Besluit vaststelling subsidieplafond 2007 ex artikel 50a Wet op de Ruimtelijke Ordening

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 02-06-2007 t/m 30-06-2008

Besluit van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 27 april 2007, nr. 2007029748, houdende de vaststelling van het subsidieplafond voor 2007 voor subsidiëring ingevolge artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 38a van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

Het subsidieplafond voor het jaar 2007 bedraagt:

  • Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK): € 0,–

  • voor processtimulering Interreg III: € 0,–

  • voor processtimulering uitvoering Nota Ruimte: € 200.000,–;

  • voor doelsubsidies vakorganisaties en overige programmasubsidies: € 459.500,–

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina