Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Toezicht en Handhaving gemeente Utrecht 2007

[Regeling vervallen per 21-06-2007.]
Geldend van 02-06-2007 t/m 20-06-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 23 mei 2007, nr. 5456474/Justis/06, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling SW/GOR/Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-06-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar, de buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam bij de dienst Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 21-06-2007]

Maximaal 18 personen werkzaam bij de dienst Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 21-06-2007]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Utrecht.

Artikel 4

[Vervallen per 21-06-2007]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, van dit besluit genoemde strafbare feiten, gebruik te maken van de bevoegdheden bedoeld in:

Artikel 5

[Vervallen per 21-06-2007]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn dienst als buitengewoon opsporingsambtenaar gebruik maken van handboeien en een korte wapenstok, beiden van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type.

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien en een korte wapenstok nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van het omgaan met handboeien en een korte wapenstok.

Artikel 6

[Vervallen per 21-06-2007]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Utrecht.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Utrecht.

Artikel 7

[Vervallen per 21-06-2007]

 • 1 De directeur van de dienst Stadswerken van de gemeente Utrecht brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst JUSTIS, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 21-06-2007]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op de in artikel 8 van dit besluit omschreven besluiten, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 21-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 21-06-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Toezicht en Handhaving gemeente Utrecht 2007.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 23 mei 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina