Besluit instelling Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening [...] Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst

[Regeling vervallen per 26-01-2023.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 18-07-2008 t/m 25-01-2023

Besluit instelling Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening en Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-01-2023]

Er is een Interdepartementale Commissie voor Bestuur (ICB) en een Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-01-2023]

 • 1 De commissies, genoemd in artikel 1, zijn ambtelijke voorportalen van de Raad voor Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening (RBOPD).

  De ICB voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raad over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van het programma reductie rijksdienst, kwaliteit en organisatie rijksdienst, overheidspersoneelsbeleid, arbeidszaken collectieve sector, vermindering administratieve lasten burgers, publieke prestaties, informatiebeleid overheidssectoren, openbaar bestuur (bestuurlijke inrichting, interbestuurlijke verhoudingen, medeoverhedenoverleg, Gemeentewet, Provinciewet, financiën medeoverheden), vreemdelingen- en asielbeleid, cultuur en media.

  De ICBR voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raad over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van de bedrijfsvoering rijksdienst. Voorts neemt de ICBR de taak van de Adviescommissie Rijksdienst over.

 • 2 De commissies hebben tot taak op de in het eerste lid genoemde terreinen desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over wet- en regelgeving en beleidsinitiatieven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-01-2023]

De commissies brengen de in artikel 2 bedoelde adviezen uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister die het aangaat.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 26-01-2023]

 • 1 De ICB bestaat uit:

  • a. een voorzitter, de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties en de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, tevens plaatsvervangend voorzitters;

  • c. telkens een lid en een plaatsvervangend lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door betrokken Minister respectievelijk staatssecretaris;

  • d. de programma-secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst.

 • 2 De ICBR bestaat uit:

  • a. a. een voorzitter, de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. van elk ministerie telkens een lid en een plaatsvervangend lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de betrokken minister;

  • c. de directeur-generaal Rijksbegroting van het ministerie van Financiën als lid;

  • d. de directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken als lid.

 • 3 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt en ontslaat de (plv.) voorzitter van beide commissies.

 • 4 De secretariaten van de commissies berusten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 5 De commissies kunnen, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, hun werkwijze en die van de secretariaten regelen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 26-01-2023]

Bij het overleg over een bepaald onderwerp kan een lid of diens plaatsvervanger zich laten vergezellen door een ambtenaar die terzake van het onderwerp specifieke deskundigheid bezit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 26-01-2023]

Met dit besluit worden de instellingsbesluiten van de Interdepartementale Commissie Openbaar Bestuur, de Adviescommissie Management Openbare Sector de Interdepartementale Commissie Grotestedenbeleid en het Informatie- en Communicatie Technologie Beraad ingetrokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 26-01-2023]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 25 mei 2007

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Naar boven