Besluit instelling Commissie grensarbeiders

Geldend van 09-11-2007 t/m heden

Besluit instelling Commissie grensarbeiders

De Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende dat het wenselijk is te komen tot de instelling van een tijdelijke Commissie grensarbeiders;

Besluit:

§ 2. Samenstelling en werkwijze

Artikel 3

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter van de commissie wordt benoemd:

  • prof. dr. A.C. Rijkers, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg,

 • 2 Tot lid, tevens secretaris van de commissie wordt benoemd:

  • mr. P.A.G.M. Cools, Ministerie van Financiën,

 • 3 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • drs. H.N. de Bruijn, Ministerie van Financiën,

  • mw. mr. H.W. Zunderman, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • mr. P.C. de Lange, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  • mr. S.H. Buijze, Belastingdienst Zuidwest,

  • mw. mr. S.L.C. Geenen, Sociale Verzekeringsbank,

  • drs. N. Stiemer, College voor Zorgverzekeringen,

  • G. Essers, FNV,

  • I.F.I. Cools, Stichting Grensarbeid,

  • dhr. W.J.A. Debets, Vereniging Europese Grenslandbewoners,

  • mw. mr. E.A.C de Jong, Euregio Maas-Rijn, Taskforce grensarbeiders

  • mr. L. Hereman, Organon BioSciences NV,

  • mw. A.F.M. de Roey, Philips International BV.

Artikel 4

Ter uitvoering van haar taak kan de commissie zich door tussenkomst van het ministerie van Financiën tot derden wenden voor het verkrijgen van inlichtingen en die derden zo nodig ter vergadering uitnodigen om hun mening nader uiteen te zetten.

Artikel 5

De commissie zal haar bevindingen in een rapport neerleggen. De commissie zal per 1 april 2008 ophouden te functioneren.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 6

De leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de bestaande rijksregelingen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit ’s-Rijks kas.

Artikel 7

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens met een vertrouwelijk karakter en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of een wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsverplichting geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Den Haag, 30 mei 2007

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina