Verordening financiering garnalenpromotie 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-05-2009.]
Geldend van 16-06-2007 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van garnalenpromotie voor het jaar 2007 (Verordening financiering garnalenpromotie 2007)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb.2003, 253);

Gehoord de Garnalenadviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

b.

Productschap:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

Voorzitter:

de voorzitter van het Productschap;

d.

Secretaris:

de secretaris van het Productschap;

e.

Ondernemer:

degene, die een onderneming drijft, waarvoor het Productschap is ingesteld;

f.

Garnalen:

garnalen van de soort Crangon crangon;

g.

Aanvoeren:

het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van garnalen;

h.

Aanvoerder:

de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze garnalen aanvoert;

i.

Afslag:

een veiling van vis en/of visproducten;

j.

Fonds:

het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie1.

1Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en Voedsekwaliteit) op 18-12-2003 en door de Sociaal-Economische Raad op 04-12-2003; gepubliceerd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 23-01-2004, nr. 5 VIS 2.

Artikel 1a

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikel 2 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

  • 1 Een ondernemer, die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoert, is over alle door hem aangevoerde garnalen aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,005 per kg.

  • 2 Een in Nederland gevestigde ondernemer die garnalen betrekt van een ondernemer als bedoeld in het vorige lid, is over alle door hem van die ondernemer voor menselijke consumptiedoeleinden betrokken hoeveelheden garnalen aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,06 per kg.

  • 3 Indien de garnalen in gepelde toestand worden aangevoerd of in gepelde toestand worden gekocht van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal aangevoerde en gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.

Artikel 3

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2007.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering garnalenpromotie 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 2 maart 2007, nr. TRCJZ/2006/3595.

Terug naar begin van de pagina