Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2007

[Regeling vervallen per 01-03-2008.]
Geldend van 10-06-2007 t/m 29-02-2008

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 mei 2007, nr. VO/OK/2007/6163, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2007)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2008.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage , behorende bij artikel 1

[Vervallen per 01-03-2008]

Vak \ niveau

Basisbe-roepsge-richte leerweg

v.m.b.o

Kaderbe-roepsge-richte leerweg

v.m.b.o

Gemengde leerweg

v.m.b.o

Theoretische leerweg

v.m.b.o

h.a.v.o.

v.w.o.

Arabisch

X

x

x

X

x

x

dans

   

x

x

   

drama

   

x

x

   

Economie 1

         

x

filosofie

       

x

x

Frans

X

x

       

Fries

   

x

x

x

x

Grieks

         

x

handenarbeid

       

x

x

Latijn

         

x

maatschappijleer

       

x

x

maatschappijleer II

 

x

x

x

   

muziek

   

x

x

x

x

Russisch

       

x

x

Spaans

X

x

x

x

x

x

tekenen

       

x

x

textiele werkvormen

       

x

x

Turks

X

x

x

x

x

x

Terug naar begin van de pagina