Regeling vaststelling afwijkende uitverkooptermijn inzake cosmetische producten (implementatie richtlijn 2007/22/EG (PbEU L 101))

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geldend van 06-06-2007 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2007, nr. VGP/PSL 2772011, houdende de vaststelling van een afwijkende uitverkooptermijn bij de implementatie van richtlijn nr. 2007/22/EG (PbEU L 101) tot aanpassing van bijlagen IV en VI bij richtlijn 76/768/EEG inzake cosmetische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2007/22/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 april 2007 (PbEU L 101) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen IV en VI aan de technische vooruitgang, alsmede op artikel 8, tweede lid, onder b, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2013]

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten mogen producten die voldoen aan de bijlagen IV en VI bij richtlijn nr. 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten, zoals die luidden voordat zij werden gewijzigd door richtlijn 2007/22/EG, tot 18 oktober 2008 in de handel worden gebracht en tot 18 april 2009 aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina