Regeling aanwijzing toezichthouders Wmg

Geldend van 27-06-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 mei 2007, nr. MC/U-2770011, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet marktordening gezondheidszorg (Regeling aanwijzing toezichthouders WMG)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 72, eerste lid, onder a, van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

Als personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg worden aangewezen:

  • de directeur van de directie Zorgverzekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • de directeur van de directie Patiënt en Zorgordening van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • daartoe door de directeur van de directie Patiënt en Zorgordening aangewezen ambtenaren van zijn directie.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2006.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina