Besluit beperking openbaarheid archief ambassade/consulaat-generaal Brazilië 1955–1974

Geldend van 02-06-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 mei 2007, nr. DDI/ST/reg. 011/2007, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de ambassade van Brazilië te Rio de Janeiro, later het consulaat-generaal van Brazilië te Rio de Janeiro en het consulaat-generaal van Brazilië te Sao Paulo, 1955–1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de ambassade van Brazilië te Rio de Janeiro, later het consulaat-generaal van Brazilië te Rio de Janeiro en het consulaat-generaal van Brazilië te Sao Paulo, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

59

2040

60

2045

61

2050

68

2040

69

2040

70

2043

71

2050

73

2038

74

2034

75

2042

76

2050

77

2035

116

2040

117

2050

120

2050

128

2016

456

2050

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de ambassade van Brazilië te Rio de Janeiro, later het consulaat-generaal van Brazilië te Rio de Janeiro en het consulaat-generaal van Brazilië te Sao Paulo, 1955–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina