Mandaatbesluit Dienst Regelingen Wet bescherming Antarctica

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 06-06-2007 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 mei 2007, nr. KvI2007046598, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Wet bescherming Antarctica (Mandaatbesluit Dienst Regelingen Wet bescherming Antarctica)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de Algemeen Directeur van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 januari 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de Algemeen Directeur van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica, en

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de algemeen directeur van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

De Algemeen Directeur Dienst Regelingen

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de Algemeen Directeur Dienst Regelingen,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris waaraan ondermandaat is verleend)

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Dienst Regelingen Wet bescherming Antarctica.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 mei 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina