Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten

[Regeling vervallen per 31-12-2008.]
Geldend van 07-06-2008 t/m 30-12-2008

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 23 mei 2007, nr. IPAL 2007 114 M, houdende regels met betrekking tot verstrekking en uitbetaling van vouchers ten behoeve van de aanpak ter vermindering van gemeentelijke administratieve lasten (Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten)

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Financiën;

 • b. SenterNovem: SenterNovem, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken;

 • c. samenwerkingsverband: verband van twee of meer Nederlandse gemeenten of van twee of meer stadsdelen, of van een of meer gemeenten en een of meer stadsdelen, die aan de hand van een regeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijk regelingen, dan wel aan de hand van een schriftelijke verklaring, kunnen aantonen dat zij samenwerken bij het uitvoeren van een doorlichting of maatregelenplan;

 • d. doorlichting: een systematische analyse van administratieve lasten voor bedrijven of administratieve lasten voor burgers, veroorzaakt door regelgeving, vergunningverlening of andere gemeentelijke regels, waarbij knelpunten worden gesignaleerd en oplossingsrichtingen worden geformuleerd, uitmondende in een schriftelijk rapport van bevindingen;

 • e. maatregelenplan: een systematische en concrete uitwerking van maatregelen ter vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven of administratieve lasten voor burgers, een en ander uitmondende in een schriftelijke plan van aanpak mede ten behoeve van de lokale besluitvorming;

 • f. administratieve lasten voor bedrijven: administratieve lasten als bedoeld in de handleiding Meten is Weten van de Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten, berekend met gebruikmaking van het in die handleiding beschreven Standaard Kosten Model;

 • g. administratieve lasten voor burgers: administratieve lasten als bedoeld in de werkmap AL Burger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, berekend met gebruikmaking van het in die werkmap beschreven AL-kostenmodel Burger;

 • h. toetsingskader vergunningen: toetsingskader zoals ontwikkeld door de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen van het Ministerie van Economische Zaken;

 • i. voucher: een op grond van artikel 2, eerste lid, van deze regeling door de Minister aan een gemeente of een samenwerkingsverband afgegeven waardedocument voor een deel van de kosten die met de uitvoering van een doorlichting en maatregelenplan tezamen, dan wel met de uitvoering van alleen een maatregelenplan gepaard gaan.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 De Minister kan na daartoe gedane aanvraag ter stimulering van de aanpak om administratieve lasten voor bedrijven of administratieve lasten voor burgers op lokaal niveau te verminderen een voucher verstrekken aan een gemeente of een samenwerkingsverband voor een doorlichting en een maatregelenplan tezamen, dan wel alleen een maatregelenplan.

 • 2 Een voucher voor een doorlichting en een maatregelenplan tezamen kan uitsluitend worden verstrekt, indien ten behoeve van de gemeente of het samenwerkingsverband nog geen doorlichting of daaraan gelijkwaardige analyse is uitgevoerd.

 • 3 Een voucher voor alleen een maatregelenplan kan uitsluitend worden verstrekt, indien ten behoeve van de gemeente of het samenwerkingsverband reeds een doorlichting of daaraan gelijkwaardige analyse is uitgevoerd.

 • 4 In geval van een aanvraag voor de aanpak van de vermindering van administratieve lasten voor zowel bedrijven als burgers kunnen afzonderlijke vouchers worden verstrekt voor bedrijven en burgers, zowel voor doorlichtingen en maatregelenplannen tezamen als alleen voor maatregelenplannen.

 • 5 In geval van een aanvraag door een samenwerkingsverband kunnen vouchers worden verstrekt voor doorlichtingen en maatregelenplannen tezamen, respectievelijk alleen maatregelenplannen, ten behoeve van iedere aan het samenwerkingsverband deelnemende gemeente of deelnemend stadsdeel afzonderlijk.

 • 6 Een voucher voor een doorlichting en een maatregelenplan tezamen heeft een geldigheidsduur van een jaar na de verstrekking.

 • 7 Een voucher voor alleen een maatregelenplan heeft een geldigheidsduur van een half jaar na de verstrekking.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 Voor een doorlichting en een maatregelenplan tezamen, respectievelijk alleen een maatregelenplan, ten behoeve van de aanpak van de vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven wordt gebruik gemaakt van het in artikel 1, onderdeel f, genoemde Standaard Kosten Model en het toetsingskader vergunningen.

 • 2 Voor een doorlichting en een maatregelenplan tezamen, respectievelijk alleen een maatregelenplan, ten behoeve van de aanpak van de vermindering van de administratieve lasten voor burgers wordt gebruik gemaakt van het in artikel 1, onderdeel g, genoemde AL-kostenmodel Burger en het toetsingskader vergunningen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2008]

Een doorlichting en een maatregelenplan tezamen, respectievelijk alleen een maatregelenplan, ten behoeve van de aanpak van de vermindering van de administratieve lasten voor burgers dient betrekking te hebben op ten minste tien onderwerpen uit de lijst die is opgenomen in bijlage 1.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2008]

De in het plan van aanpak van het maatregelenplan opgenomen maatregelen voor de vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven dienen de instemming te hebben van een representatieve afspiegeling van het lokale bedrijfsleven, blijkende uit een schriftelijke verklaring.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 De aanvraag voor een voucher kan door een gemeente, stadsdeel of samenwerkingsverband worden ingediend bij SenterNovem onder gebruikmaking van een bij die organisatie verkrijgbaar formulier.

 • 2 De aanvrager dient bij de aanvraag een offerte van een onafhankelijk adviseur te voegen waaruit blijkt dat aan de bepalingen uit de artikelen 3 tot en met 5, voor zover van toepassing, wordt voldaan.

 • 3 De aanvraag dient uiterlijk 31 maart 2008 16.00 uur, bij SenterNovem te zijn ontvangen.

 • 4 Door de Minister wordt op de aanvragen in volgorde van ontvangst beslist, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht

  de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de datum waarop de aanvraag naar behoren is aangevuld, geldt als datum van ontvangst.

 • 5 Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare budget voor vouchers voor bedrijven of het beschikbare budget voor vouchers voor burgers zou worden overschreden, stelt de Minister de onderlinge rangschikking van deze aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 De voucher heeft uitsluitend betrekking op de volgende noodzakelijke en rechtstreeks aan een doorlichting en een maatregelenplan tezamen, respectievelijk alleen een maatregelenplan, toe te rekenen kosten betreffende:

  • a. een onafhankelijk adviseur ter zake van de in opdracht van de aanvrager geleverde diensten;

  • b. inhuur of detachering van een onafhankelijk adviseur.

 • 2 Kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting indien de aanvrager van de voucher de omzetbelasting niet kan verrekenen.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 Een voucher voor een doorlichting en maatregelenplan tezamen voor bedrijven heeft een tegenwaarde van 75% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 15.000,–.

 • 2 Een voucher voor alleen een maatregelenplan voor bedrijven heeft een tegenwaarde van 75% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 7.500,–.

 • 3 Een voucher voor een doorlichting en maatregelenplan tezamen voor burgers heeft een tegenwaarde van 75% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 7.500,–.

 • 4 Een voucher voor alleen een maatregelenplan voor burgers heeft een tegenwaarde van 75% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 3.750,–.

 • 5 In geval de voucher wordt versterkt aan een samenwerkingsverband gelden de waarden uit het eerste tot en met vierde lid voor elke deelnemende gemeente of deelnemend stadsdeel aan het samenwerkingsverband.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 De onafhankelijk adviseur die in opdracht van de gemeente of het samenwerkingsverband waaraan de voucher is verstrekt, de doorlichting of het maatregelenplan heeft uitgevoerd, kan de voucher bij SenterNovem indienen onder het verzoek van uitbetaling van de tegenwaarde van de voucher.

 • 2 Het verzoek gaat vergezeld van:

  • a. een kopie van de bij de gemeente of het samenwerkingsverband door de onafhankelijke adviseur ingediende declaratie, waarop de tegenwaarde van de voucher is verrekend;

  • b. een kopie van het rapport van bevindingen alsmede een kopie van het plan van aanpak in geval de voucher is verstrekt voor een doorlichting en maatregelenplan samen tezamen;

  • c. een kopie van het plan van aanpak in geval van een voor een maatregelenplan verstrekte voucher; en

  • d. een kopie van de verklaring van instemming als bedoeld in artikel 5.

 • 3 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid dient te worden gedaan binnen de geldigheidsduur die op de voucher staat vermeld.

 • 4 Een voucher ingediend buiten de geldigheidsduur heeft zijn waarde verloren waardoor het recht op uitbetaling van de tegenwaarde vervalt.

 • 5 Uitbetaling van een voucher vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, met dien verstande dat indien de verzoeker in de gelegenheid is gesteld het verzoek overeenkomstig het tweede lid aan te vullen, het verzoek geacht wordt te zijn ontvangen op de dag dat de aanvullende gegevens zijn ontvangen.

 • 6

Tegen een besluit inzake de uitbetaling van een voucher kan geen beroep worden ingesteld.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 Het verstrekkingsplafond voor vouchers ten behoeve van doorlichtingen en maatregelenplannen voor bedrijven bedraagt € 4.500.000,–.

 • 2 Het verstrekkingsplafond voor vouchers ten behoeve van doorlichtingen en maatregelenplannen voor burgers bedraagt € 2.000.000,–.

 • 3 Indien het beschikbare verstrekkingsplafond voor doorlichtingen en maatregelenplannen voor bedrijven of voor burgers is bereikt, wordt voor het desbetreffende deel van de aanvraag geen voucher verstrekt.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2008.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Bijlage 1. , behorende bij artikel 4

[Vervallen per 31-12-2008]

Bouwen en Wonen

[Vervallen per 31-12-2008]

1. Huisvestingsvergunning

Milieu

2. Rioolaansluitvergunning

Verkeer en Waterstaat

3. Gehandicaptenparkeerkaart

4. Gehandicaptenparkeerplaats

SZW (WWB)

5. Rechtmatigheidsformulieren (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ)

6. Aanvraag Bijzondere bijstand

7. Langdurigheidtoeslag

8. Aanvraag bijstandsuitkering, heronderzoek, begeleiding herintreders, opleiding werkzoekenden en uitstroombevordering

9. Voorschot bijstandsuitkering

10. Wachtlijsten WSW/WWB

11. Aanvullende bijstand 65+-ers

12. Gemeentelijke kortingskaart

13. Aanvraag Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Monumenten en onderwijs

14. Subsidie (restauratie) monumenten

15. Bekostiging aangepast leerlingenvervoer gehandicapten

16. Bijdrage leerlingenvervoer

Belastingen

17. Gemeentelijke belastingen

18. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

19. Waardebeschikking onroerende zaken (WOZ-beschikking)

20. Hondenbelasting

21. Onroerende zaakbelasting (OZB)

22. Uittreksel bevolkingsadministratie (GBA)

Zorg (WMO)

23. Aanpassing van de woning

24. Aanpassing van het voertuig

25. Verkrijgen hulpmiddelen

26. Aanvraag huishoudelijke voorziening

27. Aanvraag PGB

Subsidies

28. Subsidies jeugd (vrijwilligersorgs.)

29. Subsidies welzijn (vrijwilligersorgs.)

30. Subsidies cultuur (vrijwilligersorgs.)

31. Subsidies sport (vrijwilligersorgs.)

32. Subsidies instellingen (vrijwilligersorgs.)

Overig

33. Klachtenprocedure

34. Bezwaarschrift

35. Kapvergunning

36. Stookvergunning

37. Vergunning gebruik openbare grond (bijv. horeca-terrasvergunning)

38. Ontheffing drank- en horecawet

39. Vergunning straatfeesten

40. Kinderopvang

41. Carbid vergunning

42. Optochtvergunning

43. Reclame vergunning (vrijwilligersorgs.)

44. Evenementenvergunning (vrijwilligersorgs.)

45. Ventvergunning (vrijwilligersorgs.)

46. Vergunning rommelmarkten (vrijwilligersorgs.)

47. Collectevergunning

48. Ontheffing geluidshinder

49. Gevelreiniging

Terug naar begin van de pagina