Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007

Geldend van 16-06-2007 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van de financiering van garnalenzeven en garnalenkrakers voor het jaar 2007 (Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Garnalenadviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

b.

Productschap:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

Voorzitter:

de voorzitter van het Productschap;

d.

Secretaris:

de secretaris van het Productschap;

e.

Ondernemer:

degene, die een onderneming drijft, waarvoor het Productschap is ingesteld;

f.

Garnalen:

garnalen van de soort Crangon crangon;

g.

Aanvoeren:

het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van garnalen;

h.

Aanvoerder:

de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze garnalen aanvoert;

Artikel 2

  • 2 Onder het productschap ressorterende ondernemers, die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoeren, zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,004 per kg garnalen die door het productschap zijn gecontroleerd over een voor controle aangewezen zeef in eigendom van het productschap. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

  • 2 De opbrengst van de heffing is bestemd voor de financiering van de aanschaf door het productschap van garnalenzeven en garnalenkrakers en van de plaatsing en het onderhoud van deze gamalenzeven en garnalenkrakers.

  • 3 De heffing, als bedoeld in het eerste lid, is niet meer verschuldigd met ingang van de dag volgende op de dag waarop het saldo van de in de begroting opgenomen Functie Medebewind onder Garnalenzeven, een bedrag van € 270.000,– overschrijdt.

Artikel 3

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2007.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 2 maart 2007, nr. TRCJZ/2006/3594.

Terug naar begin van de pagina