B Kunstmatige Intelligentie

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Life Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

15.

B Lyfestyle Informatics

*

*

*

wisA of wisB

16.

B Medische Natuurwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

17.

B Milieu-natuurwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

18.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

19.

B Molecular Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

20.

B Natuur- en Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

21.

B Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

22.

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

23.

B Psychobiologie

biol

nat

#

#

24.

B Scheikunde

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

25.

B Science

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

26.

B Science, Business & Innovation

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

27.

B Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

28.

B Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

Recht

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

2.

B European Law School

*

*

*

*

3.

B Fiscaal recht

*

*

*

*

4.

B Global Law

*

*

*

*

5.

B Internationaal en Europees Recht

*

*

*

*

6.

B Notarieel Recht

*

*

*

*

7.

B Ondernemingsrecht

*

*

*

*

8.

B Recht en Bestuur

*

*

*

*

9.

B Recht en ICT

*

*

*

*

10.

B Rechtsgeleerdheid

*

*

*

*

Taal en Cultuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Afrikaanse talen en culturen

*

*

*

*

2.

B Algemene Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

3.

B American Studies

*

*

*

*

4.

B Arabische Taal en Cultuur

*

*

*

*

5.

B Archeologie

*

*

*

*

6.

B Archeologie en Prehistorie

*

*

*

*

7.

B Chinastudies

*

*

*

*

8.

B Communicatie- en Informatiewetenschappen

*

*

*

*

9.

B Culturele Informatiewetenschap

*

*

*

*

10.

B Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

11.

B Duitse Taal en Cultuur

*

*

*

*

12.

B Engelse Taal en Cultuur

*

*

*

*

13.

B Europese Studies

*

*

*

*

14.

B Film- en Literatuurwetenschap

*

*

*

*

15.

B Finoegrische Talen en Culturen

*

*

*

*

16.

B Franse Taal en Cultuur

*

*

*

*

17.

B Friese Taal en Cultuur

*

*

*

*

18.

B Geschiedenis

*

*

*

*

19.

B Godgeleerdheid

*

*

*

*

20.

B Godsdienstwetenschap

*

*

*

*

21.

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

22.

B Hebreeuwse en Joodse Studies

*

*

*

*

23.

B Hebreeuwse Taal en Cultuur

*

*

*

*

24.

B Humanistiek

*

*

*

*

25.

B Internationale betrekkingen en internationale organisatie

*

*

*

*

26.

B Islam en Arabisch

*

*

*

*

27.

B Islamitische theologie

*

*

*

*

28.

B Italiaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

29.

B Japanstudies

*

*

*

*

30.

B Keltische Talen en cultuur

*

*

*

*

31.

B Koreastudies

*

*

*

*

32.

B Kunsten, Cultuur en Media

*

*

*

*

33.

B Kunstgeschiedenis

*

*

*

*

34.

B Latijns-Amerikastudies

*

*

*

*

35.

B Latijnse Taal en Cultuur

*

*

*

*

36.

B Liberal Arts en Sciences

*

*

*

*

37.

B Literatuurwetenschap

*

*

*

*

38.

B Media en Cultuur

*

*

*

*

39.

B Midden-Oostenstudies

*

*

*

*

40.

B Muziekwetenschap

*

*

*

*

41.

B Nederlandkunde/ Dutch studies

*

*

*

*

42.

B Nederlandse Taal en Cultuur

*

*

*

*

43.

B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

*

*

*

*

44.

B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

*

*

*

*

45.

B Oudheidkunde

*

*

*

*

46.

B Portugese Taal en Cultuur

*

*

*

*

47.

B Religie in Samenleving en Cultuur

*

*

*

*

48.

B Religie en levensbeschouwing

*

*

*

*

49.

B Religiestudies

*

*

*

*

50.

B Roemeense Taal en Cultuur

*

*

*

*

51.

B Romaanse Talen en Culturen

*

*

*

*

52.

B Russische Studies

*

*

*

*

53.

B Scandinavische Talen en Culturen

*

*

*

*

54.

B Slavische Talen en Culturen

*

*

*

*

55.

B Spaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

56.

B Taal en Cultuurstudies

*

*

*

*

57.

B Taalwetenschap

*

*

*

*

58.

B Theater- Film en Televisiewetenschap

*

*

*

*

59.

B Theaterwetenschap

*

*

*

*

60.

B Theologie

*

*

*

*

61.

B Theologie Klassiek

*

*

*

*

62.

B Theologie Plus

*

*

*

*

63.

B Wereldgodsdiensten

*

*

*

*

64.

B Wijsbegeerte

*

*

*

*

65.

B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

*

*

*

*

66.

B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

*

*

*

*

Techniek

nr

Opleidingen

NT

NG1

EM

CM

1.

B Advanced Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

2.

B Bedrijfsinformatietechnologie

*

wisB

wisB

wisB

3.

B Biomedische technologie

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

4.

B Bouwkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

5.

B Civiele Techniek2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

6.

B Creative Technology

*

*

*

*

7.

B Electrical Engineering

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

8.

B Industrial Design

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

9.

B Industrieel Ontwerpen

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

10.

B Life Science & Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

11.

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

12.

B Maritieme Techniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

13.

B Nanobiologie

biol

wisB + nat

#

#

14.

B Scheikundige Technologie

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

15.

B Molecular Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

16.

B Technische Aardwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

17.

B Technische Bedrijfskunde

*

wisB

wisB

wisB

18.

B Technische Bestuurskunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

19.

B Technische Informatica

*

wisB

wisB

wisB

20.

B Technische Innovatiewetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

21.

B Technische Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

22.

B Technische Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

23.

B Werktuigbouwkunde2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

1 Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen ‘na’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘na’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

Sectoroverstijgend

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

2.

B Tourism

*

*

*

wisA of wisB

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  • NT: profiel natuur en techniek

  • NG: profiel natuur en gezondheid

  • EM: profiel economie en maatschappij

  • CM: profiel cultuur en maatschappij

  • biol: biologie

  • dutl: Duitse taal en cultuur

  • fatl: Franse taal en cultuur

  • econ: economie

  • m&o: management en organisatie

  • maw: maatschappijwetenschappen

  • nat: natuurkunde

  • nlt: natuur, leven & technologie

  • schk: scheikunde

  • wisA: wiskunde A

  • wisB: wiskunde B

  • 2emvt: tweede moderne ‘vreemde’ taal

  • Ad: Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  • *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  • #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

1. Instroom met HAVO diploma

[Regeling vervallen per 01-09-2014]

Economie (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

2.

B Advanced Business Creation

econ of m&o

econ of m&o

 

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

3.

B Bedrijfseconomie3

*

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

4.

B Bestuurskunde /overheidsmanagement

econ

econ

*

econ

5.

B Business Administration in Hotel Management1

2emvt

2emvt

2emvt

econ of m&o

6.

B Business IT & Management3

*

*

*

*

7. B

B Commercieel Management3

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

8.

B Commerciële economie3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

9.

B Communicatie3

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Communicatiesystemen

*

*

*

wisA of wisB

11.

B European Studies

2emvt

2emvt

2emvt

*

12.

B Facility management3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

13.

B Financial services management

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

14.

B Fiscaal Recht en Economie

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

15.

B Food and business

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

16.

B Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie3

*

*

*

econ of m&o

17.

B Hbo-Rechten

*

*

*

*

18.

B Hogere Juridische opleiding

*

*

*

*

19.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt

2emvt

2emvt

econ of m&o

20.

B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs3

*

*

*

econ of m&o

21.

B Informatiedienstverlening en -management3

*

*

*

*

22.

B Informationmanagement

*

*

*

econ of m&o

23.

B Information Security Management

*

*

*

*

24.

B Integrale veiligheid

*

*

*

*

25.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

26.

B International Business

*

*

*

econ of m&o of wisA

27.

B International business and languages

econ of m&o

econ of m&o

*

*

28.

B International business and

management studies

econ of m&o of 2emvt

econ of m&o of 2emvt

*

econ of m&o

29.

B Journalistiek

*

*

*

*

30.

B Kunst en economie

*

*

*

*

31.

B Lifestyle

*

*

*

*

32.

B Logistiek en economie

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

33.

B Management, economie en recht, opleiding voor3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of maw of m&o

34.

B Media and entertainment

Management

*

*

*

*

35.

B Media, informatie en communicatie

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

36.

B Oriëntaalse talen en communicatie

*

*

*

*

37.

B People and Business Management

*

*

*

*

38.

B Security Management

*

*

*

*

39.

B Small business & retail management3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

40.

B Sport, management en ondernemen1

*

*

*

wisA of wisB

41.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt

2emvt

2emvt

*

42.

B Trade management Azië

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

43.

B Vastgoed en makelaardij

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

44.

B Vertaalacademie5

2emvt

2emvt

2emvt

*

45.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

46.

B Vrijetijdsmanagement3

*

*

*

econ of m&o

47.

B Windesheim Honours College

*

*

*

wisA of wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve therapie1

*

*

*

*

2.

B Culturele en maatschappelijke vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Human Resource Management3

*

*

*

*

5.

B Imam/Islamitisch geestelijk werker

*

*

*

*

6.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

7.

B Maatschappelijk werk en dienstverlening

*

*

*

*

8.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

9.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*