Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 02-12-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 2007, nr. SV/A,B&C/2007/17344, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2007

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling van de geraamde totale kosten voor heffingskortingen

[Vervallen per 01-01-2008]

De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedragen in het jaar 2007: € 34.480.800.000.

Artikel 2. Hoogte bijdragen in de kosten heffingskortingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Met toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2007:

  • a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: € 2.921.800.000;

  • b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: € 210.900.000;

  • c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: € 4.495.400.000.

Artikel 3. Intrekking regeling 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 april 2006, nr. SV/F&W/06/26019, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2006 (Stcrt. 78) wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 mei 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina