Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Fonds voor de Scheppende Toonkunst)

[Regeling vervallen per 23-12-2010.]
Geldend van 01-06-2007 t/m 22-12-2010

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Fonds voor de Scheppende Toonkunst)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 maart 2007 nr. arc-2007.03635/5);

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 april 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument

[Vervallen per 23-12-2010]

voor het beleidsterrein Kunsten

Voor de administratieve neerslag van de zorgdragers

[Vervallen per 23-12-2010]

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister van Economische Zaken,

De Minister van Justitie,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Financiën,

Mondriaan Stichting,

Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten,

Fonds voor de Scheppende Toonkunst,

Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst,

Stimuleringsfonds voor Architectuur, en

Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

In de periode 1945–

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van afkortingen

[Vervallen per 23-12-2010]

BKR: Beeldende Kunstenaars Regeling

BKVB: Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst

BSD: Basis Selectie Document

IPO: Interprovinciaal Overleg

OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

RVC: Raad voor Cultuur

Stb.: Staatsblad

Stcrt.: Staatscourant

SZW: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

WIK: Wet Inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59)

WSC: Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Stb. 1993, 193)

WVC: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

1. Verantwoording

[Vervallen per 23-12-2010]

1.1 Doel en werking van het selectiedocument

[Vervallen per 23-12-2010]

Het PIVOT-rapport Volgens de regelen der kunst. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van overheidsorganen op het beleidsterrein kunsten, 1965–1999 vormt de basis voor dit basisselectiedocument (BSD).

Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de overheidsorganen op het beleidsterrein kunsten. In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden vallen namelijk ook onder de Archiefwet 1995.

Tevens kan dit BSD desgewenst betrokken worden bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening, voordeel hiervan is dat vernietiging en overbrenging van archief dan direct is gekoppeld aan de informatiehuishouding.

1.2 Definitie van het beleidsterrein

[Vervallen per 23-12-2010]

De taak van de overheid op het beleidsterrein kunsten behelst het ontwikkelen, regelgeven en uitvoeren van beleid met betrekking tot het scheppen en herscheppen van kunst, de distributie en het toegankelijk maken van kunst en de deelname van het publiek aan kunst.

Er worden de volgende sectoren in de kunst onderscheiden:

Beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst

Taak van de Minister van Cultuur:

 • het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het beleid op het terrein van de eigentijdse

 • beeldende kunsten, de bouwkunst en de vormgeving;

 • het financieren van de lagere overheden voor het beleid terzake via specifieke uitkeringen;

 • subsidiëring van instellingen (waaronder de fondsen) zoals:

  • Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst

  • Mondriaan Stichting

  • Stimuleringsfonds voor Architectuur

  • Instellingen als Jan van Eijckakademie, Europees Keramisch Werkcentrum, Stichting De Appel, Witte de With, Montevideo, Foto Instituut, Nederlands Instituut voor Architectuur en Stedebouw;

 • het beheren van de Rijksakademie voor de beeldende kunst (tot eind 1999, toen de Rijksakademie is verzelfstandigd)

Podiumkunsten (theater, muziek, dans)

Taak van de Minister van Cultuur:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het terrein van de podiumkunsten

 • het subsidiëren van instellingen (waaronder fondsen) zoals:

  • Fonds voor de Podiumkunsten

  • Fonds voor de Scheppende Toonkunst

  • Producerende podiumkunstinstellingen zoals orkesten, ensembles en andere instellingen voor de muziek en gezelschappen, instellingen en manifestaties op het gebied van toneel, jeugdtheater, dans, mime en poppenspel

Film

Taak van de Minister van Cultuur:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het terrein van de filmkunst e.e.a. gericht op diversiteit en kwaliteit van het Nederlands filmaanbod

 • het subsidiëren van instellingen (waaronder fondsen) en projecten zoals:

  • Nederlands Fonds voor de Film

  • het Nederlands Filmmuseum en andere instellingen of evenementen op het terrein van de filmkunst

 • het behandelen van filmonderwerpen in internationaal verband

Amateurkunst en kunsteducatie

Taak van de Minister van Cultuur:

 • het kwalitatief en kwantitatief bevorderen van een ruime kunstparticipatie en het in stand houden en versterken van een goed kunstontvankelijk klimaat

 • het subsidiëren van instellingen (waaronder een fonds) zoals:

  • Fonds voor Amateurkunst

  • Landelijke organisaties en instellingen voor kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening en volkscultuur

1.3 Afbakening van het beleidsterrein

[Vervallen per 23-12-2010]

Het beleidsterrein kunsten heeft raakvlakken met een aantal andere beleidsterreinen:

Cultuurbeheer

In het RIO kunsten wordt het handelen betreffende nieuwe kunst van levende kunstenaars, filmers, muziekanten etc. beschreven. In het RIO Cultuurbeheer zal vooral het handelen betreffende reeds bestaande cultuuruitingen in brede zin behandeld worden. Het cultuurbeheer richt zich op het algemene beleid betreffende cultuurbeheer en het beheren van de rijkscollectie van musea en de rijksarchieven. In het RIO betreffende Cultuurbeheer wordt de instelling van overkoepelende organen als de Raad voor Cultuur beschreven.

Letteren

Het beleidsterrein kunsten is nauw verbonden met het beleidsterrein letteren, dat behandeld wordt in het PIVOT-rapport nr. 160 ‘Media, letteren en bibliotheek’. Als scheppende kunst staat letteren immers op één lijn met de andere scheppende kunsten als beeldende kunsten, de toonkunst, architectuur enz. Het feit dat het onderwerp letteren wegens het sterk mediale karakter samen is getrokken met de terreinen media en bibliotheek, laat onverlet dat veel wet- en regelgeving die op de kunsten en de kunstbeoefening in het algemeen betrekking hebben ook van toepassing zijn op letteren. Dit geldt de Fondsenwet scheppende kunsten (Stb. 1981, 355), de Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193) en het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473). Deze wetten worden in behandeld in het PIVOT-rapport betreffende het beleidsterrein Kunsten: ‘Volgens de regelen der kunst’. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van overheidsorganen op het beleidsterrein kunsten, 1965–1999 (PIVOT-rapport 71), het rapport waarop het onderhavige BSD is gebaseerd.

Media

De samenwerking tussen film en overige media wordt ook behandeld in het bovengenoemd PIVOT-rapport. Hierbij kan gedacht worden aan het Telefilm-project, de mede-oprichting en mede-financiering (uit het media-budget) van het Europees coproduktiefonds Eurimages en handelingen betreffende en van het Stimuleringsfonds voor culturele omroepproducties (Stifo).

Internationaal cultuurbeleid

Sinds 1997 deelt de Minister van Cultuur de verantwoordelijkheid voor het internationale cultuurbeleid met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In een brief aan de Tweede Kamer van 5 maart 1997 werden voor het eerst de contouren van een gezamenlijk internationaal cultuurbeleid van BZ en OCW uiteengezet. Een brief van 15 oktober 1999 aan de Tweede Kamer vormde de grondslag voor een breed internationaal cultuurbeleid, met doelstellingen en instrumenten die daarop waren afgestemd. De Ministeries van BZ en OCW werden beide verantwoordelijk voor het internationale cultuurbeleid. Het ten uitvoer brengen van het programma ‘Internationaal Cultuurbeleid’, gebeurt in samenwerking met OCW en onder politieke verantwoordelijkheid van twee staatssecretarissen van Cultuur en van Europese Zaken. Voor een nadere beschrijving van het onderwerp en de verantwoordelijkheden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt verwezen naar het nog te verschijnen PIVOT-rapport dat de beleidsterreinen buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking in de periode 1990–2005 behandelt.

Oorlogsgetroffenen

Er bestaat een belangrijke link met het PIVOT-rapport nr. 3 ‘Oorlogsgetroffenen’. Een niet onbelangrijk aandeel van het rechtsherstel houdt verband met de recuperatie van voorwerpen van culturele waarde. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de teruggave van de Goudstikkercollectie. In onderling overleg zijn de diverse departementen en het Nationaal Archief overeengekomen dat de recuperatie van geroofde kunstwerken gezien moet worden als een handeling binnen rechtsherstel en daarom niet in het BSD Kunsten thuishoort.

Jeugdbeleid

De filmkeuring geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Welzijn. De filmkeuring maakt deel uit van het beleidsterrein Welzijn, i.c. het jeugdbeleid. Om praktische redenen is een aantal handelingen van de Minister van Welzijn op het terrein van de filmkeuring in dit RIO opgenomen. Bij het onderhoud van de RIO’s en BSD’s worden handelingen betreffende de filmkeuring in het RIO over Jeugdbeleid opgenomen.

Ruimtelijke Ordening

Het raakvlak tussen de RIO’s betreffende Kunsten en betreffende Ruimtelijke Ordening is vooral gelegen in het architectuurbeleid. In het onderhavige RIO wordt vooral het beleid ten aanzien van de artistieke rol van beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten binnen het architectuurbeleid behandeld. Zo heeft de Minister van Cultuur op grond van de Wet op de Architectentitel (Stb. 1987, 347) zeggenschap over de bescherming van de titel interieurarchitect. Daarnaast geeft het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst individuele subsidies aan onder andere architecten.

Sociale Zekerheid

In het PIVOT-rapport nr. Sociale Voorzieningen worden de additionele arbeidsvoorzieningen voor kunstenaars (zoals de Beeldende Kunstenaarregeling) beschreven. Voor een uitgebreide behandeling van de BKR en een beschrijving van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken op dit terrein wordt daarnaar verwezen.

Beheer van de rijksbegroting

In het onderhavige BSD wordt de bekostiging van het kunstbeleid beschreven, voor zover het beleidsterrein specifiek is. Voor de procedure van het vaststellen van de rijksbegroting voor het kunstenbeleid wordt verwezen naar het PIVOT-rapport nr. 15 Per slot van rijksrekening.

Personeelsbeleid

In dit RIO wordt niet ingegaan op het personeelsbeleid voor de ambtenaren van het Ministerie van Cultuur die zich met het kunstenbeleid bezig houden. Binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal een PIVOT-rapport betreffende Personeelszaken samengesteld worden (P-direkt). Hierin wordt onder andere de aanstelling en beloning conform het ambtenarenrecht beschreven. Wel wordt in dit RIO de aanstelling van specifieke ambtenaren of benoeming van bestuursleden van fondsen e.d. beschreven.

1.4 Doelstellingen van de overheid

[Vervallen per 23-12-2010]

In de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid worden de taak en doelstellingen van de Minister van Cultuur omschreven. De wet belast hem, of bij delegatie de verantwoordelijke staatssecretaris, met het scheppen van voorwaarden voor het instandhouden, het ontwikkelen, sociaal en geografisch spreiden of anderszins verbreiden van ‘cultuuruitingen’. De Minister laat zich daarbij leiden door overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid. De memorie van Toelichting bevat een indicatieve opsomming van de terreinen van de cultuur waarover het beleid van de Minister zich uitstrekt: ‘de kunsten, de musea, de monumenten en de archieven, de media, het bibliotheekwerk en de internationale betrekkingen op deze terreinen’. Een jaar voordat de Cultuurnota verschijnt, verschijnen de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de Uitgangspuntennotitie.

1.5 Lijst met actoren, voor zover deze zijn opgenomen in dit BSD

[Vervallen per 23-12-2010]

Actoren onder de archiefzorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1965–1995):

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1965–1982)

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1982–19951994)

Inspectie kunstzinnige vorming

Commissie van toezicht Rijksacademie van beeldende kunsten

Externe adviesorganen

Subsidieadviescommissies

Secundaire zorgdragers:

Actor onder de archiefzorg van het Ministerie van Algemene Zaken:

De Minister van Algemene Zaken

Actor onder de archiefzorg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

De Minister van Buitenlandse Zaken

Actor onder de archiefzorg van het Ministerie van Economische Zaken:

De Minister van Economische Zaken

Actor onder de archiefzorg van het Ministerie van Justitie:

De Minister van Justitie

Actor onder de archiefzorg van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Actor onder de archiefzorg van het Ministerie van Financiën:

De Minister van Financiën

Zelfstandige actoren (ZBO’s):

Mondriaan Stichting

Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten

Fonds voor de Scheppende Toonkunst

Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

Stimuleringsfonds voor Architectuur

Fonds Podiumprogrammering en Marketing

1.6 Totstandkoming selectielijst

[Vervallen per 23-12-2010]

Het BSD is gebaseerd op het PIVOT-rapport ‘Volgens de regelen der kunst: Rapport institutioneel onderzoek naar het handelen van overheidsorganen op het beleidsterrein kunsten, 1965–1999’, geschreven door Mw. drs Ch.M. Zeegers. Mw. Zeegers onderzocht de periode 1945–1999. Het onderzoek was in overeenstemming met de afspraken die bij convenant van 9 februari 1995 tussen de Loco Secretaris-Generaal van het Ministerie van OCW en de Algemene Rijksarchivaris zijn gemaakt.

Het BSD Kunsten is vastgesteld door de Minister van OCW in juli 2002 (Stcrt. 2002, 138). Een rectificatie is opgenomen in Stcrt. 2003, 112. In 2004 is het BSD vastgesteld voor het Nederlands Fonds voor de Film en voorlopers (Stcrt. 2004, 119). De handelingen van een groot aantal andere spelers op het beleidsterrein waren echter niet meegenomen. Deze zijn opgenomen in het onderhavige BSD.

In het onderhavige BSD zijn de handelingen opgenomen voor (o.a.) de zorgdrager de Minister van VWS. Dit Ministerie is verantwoordelijk voor het archief van voorgangers het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) (1965–1983) en het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) (1983–1994). Tussen 1965 en 1994 waren deze Ministeries verantwoordelijk voor het beleidsterrein cultuur, en daarmee kunsten. De periodisering van de actor de Minister van Cultuur loopt dan ook van 1965 tot 1995.

Het archief van voor 1965 is al bewerkt en overgedragen aan het Nationaal Archief: dit betrof de neerslag van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Voor neerslag na 1994 periode wordt verwezen naar het BSD van het Ministerie van OCW.

1.7 Wijzigingen ten opzichte van het RIO

[Vervallen per 23-12-2010]

Er is geen aanvullend onderzoek gedaan. Ten opzichte van het RIO zijn wel een aantal dingen gewijzigd.

Ten eerste, handelingen met een hoger volgnummer dan 260 zijn niet aan het RIO ontleend.

Toen de vakMinisterhandeling aan de zorgdragers werd voorgelegd bleek dat sommige Ministeries oorlogsgerelateerd materiaal hadden met betrekking tot de teruggave van geroofde kunst uit de Tweede Wereldoorlog. Oorlogsgerelateerde neerslag wordt echter behandeld in het PIVOT-rapport Oorlogsgetroffenen. In het daarop gebaseerde BSD is dan ook een handeling opgenomen die deze neerslag beschrijft.

Overigens bleken de vakMinistershandelingen niet te gelden voor alle Ministeries: voor de Ministeries die aangaven deze handelingen wel te verrichten, zijn de handelingen toegevoegd aan de afzonderlijke selectielijsten.

Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn twee handelingen toegevoegd betreffende het adviseren van de Minister van Cultuur (274) en het bevorderen van de bekendheid van het beleidsterrein op internationaal niveau (275).

Het Ministerie van VROM vond de voorgestelde handelingen 133, 136, 139 en 141 te gedetailleerd. Daarom zijn deze handelingen samengevoegd tot twee handelingen, te weten 276 en 277. De oorspronkelijke handelingen vervallen.

Naast handelingen die deze actoren in de genoemde periode hebben uitgevoerd en die reeds in de selectielijst van OCW zijn benoemd, zijn er ter aanvulling voor de Minister (mede-)verantwoordelijk voor het beleidsterrein Kunsten een aantal algemene handelingen opgenomen. Het is gebruikelijk dat algemene handelingen in een BSD worden opgenomen, omdat ze op praktisch elk beleidsterrein voorkomen. Algemene handelingen voorkomen bovendien dat er archiefmateriaal gemist wordt.

Tot slot zijn alle fondsen voor de kunsten benaderd en uitgenodigd om deel te nemen aan de vaststellingsprocedure. De selectielijsten voor deze fondsen bleek niet alle taken te omvatten en zijn daarom uitgebreid met algemene handelingen en een aantal specifieke handelingen op het gebied van uitvoering. Hiernaast is een selectielijst opgenomen voor het Fonds Podiumprogrammering en Marketing, opgericht in 2001, nadat het RIO was opgesteld.

2. Selectiedoelstelling

[Vervallen per 23-12-2010]

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven.

3. Selectiecriteria

[Vervallen per 23-12-2010]

Om de selectiedoelstelling te bereiken worden de handelingen in het BSD gewaardeerd aan de hand van de onderstaande algemene selectiecriteria. Deze criteria zijn in 1997 door het Convent van Rijksarchivarissen vastgesteld en geaccordeerd door PC DIN en KNHG.

Selectiecriteria

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)

algemeen selectiecriterium

Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrument om de gekozen doeleinden te bereiken.

Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de Ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. Binnen het beleidsterrein kunsten is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Ingevolge artikel 5e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

4. Verslag vaststellingsprocedure

[Vervallen per 23-12-2010]

In 2006 is het ontwerp-BSD door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Economische Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Financiën, de Mondriaan Stichting, het Fonds voor de Podiumkunsten, het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, het Fonds voor de Amateurkunst, de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, het Stimuleringsfonds voor de Architectuur en het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC).

Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.

Vanaf 1 februari 2007 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief. Tevens is de selectielijst beschikbaar gesteld via de website van het Nationaal Archief en de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant.

Op 14 maart 2007 legde het Project Wegwerken Archief Achterstanden een verzoek neer tot toevoeging van een handeling aan onderhavige selectielijst. Dit heeft geresulteerd in de toevoeging van handeling 287.

Op 29 maart 2007 bracht de RvC advies uit (arc-2007.03635/5), hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tot wijzigingen in de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 19 april 2007 door de algemene rijksarchivaris, namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Projectdirecteur Project Wegwerken Archiefachterstanden (conform het convenant d.d. 30 mei 2006) namens de Minister van Algemene Zaken (C/S&A/07/1023), de Minister van Buitenlandse Zaken (C/S&A/07/1024), de Minister van Economische Zaken (C/S&A/07/1025), de Minister van Financiën (C/S&A/07/1026), de Minister van Justitie (C/S&A/07/1027), de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C/S&A/07/1028), de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (C/S&A/07/1029), het Fonds voor de Amateurkunst (C/S&A/07/1030), de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (C/S&A/07/1031), het Fonds voor de Podiumkunsten (C/S&A/07/1032), het Fonds voor de Podiumprogrammering en Marketing (C/S&A/07/1033), de Mondriaan Stichting (C/S&A/07/1034), het Stimuleringsfonds voor de Architectuur (C/S&A/07/1035) en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst (C/S&A/07/1045) vastgesteld.

5. Leeswijzer

[Vervallen per 23-12-2010]

(X):

Dit is het volgnummer van de handeling.

Dit nummer is overgenomen uit het RIO. Als het volgnummer van één of meerdere handelingen in het BSD afwijkt van het oorspronkelijke RIO-nummer, dan wordt deze vermeld in een concordans.

Handeling

Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.

In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

Bijvoorbeeld:

Het voorbereiden, coördineren en bepalen van het beleid inzake geluidshinder.

Periode

Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Is geen specifiek beginjaar bekend dan wordt een beginjaar geschat, of 1965–1995 genoemd. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

Grondslag

Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht, indien bekend.

kan op twee manieren worden vermeld.

(1)

de naam (citeertitel) van de wet, de Algemene Maatregel van Bestuur, het Koninklijk Besluit of de Ministeriële regeling;

het betreffende artikel en lid daarvan;

de vindplaats of bron;

wijzigingen in de grondslag en het vervallen hiervan.

Bijvoorbeeld:

Reclasseringsregeling 1947, art. 9, lid 2 (Stb. 1947, H 423), Reclasseringsregeling 1970, art. 8, lid, lid 3 (Stb. 1969, 598), gewijzigd 1978 (Stb. 1978, 254), vervallen in 1986 (Stb. 1986, 1)

(2)

naam van de wet, de algemene Maatregel van bestuur, het Koninklijk Besluit of Ministeriële regeling;

het betreffende artikel en het lid daarvan.

De overige gegevens (vindplaats, wijzigingen of vervallen kunnen worden vermeld in een overzicht van geraadpleegde wetten)

Bijvoorbeeld:

Reclasseringsregeling 1947, art. 9, lid 2, Reclasseringsregeling 1970, art. 8, lid 3.

NB: Met vindplaats wordt de vermelding in het staatsblad of staatscourant bedoeld. Het verdient de voorkeur de vindplaats van de grondslag op te nemen in het handelingenblok. Een andere mogelijkheid is de vindplaats in het overzicht van wet- en regelgeving te vermelden. Duidelijk moet zijn op welke versie van een wet- of regeling een handeling gebaseerd is.

Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron (interne regelgeving, beleidsnota’s) worden genoemd waarin de betreffende handeling staat vermeld.

Product

Hier achter staat het product vermeld waarin de handeling resulteert of zou moeten resulteren.

Opsommingen geven een indicatie van de producten en zijn niet altijd uitputtend. Vaak wordt volstaan met een algemeen omschreven eindproduct Toepassing is afhankelijk van de zorgdrager.

Opmerking

Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer (een onderdeel van) het handelingenblok toelichting behoeft.

Waardering

Waardering van de handeling in B (bewaren) of V (vernietigen).

Indien vernietigen, dan vermelding van de vernietigingstermijn, zonodig aangevuld met een bewerkingsinstructie, bijvoorbeeld: ‘v 5 jaar na voltooiing project’.

Indien bewaren, dan vermelding van het gehanteerde selectiecriterium.

Eventueel een nadere toelichting op de waardering.

6. Actorenoverzicht

[Vervallen per 23-12-2010]

De Minister van Cultuur (NB: 1965–1995)

[Vervallen per 23-12-2010]

In dit BSD is ‘Minister van Cultuur’ de algemene benaming is voor de opeenvolgende Ministers die verantwoordelijk zijn geweest voor het kunst- en cultuurbeleid. Vanaf 1919 valt het kunst en cultuurbeleid onder verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In 1965 vond een ingrijpende departementale herindeling plaats, waarbij kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming, omroep en bibliotheken als ‘buitenschoolse cultuurzorg’ werden onderscheiden van onderwijs en wetenschappen. Onder de noemer Cultuur werden zij ondergebracht in het nieuwe Ministerie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). In 1982 werd CRM en een deel van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid samengevoegd tot het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

In 1994 keerde cultuur (inmiddels uitgebreid met o.a. musea en archieven) weer terug naar het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Hier behoort het tot de portefeuille van de staatssecretaris van Cultuur. Voor de neerslag uit de periode na 1994 wordt verwezen naar het vastgestelde BSD van het Ministerie van OCW.

De Minister (mede-)verantwoordelijk voor het beleidsterrein Welzijn

[Vervallen per 23-12-2010]

Met de wet op de filmvertoningen werd de Nederlandse Filmkeuring te Den Haag opgericht. De Nederlandse Filmkeuring bepaalde de toelaatbaarheid van filmvertoningen aan jeugdige personen. Hiermee werd de bevoegdheid van de burgemeester op dit terrein afgeschaft.

De verantwoordelijke Minister voor de filmkeuringen is de Minister van Welzijn (VWS). De filmkeuring is een beleidsinstrument op het terrein van het jeugdbeleid (zie verder het hoofdstuk Verantwoording onderzoek).

Inspectie kunstzinnige vorming

[Vervallen per 23-12-2010]

In de Rijksregeling erkenning centra voor kunstzinnige vorming (Stcrt. 1979, 129) werd bepaald aan welke voorwaarden deze centra dienden te voldoen alvorens zij door de Minister van Cultuur als zodanig worden erkend. Daarnaast werd met deze regeling de Inspectie Kunstzinnige Vorming opgericht. De Inspectie hield toezicht op de naleving van de regeling door de centra. Daarnaast geeft de Inspectie voorlichting over de ontwikkeling op het terrein van de kunstzinnige vorming.

Commissie van toezicht Rijksacademie van beeldende kunsten

[Vervallen per 23-12-2010]

De Rijksakademie van beeldende kunsten is opgericht bij wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78). De Commissie houdt toezicht op het functioneren van de Rijksakademie en adviseert de Minister over verbetering van de toestand op de Rijksakademie.

Subsidieadviescommissies

[Vervallen per 23-12-2010]

De Minister van Cultuur stelde tot 1993 veel adviescommissies in die adviseerden over de toekenning van subsidies ten behoeve van de kunsten. Deze praktijk is met de oprichting van de fondsen sterk verminderd omdat de verstrekking van de projectsubsidies sindsdien voor een groot deel door de fondsen gebeurt. Dit geldt niet voor de subsidies voor de filmprojecten. Deze worden nog steeds door de Minister van Cultuur op basis van de Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters verstrekt. De archieven van de adviescommissies dienden te worden overgedragen aan het Ministerie van OCW.

Externe Adviesorganen

[Vervallen per 23-12-2010]

Ook worden er tijdelijke externe adviescommissies door de Minister ingesteld. De door de Minister van Cultuur ingestelde externe adviescommissies adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten aanzien van het beleidsterrein kunsten en over de evaluatie van dat beleid. In zulke gevallen kan het bijvoorbeeld gaan om gevallen met een zwaar politiek-bestuurlijke lading.

Voorbeelden van dergelijke commissies op het gebied van de podiumkunsten zijn: de Landelijke Werkgroep Orkestenbestel, de Landelijke Werkgroep Dansbestel, de Commissie Batenburg en de Commissie Landelijk Toneelbestel. Het belangrijkste adviesorgaan echter was van 1947 tot 1995 de Raad voor de Kunst en is sindsdien de Raad voor Cultuur. De handelingen van dit orgaan zijn opgenomen in het BSD Cultuurbeheer.

De Minister van Buitenlandse Zaken

[Vervallen per 23-12-2010]

Sinds 1997 deelt de Minister van Cultuur de verantwoordelijkheid voor het internationale cultuurbeleid met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Minister van Buitenlandse Zaken adviseert de Minister van Cultuur over het internationale cultuurbeleid en is verantwoordelijk voor beleidsvorming op dit terrein. Hiernaast speelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke rol wat betreft het opstellen van standpunten voor het overleg over en uitvoering van het cultuurbeleid op Europees niveau. De Minister overlegt tot slot met de Minister van Cultuur over het beleidsterrein kunsten.

NB: Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor de periode 1990–2005 een nieuw BSD opgesteld, waar dit beleidsterrein in is opgenomen. Voor de neerslag van na 1990 wordt daarom naar dit (nog te verschijnen) BSD verwezen.

De Minister van Volkshuisvesting

[Vervallen per 23-12-2010]

Op het terrein van de monumentenzorg en architectuurbeleid werkt de Minister van Cultuur samen met de Ministeries van VROM en van Verkeer en Waterstaat. Vanaf 1951 hanteert de Minister Volkshuisvesting een subsidieregeling – de zogenaamde percentageregeling- met als doel anderhalf procent van de overheidsgebouwen (en één procent van de schoolgebouwen) te besteden aan beeldende kunsten. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur. De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting zijn verantwoordelijk voor de liquidatie en keuren tevens het liquidatiesaldo goed.

De Minister van Financiën

[Vervallen per 23-12-2010]

De Minister van Financiën stemt in met de toelage voor de leden van de Raad voor de Kunst en overlegt met de Minister van Cultuur over het beleidsterrein kunsten.

Overige betrokken Ministeries

[Vervallen per 23-12-2010]

Ook de Ministers van Algemene Zaken, Economische Zaken en Justitie overleggen met de Minister van Cultuur over het beleidsterrein kunsten.

Fondsen

[Vervallen per 23-12-2010]

De Minister van Cultuur kan fondsen oprichten. Deze fondsen keren projectsubsidies uit op basis van aanvraag. Een fonds is een administratief orgaan als bedoeld in art. 1 lid 1 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284). Als bestuursorganen zijn fondsen instrumenten waarmee de overheid op afstand uitvoering geeft aan onderdelen van haar beleid. De Minister geeft in de Uitgangspuntennotitie aan welke beleidsthema’s in de komende periode van belang zullen zijn, zoals bijvoorbeeld cultuur en school. De fondsen dienen daarna hun beleidsplan in waarin zijn aangeven hoe aan zij deze beleidsthema’s zullen uitvoeren.

De volgende fondsen zijn opgericht:

Fonds voor de beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (1987);

Mondriaan stichting (1993);

Stichting fonds voor de scheppende toonkunst (1982);

Fonds voor de podiumkunsten (1993);

Nederlands fonds voor de film (1993);

Fonds voor de amateurkunst (1997);

Stimuleringsfonds voor Architectuur (1993);

Fonds voor Podiumprogrammering en marketing (2001).

NB: Voor het Nederlands fonds voor de film (1993) is een aparte selectielijst vastgesteld. De handelingen van het fonds zijn in het onderhavige BSD dan ook niet opgenomen.

Mondriaan Stichting

[Vervallen per 23-12-2010]

De uitvoering van het rijksbeleid op het gebied van spreiding, afname, nationaal en internationaal, is sinds 1994 gedelegeerd aan de Mondriaan Stichting. De stichting is de rechtsopvolger van de Stichting Stimuleringsfonds Beeldende Kunsten te Amsterdam. De statuten van de Mondriaan Stichting zijn van 12 juli 1993, gepubliceerd in de Stcrt. 1993, 139.

Doel van de Mondriaan Stichting is het bevorderen van de afname van beeldende kunst en vormgeving en van de kwaliteit van de uitoefening van museale activiteiten. Waar het fonds BKVB individuele kunstenaars ondersteunt, subsidieert de Mondriaan Stichting instellingen.

Fonds voor de Podiumkunsten

[Vervallen per 23-12-2010]

Incidentele subsidies voor toneel, dans, muziek en muziektheater worden sinds 1993 verstrekt door het Fonds voor de Podiumkunsten. Het fonds is de rechtsopvolger van de Stichting ter voorbereiding van een Fonds voor de Podiumkunsten. De statuten van de Stichting Fonds voor de Podiumkunsten zijn van 9 juni 1993.

Het fonds geeft subsidie aan podiumkunstenaars voor één productie. Uitgangspunt bij de verstrekking zijn kwaliteit, pluriformiteit en regionale spreiding. Sinds 1997 draagt het fonds de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Programmeringsfonds. Dit fonds verstrekt tweejarige stimuleringssubsidies aan theaters op basis van een oordeel over de algehele kwaliteit van de programmering. Deze voorziening is bedoeld om de kloof te overbruggen tussen de structurele subsidies die rechtstreeks door het Ministerie van OCW voor een periode van vier jaar worden verstrekt en de strikt aan één project gekoppelde incidentele subsidies.

Behalve voor het verstrekken van projectsubsidies is het fonds voor de Podiumkunsten verantwoordelijk voor het verstrekken van reis- en studiebeurzen en voor de promotie van Nederlandse podiumkunst in het buitenland.

Fonds voor de amateurkunst

[Vervallen per 23-12-2010]

De uitvoering van het rijksbeleid op het gebied van de amateurkunst is sinds 1997 gedelegeerd aan het Fonds voor de Amateurkunst. Op het terrein van de amateurkunst speelt het particuliere initiatief een leidende rol. Het rijk legt zich toe op het stimuleren van de kwaliteit, het instandhouden en stimuleren van de diversiteit binnen de amateurkunst. Het Fonds voor Amateurkunst geeft subsidies aan projecten van instellingen. Deze landelijke instellingen zijn aanvullend werkzaam ten opzichte van de lokale initiatieven. Daarom stemmen instellingen hun beleid af op dat van provinciale en lokale organisaties.

In 2002 zijn het Fonds voor de Podiumkunsten en het Fonds voor de Amateurkunst samengegaan.

Fonds voor de Scheppende Toonkunst

[Vervallen per 23-12-2010]

Het fonds geeft in de periode 1997–2000 subsidie aan ruim 400 componisten. Hiermee dient het fonds een bijdrage te leveren aan de Nederlandse muziekliteratuur. De Statuten van het fonds zijn van 31 maart 1982. Het fonds heeft tot doel om het totstandkomen van werken van scheppende toonkunst te bevorderen. Met een ideëel oogmerk kent het onder andere uitkeringen toe aan componisten, bijvoorbeeld in de vorm van opdrachten en werkbeurzen.

Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

[Vervallen per 23-12-2010]

De Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst is de landelijke instelling voor individuele subsidiëring van beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten. De Stichting is een zelfstandig bestuursorgaan. Individuele subsidies worden uitgekeerd in de vorm van startstipendia, werk-, studie- en reisbeurzen en presentatiesubsidies. Met ingang van 1994 is het fonds begonnen met de toekenning van basisstipendia. Daarmee kwam een einde aan de beroepskostenvergoedingen. Daarnaast kent het fonds tweejaarlijkse oeuvreprijzen toe. Naast de uitkering van gelden, ontwikkelt het fonds BKVB activiteiten ter stimulering van het openbaar debat over de kunsten, organiseert het tentoonstellingen in het kader van de publieke verantwoording van zijn toekenningsbeleid en zet het zich in voor een sterkere internationale positie van de Nederlandse kunstenaar.

Stimuleringsfonds voor Architectuur

[Vervallen per 23-12-2010]

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur is sinds 1993 operationeel. De op dat moment bestaande incidentele subsidieregelingen van de Ministeries van WVC en VROM zijn er in ondergebracht. Het Het fonds heeft tot doel het bevorderen van de ontwikkeling van de architectuur in de meest ruime zin van het woord en het op het gebied hiervan stimuleren van een voorbeeldige beroepsuitoefening, het bevorderen van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting in de meest ruime zin van het woord, waaronder in het bijzonder valt het ontwikkelingsgericht benutten van cultuurhistorische waarden bij de ordening en inrichting van Nederland, alsmede het wekken van belangstelling voor de architectuur en de ruimtelijke inrichting.

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur is de rechtsopvolger van de Stichting tot oprichting van een Stimuleringsfonds voor Architectuur. De statuten van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur zijn van 1 juli 1993 en zijn gepubliceerd in de Stcrt. 1993, 209. Het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur is van 19 oktober 1993 en is gepubliceerd in de Stcrt. 1993, 209.

Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM)

[Vervallen per 23-12-2010]

Het Fonds voor Podiumkunsten en Marketing (FPPM) is opgericht op 17 december 2001 en verstrekt in opdracht van het Ministerie van OCW subsidies aan podia, festivals en concoursen op het gebied van (semi)professionele podiumkunsten en marketing. Het FPPM ondersteunt de podia in hun contacten met publiek, podiumkunstenaars en andere organisaties en instellingen en stimuleert podia een lange termijn beleid te ontwikkelen op het gebied van programmering en marketing. Dat gebeurt via twee- en driejarige stimuleringssubsidies.

7. Selectielijsten

[Vervallen per 23-12-2010]

A Selectielijst voor de zorgdrager de Minister van VWS (NB: 1965–1995)

[Vervallen per 23-12-2010]

7.1 Actor de Minister van Cultuur

[Vervallen per 23-12-2010]

7.1.1 Algemene handelingen

[Vervallen per 23-12-2010]

Beleidsontwikkeling

Handelingnr.: 10.

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid inzake het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 3 lid 1 en 3 Cultuurnota, 1997–2000

Product: o.a. beleidsbrieven, Uitgangspuntennotititie, Cultuurnota

Opmerking: Onder deze handeling valt ook:

– Het voeren van overleg met de andere betrokken actoren op het beleidsterrein;

– Het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Ministerraadvergaderingen voor beraad en besluitvorming betreffende het beleidsterrein;

– Het voeren van overleg met/het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd betreffende het beleidsterrein;

– Het voorbereiden van de Memorie van toelichting op de Rijksbegroting betreffende het beleidsterrein; zie ook handelingen 5, 177 en 183 van het BSD ‘Per slot van Rijksrekening’;

– Het toetsen van de uitvoering van het beleid (evaluatie).;

– Het leveren van commentaar op de recht- en doelmatigheidscontroles van de Algemene Rekenkamer op het beleidsterrein; zie ook ‘Per Slot van Rijksrekening’, handeling 295, 357 en 374;

– Het aan externe adviescommissies verzoeken om advies betreffende het beleidsterrein en het reageren daarop;

– Het informeren van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen op het beleidsterrein;

– Het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (als beleidsinstrument).

Waardering: B(1)

Totstandkoming van wet- en regelgeving

Handelingnr.: 260.

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving ten aanzien van het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Product: Wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten, circulaires

Waardering Wet- en regelgeving over de hoofdlijnen van het beleid, inclusief voorbereiding: B (1)

Wet en regelgeving over technische en procedurele beleidsaspecten, inclusief voorbereiding: V, 10 jaar na wijziging of intrekking

Overleg en afspraken

Handelingnr.: 1.

Handeling: het vaststellen van regels inzake het overleg met belanghebbenden op het beleidsterrein kunsten

Periode: 1982–1995

Product: Besluit van 2 februari 1982 houdende instelling overlegorgaan kunstzinnige vorming/amateuristische kunstbeoefening (Stcrt. 1982, 32)

Waardering B(1)

Handelingnr.: 2.

Handeling: het formuleren van een standpunt inzake het overleg met belanghebbenden op het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Cultuurnota 1997–2000

Besluit van 2 februari 1982 houdende instelling overlegorgaan kunstzinnige vorming/ amateuristische kunstbeoefening (Stcrt. 1982, 32)

Waardering B(1)

Handelingnr.: 3.

Handeling: het afsluiten van bestuursovereenkomsten of cultuurconvenanten op het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Cultuurnota, 1997–2000, pg 12

Naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de culturele infrastructuur. Algemeen kader zoals overeengekomen door WVC, IP en VNG. 7 april 1994

Product: bestuursovereenkomst/ convenant

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 4.

Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met convenantspartners

Periode: 1965–1995

Grondslag: Cultuurnota, 1997–2000, pg 12

Naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de culturele infrastructuur. Algemeen kader zoals overeengekomen door WVC, IP en VNG. 7 april 1994

Waardering: B(1)

Interdepartementaal overleg

Handelingnr.: 261.

Handeling: het voorbereiden, coördineren en opstellen van de inbreng van de Minister van Cultuur in interdepartementale coördinatiecommissies en (ad hoc) interdepartementale overlegstructuren waar de Minister zelf het secretariaat voert

Periode: 1965–1995

Product: Adviezen, instructies, verslagen

Opmerking: ten aanzien van deze handeling geldt dat de Minister van Cultuur het secretariaat voert.

Bron: Instellingsbesluit

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 262.

Handeling: het voorbereiden, coördineren en opstellen van de inbreng van de Minister van Cultuur in interdepartementale coördinatiecommissies en (ad hoc) interdepartementale overlegstructuren, waarvan een ander departement het secretariaat voert.

Periode: 1965–1995

Product: Adviezen, instructies, verslagen

Bron: Instellingsbesluit

Opmerking: Hier geldt dat niet de Minister van Cultuur, maar een ander departement het secretariaat voert. De Minister levert alleen een bijdrage.

Waardering: B (5)

Departementaal overleg

Handelingnr.: 263.

Handeling: het voorbereiden, coördineren en opstellen van inbreng in interne overlegstructuren

Periode: 1965–1995

Product: verslagen, notulen, instructie

Opmerking: Het gaat om zowel structureel (afdelingsoverleg, SGDG-beraad, DG-beraad) als ad hoc overleg.

Bron: interviews (en dossiers van deze overleggen)

Waardering: Verslagen SGDG-beraad, DG-beraad: B(1)

Overig: V 10

Advisering van overheids- en particuliere organisaties

Handelingnr.: 287.

Handeling: het adviseren van overheids- en particuliere organisaties over aspecten op het beleidsterrein Kunsten

Periode: 1945–

Product: Advies

Opmerking: de Minister van Cultuur (ICN) adviseert overheidsorganisaties, zoals andere Ministeries, en particuliere organisaties over onderwerpen als onderzoek, collectiebeheer en het verschaffen van subsidies aan kunstenaars.

Waardering: B5

Verantwoording

Handelingnr.: 17.

Handeling: het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van de Kamers der Staten-Genraal inzake het kunstbeleid

Periode: 1965–1995

Product: brieven, notities

Waardering B(3)

Handelingnr.: 264.

Handeling: het opstellen van periodieke verslagen over ontwikkelingen op het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Product: Jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: Verslagen bestemd voor SGDG- en DG-staf: B (1)

Overig: V, 5 jaar

Informatieverstrekking

Handelingnr.: 18.

Handeling: het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de Verzoekschriften van de Staten-Generaal aan overige kamercommissies en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers inzake de ontwikkeling van het kunstbeleid

Periode: 1965–1995

Product: brieven, notities

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 19.

Handeling: het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het kunstbeleid

Periode: 1965–1995

Product: brieven, notities

Waardering: V, 3 jaar

Handelingnr.: 265.

Handeling: het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Product: o.m. brochures, speeches, persberichten, gastsprekers, debatten, etc.

Waardering: Een exemplaar van het eindproduct: B (5)

Overig: V, 5 jaar

NA: V

Onderzoek en evaluatie

Handelingnr.: 5.

Handeling: het voorbereiden van intern beleidsgericht onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten inzake het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Product: nota’s, notities en onderzoeksrapporten

Waardering: Een exemplaar van het gedrukte rapport: B(1)

Overig: V, 10 jaar na afronding onderzoek

Handelingnr.: 6.

Handeling: het voorbereiden en begeleiden van extern beleidsgericht onderzoek betreffende het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Product: nota’s, notities en onderzoeksrapporten

Waardering: B(1)

Handelingnr.: 267.

Handeling: het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek

Periode: 1965–1995

Product: Offerte, contract, brieven, eindrapport

Waardering: Contract en eindrapport: B (5)

Overig: V, 10 jaar na afronding onderzoek

Handelingnr.: 268.

Handeling: het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk)

onderzoek naar het beleidsterrein kunsten.

Periode: 1965–1995

Product: Notities, brieven, etc.

Waardering: V, 10 jaar na afronding onderzoek

Handelingnr.: 269.

Handeling: het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek naar het beleidsterrein kunsten.

Periode: 1965–1995

Product: Rekeningen en declaraties

Waardering: V, 7 jaar na afronding onderzoek

Adviescommissies

Handelingnr.: 7.

Handeling: het instellen van externe adviescommissies die adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten aanzien van de kunsten

Periode: 1965–1995

Product: besluiten zoals:

– Besluit van 11 oktober 1983 houdende instelling van de Commissie van bijstand Rijksdienst Beeldende Kunst (Stcrt. 1984, 91)

– Besluit van 25 maart 1975 houdende instelling Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland (Stcrt. 1975, 63)

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 13.

Handeling: het instellen van externe adviescommissies die adviseren over de evaluatie van het beleid ten aanzien van de kunsten

Periode: 1965–1995

Product: beschikking

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 270.

Handeling: het benoemen van leden van adviescommissies werkzaam op het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Product: Benoemingen en ontslagverlening

Bron: Grondwet 2002 artikel 79

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Handelingnr.: 271.

Handeling: het faciliteren op gebied van bedrijfsvoering en logistiek ten aanzien van adviescommissies

Periode: 1965–1995

Product: Vergoedingen, zaalreserveringen en dergelijke

Bron: Instellingsbeschikking van een adviescommissie

Waardering: V 7

Handelingnr.: 272.

Handeling: het verzoeken om en reageren op een advies van een adviescommissie inzake het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Product: verzoeken om advies en reacties daarop

Bron: Instellingsbeschikking van een adviescommissie

Waardering: B (5) adviezen

V 5 jaar, Voorbereiding

Internationaal beleid

Handelingnr.: 273.

Handeling: het medevoorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen inzake kunsten en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties

Periode: 1965–1995

Product: Internationale regelingen, nota’s, notities en rapporten

Waardering: B (1)

Handelingnr.: 11.

Handeling: het opstellen van een standpunt inzake door de Europese Commissie voorgestelde uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de kunsten, die besproken worden in een comité

Periode: 1965–1995

Waardering: B(1)

7.1.2 Instelling Raad voor de Kunst, 1947–1995

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 20.

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de vaststelling van het aantal leden van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 6

Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 3 lid 1

Product: AmvB, zoals:

– Besluit van 28 september 1978, houdende een Uitvoeringsbesluit Raad voor de Kunst 1977 (Besluit Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1978, 556)

– Besluit van 9 juli 1962, houdende vaststelling van een AmvB ter uitvoering van de Wet op de Raad voor de Kunst (Samenstelling Afdelingen, Regeling plaatsvervanging, Stb. 1962, 338)

– Besluit van 17 januari 1956, houdende AmvB ter uitvoering van de Wet op de Raad voor de Kunst (Samenstelling Afdelingen, Regeling Plaatsvervanging, Stb. 1956, 34).

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 21.

Handeling: het aanwijzen van kunstenaarsorganisaties die een voordracht kunnen doen voor lidmaatschap van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1977

Grondslag: Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 5 lid 1 en 2

Product: besluit

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 22.

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad voor de Kunst

Periode: 1977–1995

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 7 lid 4 en art. 8 lid 4

Product: AMvB

– Besluit van 28 september 1978, houdende een Uitvoeringsbesluit Raad voor de Kunst 1977 (Besluit Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1978, 556)

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 23.

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 7 lid 1, 2 en 3

Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 3 lid 1

Product: KB

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 24.

Handeling: het vaststellen in welke afdeling van de Raad voor de Kunst een lid zitting zal hebben

Periode: 1965–1977

Grondslag: Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 10 lid 1

Product: besluit

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 25.

Handeling: het goedkeuren van het rooster van aftreden van de leden van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1977

Grondslag: Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 6 lid 1

Product: besluit

Waardering: V 5 jaar na vervallen rooster

Handelingnr.: 27.

Handeling: het benoemen van de (onder)voorzitters van de afdelingen van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1977

Grondslag: Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 10 lid 2

Product: besluit

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 28.

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van de (adjunct) secretaris en het personeel van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 10 lid 1

Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 8 lid 1 en 2

Product: besluit

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 29.

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van de algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 10 lid 2

Product: KB

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 30.

Handeling: het vaststellen van regels voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten en vacatiegelden voor de leden (van commissies) van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1977

Grondslag: Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 7 en art. 13 lid 4

Product: regeling

Waardering: V 10 jaar na vervallen regeling

Handelingnr.: 32.

Handeling: het vaststellen van een toelage voor de leden van de Raad voor de Kunst

Periode: 1977–1995

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 9

Product: besluit

Waardering; V 10 jaar na vervallen besluit

Handelingnr.: 33.

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de inrichting en werkwijze van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1977

Grondslag: Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 9 en art. 17

Product: AmvB

– Besluit van 9 juli 1962, houdende vaststelling van een AmvB ter uitvoering van de Wet op de Raad voor de Kunst (Samenstelling Afdelingen, Regeling plaatsvervanging, Stb. 1962, 338)

– Besluit van 17 januari 1956, houdende AmvB ter uitvoering van de Wet op de Raad voor de Kunst (Samenstelling Afdelingen, Regeling Plaatsvervanging, Stb. 1956, 34)

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 35.

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de vorming en de bevoegdheden van een Dagelijkse Raad van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1977

Grondslag: Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 11

Product: KB

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 36.

Handeling: het machtigen van de Raad voor de Kunst om commissies met niet-leden in te stellen

Periode: 1965–1977

Grondslag: Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 13 lid 2

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing commissie

Handelingnr.: 38.

Handeling: het goedkeuren van het reglement van de Raad voor de Kunst

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 11 lid 2

Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 14 lid 2

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na vervallen reglement

Handelingnr.: 40.

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de dienstverlening van de Raad voor de Kunst

Periode: 1977–1995

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 12 lid 2

Product: AmvB

– Besluit van 28 september 1978, houdende een Uitvoeringsbesluit Raad voor de Kunst 1977 (Besluit Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1978, 556)

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 41.

Handeling: het vaststellen van regels over de uitvoering van studie-opdrachten en onderzoeken die de Raad voor de Kunst laat verrichten/ verricht ten behoeve van de advisering

Periode: 1977 - 1989

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 19 lid 3

Product: regeling

Waardering: B(4)

7.1.3 Regelgeven van het beleidsterrein kunsten

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 43.

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van het beleidsterrein kunsten

Periode: 1993–1995

Grondslag: Grondwet, art. 23

Product: Wet op het Specifiek Cultuurbeleid, Stb. 1993, 193

Waardering: B(1)

Handelingnr.: 44.

Handeling: het leveren van bijdragen via EU-organen ter regelgeving van het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: EU-Verdrag, Rome, 25 maart 1957, art 128

Waardering: B(1)

Handelingnr.: 45.

Handeling: het vaststellen van wetten ter implementatie van Europese richtlijnen inzake het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: EU-Verdrag, Rome, 25 maart 1957, art. 128

Waardering: B(1)

7.1.4 Bekostiging

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 46.

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de verstrekking van subsidies en specifieke uitkeringen voor cultuuruitingen

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 8 lid 1, 2, 3 en 5 en art. 13

Product: AmvB

– Besluit van 21 juni 1994, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van subsidies en specifieke uitkeringen ten behoeve van cultuuruitingen (Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, Stb. 1994, 473)

– Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters (Stcrt, 1998, 213)

– Besluit van 4 april 1985 tot vasstelling van een AmvB houdende een tijdelijke bijdrageregeling provinciale bevordering van beeldende kunst (Stb. 1985, 250)

Waardering: B(1)

Handelingnr.: 47.

Handeling: het vaststellen van regels inzake de wijze waarop het bedrag van specifieke uitkeringen aan gemeenten en/of provincies en subsidies wordt berekend

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 5

Product: Ministeriële regeling

– Besluit van 22 decmber 1994 houdende nadere regels met betrekking tot het verstrekken van subsidies en specifieke uitkeringen op het terrein van het specifiek cultuurbeleid (Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 48.

Handeling: het vaststellen van voorschriften voor de verlening van bepaalde categorieën van subsidies

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 32 lid 1 en 2

Product: Ministeriële regeling

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 49.

Handeling: het vaststellen van regels inzake de aanvraag en verlening van subsidies die afwijken van de regels in het bekostigingsbesluit

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 51 lid 2

Product: Ministeriële regeling

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 50.

Handeling: het bepalen dat Titel 9 van Boek 2 van het BW niet van toepassing is op bepaalde (categorieën van) instellingen

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 35 lid 2

Product: Ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar na vervallen regeling

Handelingnr.: 52.

Handeling: het verstrekken van instellingssubsidies voor de kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 4 en art. 8 lid 4

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 21, 23, 26 lid 3, 27, 29, 30, 37, 38, 39

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na afrekening (toekenning staat in de Cultuurnota)

Handelingnr.: 53.

Handeling: het verstrekken van projectsubsidies voor de kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 4 en art. 8 lid 4

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 21, 23, 26 lid 3, 27, 29, 30, 37, 38, 39

Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters (Stcrt, 1998, 213)

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na afrekening (toekenning staat in de Cultuurnota)

Handelingnr.: 54.

Handeling: het verstrekken van een specifieke uitkering voor de kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 5 lid 1, art. 6, art. 7 en art. 8 lid 4

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 40, 42, 43 lid 1

Interm bijdrageregeling beeldende kunst en vormgeving (Stb. 1992, 398), art. 2

Besluit van 4 april 1985 tot vasstelling van een AmvB houdende een tijdelijke bijdrageregeling provinciale bevordering van beeldende kunst (Stb. 1985, 250), art. 2

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na afrekening (toekenning staat in de Cultuurnota)

Handelingnr.: 55.

Handeling: het vaststellen van subsidies of specifieke uitkeringen aan gemeenten en/of provincies voor activiteiten die niet in de cultuurnota of de sectornota’s zijn aangekondigd

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 2

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 56.

Handeling: het vaststellen van subsidiegrondslagen en -voorwaarden ten behoeve van de toekenning van financiële middelen aan de kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Rijksbegroting 1965

Rijksbijdrage regeling sociaal-culturele activiteiten (Stb. 1979, 172)

Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn (Stb. 1988, 17), art. 3 lid 2, art. 4 lid 2 en 3, art. 14 lid 3, art. 20 en 32 lid 2

Product: besluiten zoals o.a.:

– Besluit van 2 december 1965 van de Minister van CRM houdende de aankoopsubsidieregeling kunstwerken (Stcrt. 1965, 246, blz. 2). Gewijzigd bij besluit van 14 februari 1977 (Stcrt. 1977, 39, blz. 2), gewijzigd bij besluit van 24 januari 1978 (Stcrt. 1978, 25, blz. 5) en ingetrokken bij besluit van 14 september 1978 (Stcrt. 1978, 202, blz. 3)

– Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn (Stb. 1988, 17)

– Besluit van 29 september 1988 van de Minister van WVC houdende Landelijke subsidieregeling kunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening (Stcrt. 1988, 190, blz. 8). Is gewijzigd bij besluit van 18 augustus 1989 (Stcrt. 1989, 170, blz. 7) en bij besluit van 20 maart 1990 (Stcrt. 1990, 73, blz. 8)

– Tijdelijke aankoopsubsidieregeling moderne beeldende kunst ten behoeve van musea (Stb. 1985, 104), art. 2. Gewijzigd bij besluit van 28 augustus 1985 (Stb. 1985, 499), bij besluit van 26 januari 1987 (Stb. 1987, 40) en bij besluit van 17 april 1989 (Stb. 1989, 141)

– Tijdelijke rijksregeling kunstuitleen (Stcrt. 1979, 251, blz. 32)

– Regeling individuele subsidies voor beeldende kunstenaars, vormgevers en architecten 1985 (Stcrt. 1985, 48)

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 57.

Handeling: het instellen van commissies die adviseren over de toekenning van financiele middelen tbv de kunsten

Periode: 1965–1995

Product: besluit, zoals:

– Besluit van 25 mei 1972 inzake toekenning stipendia en reisbeurzen aan beeldende kunstenaars en architecten. Instelling adviescommissie (Stcrt. 1972, 104, blz. 5) van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 12 augustus 1982 (Stcrt. 1982, 163, blz. 10)

– Beschikking van de Staatssecretaris van OKW van 22 januari 1959 houdende instelling van een Rijksadviescommissie monumentale kunsten en vaststelling van een reglement voor de werkwijze van deze commissie. Ingetrokken door:

– Besluit van 21 juli 1972 houdende instelling van de Adviescommissie voor de beeldende vormgeving in relatie tot architectuur en ruimtelijke ordening (Stcrt. 1972, 147, blz. 5)

– Instellingsbeschikking van 14 september 1973 van de commissie van advies inzake de verlening van persoonlijke toelagen aan bejaarde filmkunstenaars (Stcrt. 1973, 185, blz. 4)

– Regeling individuele subsidies voor beeldende kunstenaars, vormgevers en architecten 1985 (Stcrt. 1985, 48)

– Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters (Stcrt, 1998, 213)

Product: beschikking/ besluit

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 59.

Handeling: het verstrekken van financiële middelen ten behoeve van de kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: diverse subsidiebesluiten zoals:

– Besluit van 2 december 1965 van de Minister van CRM houdende de aankoopsubsidieregeling kunstwerken (Stcrt. 1965, 246, blz. 2). Gewijzigd bij besluit van 14 februari 1977 (Stcrt. 1977, 39, blz. 2), gewijzigd bij besluit van 24 januari 1978 (Stcrt. 1978, 25, blz. 5) en ingetrokken bij besluit van 14 september 1978 (Stcrt. 1978, 202, blz. 3)

– Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn (Stb. 1988, 17)

– Tijdelijke aankoopsubsidieregeling moderne beeldende kunst ten behoeve van musea (Stb.1985, 104), art. 2. Gewijzigd bij besluit van 28 augustus 1985 (Stb. 1985, 499), bij besluit van 26 januari 1987 (Stb. 1987, 40) en bij besluit van 17 april 1989 (Stb. 1989, 141)

– Tijdelijke rijksregeling kunstuitleen (Stcrt. 1979, 251, blz. 32)

– Tijdelijke uitkeringsregeling inlegpremies voor jongeren bij kunstuitleeninstellingen (Stb. 1985, 357), art. 2

– Regeling individuele subsidies voor beeldende kunstenaars, vormgevers en architecten 1985 (Stcrt. 1985, 48), art 2

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar

Handelingnr.: 60.

Handeling: het vaststellen van regels inzake de tussentijdse verslaglegging door de ontvanger van meerjarige projectsubsidies

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 24 lid 3

Product: Ministeriële regeling

– Besluit van 22 december 1994 houdende nadere regels met betrekking tot het verstrekken van subsidies en specifieke uitkeringen op het terrein van het specifiek cultuurbeleid (Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 61.

Handeling: het vaststellen van regels inzake de inrichting van aanvragen, het beleidsplan, het activiteitenplan, het projectplan, de begroting, de liquiditeitsprognose, de administratie, de jaarrekening, de subsidiedeclaratie en de verklaring van de accountant en verslagen van instellingen

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 48

Product: Ministeriële regeling, zoals:

– Handboek financiële verantwoording cultuursubsidies

– Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters (Stcrt, 1998, 213)

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 62.

Handeling: het vaststellen van een reserveringspercentage van het subsidiebedrag dat ontvangers aan andere activiteiten kunnen besteden

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 26 lid 1 en 2

Product: Ministeriële regeling

– Besluit van 22 december 1994 houdende nadere regels met betrekking tot het verstrekken van subsidies en specifieke uitkeringen op het terrein van het specifiek cultuurbeleid (Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)

Waardering: V 10 jaar na vervallen van regeling

Handelingnr.: 63.

Handeling: het vaststellen van regels inzake de bevoorschotting van subsidies

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 14 lid 2

Product: Ministeriële regeling

– Besluit van 22 decmber 1994 houdende nadere regels met betrekking tot het verstrekken van subsidies en specifieke uitkeringen op het terrein van het specifiek cultuurbeleid (Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)

Waardering: V 10 jaar na vervallen van regeling

Handelingnr.: 64.

Handeling: het vaststellen van regels inzake de bevoorschotting van uitkeringen aan provincies en gemeenten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 43 lid 2

Product: Ministeriële regeling

– Besluit van 22 decmber 1994 houdende nadere regels met betrekking tot het verstrekken van subsidies en specifieke uitkeringen op het terrein van het specifiek cultuurbeleid (Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)

Waardering: V 10 jaar na vervallen van regeling

7.1.5 Inkomenssteun voor kunstenaars

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 65.

Handeling: het aanwijzen van een galerie als verkooppunt voor de uitvoering van de rentesubsidieregeling

Periode: 1984–1995

Grondslag: Besluit van 10 augustus 1984 (Stcrt. 1985, 53) houdende toelatingsregeling galeries. Gewijzigd bij besluit van 4 februari 1986 (Stcrt. 1986, 78) en besluit van 9 juli 1990 (Stcrt. 1990, 135, blz. 11).

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na vervallen van aanwijzing

7.1.6 Fondsen, algemeen

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 71.

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de machtiging om fondsen voor scheppende kunsten op te richten

Periode: 1981–1995

Grondslag: Fondsenwet scheppende kunsten (Stb. 1981, 355), art. 2, 3 en 4

Product: – Besluit Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Stb. 1987, 366)

– Besluit Fonds voor de Nederlandse film (Stb. 1983, 558)

– Besluit Fonds voor de scheppende toonkunst (Stb. 1982, 108)

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 72.

Handeling: het (mede) oprichten van fondsen voor de kunsten

Periode: 1982–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 9 lid 1 en 2 en art. 10 lid 1, 3 en 4

Besluit Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Stb. 1987, 366), art. 2

Besluit Fonds voor de Nederlandse film (Stb. 1983, 558), art. 1

Besluit Fonds voor de scheppende toonkunst (Stb. 1982, 108), art. 1, art. 3

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 73

Handeling: het verplichten van een fonds voor de kunsten om haar reglement te wijzigen

Periode: 1993–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 4

Waardering: B(5)

7.1.7 Beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 74.

Handeling: het formuleren van een standpunt over de inhoud van de voorschriften voor de inrichting van het architectenregister

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), art. 2 lid 3

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 75.

Handeling: het formuleren van een standpunt over de benoeming en het ontslag van de voorzitter en de leden van het bestuur van het bureau architectenregister

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), art. 4 lid 1

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 76.

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van het examen ex. hoofdstuk VI Wet op de Architectentitel (Stb. 1987, 347)

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), art. 25 lid 2 en 4

Product: AmvB

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 77.

Handeling: het goedkeuren van het reglement van het examen ex. hoofdstuk VI Wet op de Architectentitel (Stb. 1987, 347)

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), art. 25 lid 3

Product: besluit Examenbesluit Wet op de Architectentitel (Stb. 1990, 577)

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 78.

Handeling: het geven van het examen ex. hoofdstuk VI Wet op de Architectentitel (Stb. 1987, 347)

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), art. 25 lid 1

Waardering: V 50 jaar

Handelingnr.: 79.

Handeling: het geven van ontheffing voor het examen ex. hoofdstuk VI Wet op de Architectentitel (Stb. 1987, 347)

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), art. 12 lid 1 d

Product: beschikking

Waardering: V 50 jaar

Handelingnr.: 80.

Handeling: het aanwijzen van de vooropleidingen op grond van het behalen waarvan in Nederland de titel interieurarchitect gevoerd mag worden

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), art. 12 lid 1 e

Product: beschikking

Waardering: V 50 jaar

Handelingnr.: 81.

Handeling: het aanwijzen van diploma’s op grond van het behalen waarvan in Nederland de titel interieurarchitect gevoerd mag worden

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), art. 12 lid 1 g

Product: beschikking

Waardering: V 50 jaar

Handelingnr.: 82.

Handeling: het vaststellen van regels over de inrichting van de wettelijk bepaalde vooropleiding, op grond van het behalen waarvan in Nederland de titel interieurarchitect gevoerd mag worden

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), art. 12 lid 2

Product: Ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar na vervallen regels

7.1.8 Rijksacademie van Beeldende Kunsten

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 83.

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de taken van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 16

Product: AMvB

– Besluit van 28 augustus 1931 tot vaststelling van een nieuw reglement voor de Rijksakademie van beeldende kunsten (Stb. 1931, 390). Gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 2 november 1965 (St. 1965, 488) en ingetrokken bij besluit van 29 augustus 1985 (Stb. 1985, 477)

– Besluit van 29 augustus 1985, houdende besluit Regeling Rijksakademie van beeldende kunsten (Stb. 1985, 477)

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 84.

Handeling: het vaststellen van regels omtrent de wedstrijden van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1985–1995

Grondslag: Regeling Rijksakademie van beeldende kunsten, Stb. 1985, 477, art. 19 lid 2d en 8

Product: Ministeriële regeling

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 85.

Handeling: het benoemen van de juryleden voor de wedstrijden van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1985–1995

Grondslag: Regeling Rijksakademie van beeldende kunsten, Stb. 1985, 477, art. 19 lid 5

Product: beschikking

Waardering: V, 10 jaar

Handelingnr.: 86.

Handeling: het aanwijzen van examinatoren van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 11

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 88.

Handeling: het vaststellen van een rijksbijdrage aan prijswinnende kunstenaars van de

Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 15

Waardering: V, 10 jaar

Handelingnr.: 89.

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming, schorsing en ontslag van het onderwijzend personeel van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 5

Product: KB

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 90.

Handeling: het vaststellen van de jaarwedde van het onderwijzend personeel van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 5

Waardering: V 10 jaar

Handelingnr.: 91.

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van het ondersteunend personeel van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 6

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 92.

Handeling: het vaststellen van het werkprogramma van het ondersteunend personeel van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 7

Waardering: V 5 jaar na vervallen programma

Handelingnr.: 93.

Handeling: het vaststellen van nadere regelgeving over de inhoud en functie van het jaarplan en het jaarverslag van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1985–1995

Grondslag: Regeling Rijksakademie van beeldende kunsten, Stb. 1985, 477, art. 13 lid 2

Product: Ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar na vervallen regeling

Handelingnr.: 94.

Handeling: het goedkeuren van het jaarplan van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1985–1995

Grondslag: Regeling Rijksakademie van beeldende kunsten, Stb. 1985, 477, art. 15 lid 3

Product: beschikking

Waardering: B(2)

Handelingnr.: 95.

Handeling: het goedkeuren van het jaarverslag van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1985–1995

Grondslag: Regeling Rijksakademie van beeldende kunsten, Stb. 1985, 477, art. 16 lid 3

Product: beschikking

Waardering: B(2)

Handelingnr.: 96.

Handeling: het beslissen in het beroep van een student tegen het ontzeggen van de toegang door de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1985–1995

Grondslag: Regeling Rijksakademie van beeldende kunsten, Stb. 1985, 477, art. 17 lid 2

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 97.

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van de commissie van toezicht van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 8

Product: KB

Waardering: V 70 jaar

Handelingnr.: 98.

Handeling: het houden van toezicht op de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 8

Waardering: B(2)

7.1.9 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 102.

Handeling: het goedkeuren van (een wijziging van) de statuten van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Besluit Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Stb. 1987, 366), art. 4

Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 12 lid 3

Waardering: V 5 jaar na vervallen van statuten

Handelingnr.: 104.

Handeling: het goedkeuren van de ontbinding of het ontbinden van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 3

Besluit Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Stb. 1987, 366), art. 13

Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 13 lid 3, 4 en 5

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 105.

Handeling: het goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 11 lid 1

Waardering: V 5 jaar na vervallen van huishoudelijk reglement

Handelingnr.: 107.

Handeling: het goedkeuren van de procedures en criteria voor subsidiëring van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 11 lid 2

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 108.

Handeling: het benoemen en ontslaan van de bestuursleden van Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 2

Besluit Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Stb. 1987, 366), art. 5

Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 5 lid 1 en 2

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 109.

Handeling: het benoemen van de voorzitter van de fondsraad van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 9 lid 3a

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 110.

Handeling: het benoemen van de eerste leden van de fondsraad van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 14

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 111.

Handeling: het goedkeuren van de benoeming van de directeur van het fondsbureau van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 10 lid 1

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 112.

Handeling: het vaststellen van het vacatiegeld en de vergoeding van reis- en verblijfkosten voor:

– de bestuursleden;

– de leden van de fondsraad;

– de leden van de commissie individuele subsidies;

– de leden van de werkgroepen beeldende kunsten;

– de leden van de selectiecommissies individuele subsidies;

– de leden van de commissie beroepskostenvergoedingen van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Huishoudelijk Reglement van 10 november 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 6, art. 10, art. 18, 38, 46 en 54

Waardering: V 10 jaar

Handelingnr.: 114.

Handeling: het goedkeuren van het beleidsplan van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Besluit Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Stb. 1987, 366), art. 10

Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 6 lid 4

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 115.

Handeling: het formuleren van een standpunt voor de bestuursvergaderingen van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Statuten van 21 december 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 5 lid 9

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 116.

Handeling: het formuleren van een standpunt voor de vergaderingen van de fondsraad van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Huishoudelijk Reglement van 10 november 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 9 lid 1

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 117.

Handeling: het formuleren van een standpunt in de vergaderingen van de commissie individuele subsidies van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Huishoudelijk Reglement van 10 november 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 15 lid 3

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 118.

Handeling: het formuleren van een standpunt in de vergaderingen van de subcommissie individuele subsidies van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Huishoudelijk Reglement van 10 november 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 29

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 119.

Handeling: het formuleren van een standpunt in de vergaderingen van de werkgroepen beeldende kunsten van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Huishoudelijk Reglement van 10 november 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 41

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 120.

Handeling: het formuleren van een standpunt in de vergaderingen van de selectiecommissies individuele subsidies van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Huishoudelijk Reglement van 10 november 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 44 lid 3

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 121.

Handeling: het formuleren van een standpunt in de vergaderingen van de commissie beroepskostenvergoedingen van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1987–1995

Grondslag: Huishoudelijk Reglement van 10 november 1987 van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, art. 50 lid 5

Waardering: V 5 jaar

7.1.10 Mondriaan Stichting

[Vervallen per 23-12-2010]

(Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en museale activiteiten)

Handelingnr.: 124.

Handeling: het goedkeuren van (wijzigingen van) de statuten van de Mondriaan Stichting

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 12 juli 1993 van de Mond⁠riaan Stichting (Stcrt. 1993, 139), art.10 lid 3 en 4

Product: beschikking

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 126.

Handeling: het goedkeuren van de ontbinding of het ontbinden van Mondriaan Stichting

Periode: 1993–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 3

Statuten van 27 mei 1993 van de Mondriaan Stichting (Stcrt. 1993, 139), art.3, 4, 5 en 6

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 128.

Handeling: het goedkeuren van (wijzigingen van) de reglementen over werkwijze, procedures en criteria van de Mondriaan Stichting

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 12 juli 1993 van de Mondriaan Stichting (Stcrt. 1993, 139), art. 8 lid 1

Product: beschikking

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 129.

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van de Mondriaan Stichting alsmede het aanwijzen van de voorzitter

Periode: 1993–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 2

Statuten van 12 juli 1993 van de Mondriaan Stichting (Stcrt. 1993, 139), art. 5 lid 2 en 3

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 130.

Handeling: het formuleren van een standpunt inzake de benoeming van de directeur van het Bureau van de Mondriaan Stichting

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 12 juli 1993 van de Mondriaan Stichting (Stcrt. 1993, 139), art. 7 lid 3

Waardering: V 5 jaar

7.1.11 Stimuleringsfonds voor Architectuur

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 134.

Handeling: het goedkeuren van (een wijziging van) de statuten van de Stichting Stimuleringsfonds voor de Architectuur

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 1 juli 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art. 11 lid 3

Waardering: B (5)

Handelingnr.: 137.

Handeling: het goedkeuren van de ontbinding of het ontbinden van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur

Periode: 1993–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 3

Statuten van 1 juli 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art. 12 lid 3, 4 en 5

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 140.

Handeling: het goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 1 juli 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art. 10 lid 1

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na vervallen reglement

Handelingnr.: 142.

Handeling: het goedkeuren van de procedures en criteria voor subsidiëring van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 1 juli 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art. 10 lid 2

Huishoudelijk Reglement van 19 oktober 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art 1

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 144.

Handeling: het benoemen, schorsen of ontslaan van de bestuursleden van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur alsmede het aanwijzen van de voorzitter

Periode: 1993–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 2

Statuten van 1 juli 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art. 5 lid 1 en 3

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 146.

Handeling: het benoemen, schorsen of ontslaan van de directeur van het fondsbureau van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 1 juli 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art. 9 lid 1

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 148.

Handeling: het vaststellen van het vacatiegeld en de vergoeding van reis- en verblijfkosten voor

– de bestuursleden;

– de leden van de Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur;

– de leden van de selectiecommissie Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur;

van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur;

– de leden van de Adviescommissie Projectsubsidies Belvedere.

Periode: 1993–1995

Grondslag: Huishoudelijk Reglement van 19 oktober 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art 6, 17 en 21;

Reglement Projectsubsidies Belvedere (Stcrt. 2002, 164), gewijzigd op 21 november 2003 (Stcrt. 2003, 226), gewijzigd op 23 december 2003 (Stcrt. 2003, 248), gewijzigd op 20 december 2004 (Stcrt. 2004, 245); Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, gewijzigd op 22 juli 2002, (Stcrt. 2002, 137)

Waardering: V 10 jaar

Handelingnr.: 149.

Handeling: het bepalen dat het Stimuleringsfonds voor Architectuur bepaalde reeds bekostigde activiteiten of instellingen toch mag subsidiëren

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 1 juli 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art. 2 lid 3 en 4

Waardering: V 10 jaar

7.1.12 Podiumkunsten

[Vervallen per 23-12-2010]

Fonds voor de podiumkunsten

Handelingnr.: 152.

Handeling: het goedkeuren van (de wijziging van) de statuten van het Fonds voor de Podiumkunsten

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 9 juni 1993 van de Stichting Fonds voor de Podiumkunsten, art. 11 lid 3

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 154.

Handeling: het goedkeuren van de ontbinding of het ontbinden van het Fonds voor de Podiumkunsten

Periode: 1993–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 3

Statuten van 9 juni 1993 van de Stichting Fonds voor de Podiumkunsten, art. 12 lid 3, 4, 5 en 6

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 156.

Handeling: het goedkeuren van de reglementen over werkwijze, procedures en criteria van het Fonds voor de Podiumkunsten

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 9 juni 1993 van de Stichting Fonds voor de Podiumkunsten, art. 10

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 157.

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van het Fonds voor de Podiumkunsten alsmede het aanwijzen van de voorzitter

Periode: 1993–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 2

Statuten van 9 juni 1993 van de Stichting Fonds voor de Podiumkunsten, art. 5 lid 2 en 4

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 158.

Handeling: het formuleren van een standpunt over de benoeming van de directeur van het fondsbureau van het Fonds voor de Podiumkunsten

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 9 juni 1993 van de Stichting Fonds voor de Podiumkunsten, art. 9

lid 1

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 159.

Handeling: het vaststellen van het vacatiegeld en de reis- en verblijfkosten van

– de bestuursleden;

– de leden van het adviescollege

– van het Fonds voor de Podiumkunsten

Periode: 1993–1995

Grondslag: Huishoudelijk Reglement van het Fonds voor de Podiumkunsten, art. 6 en 14

Waardering: V 10 jaar

Fonds voor de scheppende toonkunst

Handelingnr.: 162.

Handeling: het goedkeuren van een wijziging van de statuten van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst

Periode: 1982–1995

Grondslag: Besluit Fonds voor de scheppende toonkunst (Stb. 1982, 108), art. 3

Statuten van 31 maart 1982 van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, art 10 lid 3

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 163.

Handeling: het goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst

Periode: 1982–1995

Grondslag: Statuten van 31 maart 1982 van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, art 9

Waardering: V 5 jaar na vervallen van statuten

Handelingnr.: 165.

Handeling: het ontbinden of het goedkeuren van de ontbinding van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst

Periode: 1982–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 3

Besluit Fonds voor de scheppende toonkunst (Stb. 1982, 108), art. 11

Statuten van 31 maart 1982 van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, art 11 lid 4, 5, 6 en 7

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 167.

Handeling: het benoemen en ontslaan van de (plv.) bestuursleden van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst

Periode: 1982–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 2

Besluit Fonds voor de scheppende toonkunst (Stb. 1982, 108), art. 4

Statuten van 31 maart 1982 van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, art 4 lid 1 en 3

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 168.

Handeling: het formuleren van een standpunt voor de bestuursvergaderingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst

Periode: 1982–1995

Grondslag: Statuten van 31 maart 1982 van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, art 4 lid 8

Waardering: V 5 jaar

7.1.13 Film

[Vervallen per 23-12-2010]

Productiefonds voor de Nederlandse film

Handelingnr.: 176.

Handeling: het oprichten van het Productiefonds voor de Nederlandse Film

Periode: 1965–1993

Bron: Jaarverslag 1992

Product: statuten

Waardering: B(4)

Fonds voor de Nederlandse film

Handelingnr.: 179.

Handeling: het vaststellen en het goedkeuren van de wijziging van de statuten van het Fonds voor de Nederlandse Film

Periode: 1983–1993

Grondslag: Besluit Fonds voor de Nederlandse Film (Stb. 1983, 558), art. 3

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 181.

Handeling: het goedkeuren van de ontbinding of het ontbinden van het Fonds voor de Nederlandse Film

Periode: 1983–1993

Grondslag: Besluit Fonds voor de Nederlandse Film (Stb. 1983, 558), art. 12

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 182.

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van de (plv) bestuursleden van het Fonds voor de Nederlandse Film

Periode: 1983–1993

Grondslag: Besluit Fonds voor de Nederlandse Film (Stb. 1983, 558), art. 4

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 183.

Handeling: het aanwijzen van organisaties die een bindende voordracht voor benoeming van de fondsraad aan het bestuur van het Fonds voor de Nederlandse Film mogen doen

Periode: 1991–1993

Grondslag: Besluit Fonds voor de Nederlandse Film, zoals gewijzigd bij besluit van 24 december 1991 (Stb. 1991, 49), art. 5

Waardering: B(5)

Nederlands fonds voor de film

Handelingnr.: 186.

Handeling: het goedkeuren van (wijzigingen van) de statuten van het Nederlands Fonds voor de Film

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 27 mei 1993 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, art. 11 lid 3

Product: beschikking

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 188.

Handeling: het goedkeuren van de ontbinding of het ontbinden van het Nederlands Fonds voor de Film

Periode: 1993–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 3

Statuten van 27 mei 1993 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, art. 12 lid 3, 4, 5 en 6

Product: beschikking

Waardering: B(4)

Handelingnr.: 190.

Handeling: het goedkeuren van (wijzigingen van) de reglementen over werkwijze, procedures en criteria van het Nederlands Fonds voor de Film

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 27 mei 1993 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, art. 10

Product: beschikking

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 191.

Handeling: het benoemen, schorsen of ontslaan van de bestuursleden van het Nederlands Fonds voor de Film alsmede het aanwijzen van de voorzitter

Periode: 1993–1995

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid 2

Statuten van 27 mei 1993 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, art. 5 lid 2 en 4

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Handelingnr.: 192.

Handeling: het formuleren van een standpunt inzake de benoeming van de directeur van het Bureau van het Nederlands Fonds voor de Film

Periode: 1993–1995

Grondslag: Statuten van 27 mei 1993 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, art. 9 lid 1

Waardering: V 5 jaar

7.1.14 Amateurkunst en kunstzinnige vorming

[Vervallen per 23-12-2010]

Centra voor kunstzinnige vorming

Handelingnr.: 194.

Handeling: het vaststellen van regels inzake de kunstzinnige vorming

Periode: 1979–1995

Product: Ministeriële regeling zoals:

– Rijksregeling erkenning centra voor kunstzinnige vorming (Stcrt. 1979, 129)

– Rijksbijdrageregeling sociaal-culturele activiteiten (Stb. 1979, 172)

Waardering: B(1)

Handelingnr.: 195.

Handeling: het erkennen van een centrum voor kunstzinnige vorming

Periode: 1979–1995

Grondslag: Rijksregeling erkenning centra voor kunstzinnige vorming (Stcrt. 1979, 129), art. 2 lid 1 en 2, art. 17

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na vervallen van erkenning

Handelingnr.: 196.

Handeling: het vaststellen van de taak en werkwijze van de Inspectie Kunstzinnige Vorming met betrekking tot het toezicht op de naleving van de rijksbijdrageregeling sociaal-culturele activiteiten

Periode: 1979–1995

Grondslag: Rijksbijdrageregeling sociaal-culturele activiteiten (Stb. 1979, 172), art. 36

Product: Besluit toezicht Rijksbijdrage regeling sociaal-culturele activiteiten (Stcrt. 1979, 129)

Waardering: B(4)

Beroepsmogelijkheden

Handelingnr.: 207.

Handeling: het beslissen op bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake de subsidiëring van de kunsten

Periode: 1965–1995

Product: brieven, notities

Waardering: V 5 jaar

Handelingnr.: 260.

Handeling: het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake de subsidiëring van de kunsten en het voeren van verweer in beroepschriftenprocedures voor de Raad van State en/of de kantonrechter

Periode: 1965–1995

Product: brieven, notities

Waardering: V 10 jaar

7.2 Actor: Inspectie Kunstzinnige Vorming

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 197.

Handeling: het rapporteren aan de Minister van Cultuur over de uitvoering van de gemeenten van de rijksbijdrageregeling sociaal-culturele activiteiten

Periode: 1979–1995

Grondslag: Rijksbijdrageregeling sociaal-culturele activiteiten (Stb. 1979, 129), art. 36

Produkt: rapport

Waardering: Een exemplaar van het gedrukte rapport: B (5)

Overig: V, 10 jaar

Handelingnr.: 198.

Handeling: het rapporteren aan de Minister van Cultuur over de uitvoering van de centra voor kunstzinnige vorming van de Rijksregeling erkenning centra voor kunstzinnige vorming

Periode: 1979–1995

Grondslag: Rijksregeling erkenning centra voor kunstzinnige vorming (Stcrt. 1979, 129), art. 18 lid 2

Produkt: rapport

Waardering: Een exemplaar van het gedrukte rapport: B (5)

Overig: V, 10 jaar

7.3 Actor: Commissie van Toezicht Rijksakademie van beeldende kunsten

[Vervallen per 23-12-2010]

Prijs en prijswinnende kunstenaars

Handelingnr.: 87.

Handeling: het adviseren van de Minister van Cultuur over de rijksbijdrage aan prijswinnende kunstenaars van de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1945–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 15

Produkt: advies

Waardering: B (1)

Toezicht

Handelingnr.: 99.

Handeling: het rapporteren aan de Minister van Cultuur van de toestand op de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1945–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 10

Produkt: verslag

Opmerking: Dit verslag wordt aan de Staten-Generaal medegedeeld.

Waardering: B (2)

Handelingnr.: 100.

Handeling: het doen van voorstellen aan de Minister van Cultuur ter verbetering van de toestand op de Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1945–1995

Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot regeling van het onderwijs in de beeldende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 10

Produkt: voorstel

Waardering: V 10 jaar

7.4 Actor: Externe adviesorganen

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 8.

Handeling: het adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten aanzien van het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–1995

Grondslag: besluiten zoals:

– Besluit van 11 oktober 1983 houdende instelling van de Commissie van bijstand Rijksdienst Beeldende Kunst (Stcrt. 1984, 91)

– Besluit van 25 maart 1975 houdende instelling Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland (Stcrt. 1975, 63)

Produkt: advies

Opmerking: Interne adviesorganen zijn geschaard onder de handelingen van de Minister.

Waardering: B (1, 2)

Handelingnr.: 14.

Vervalt.

7.5 Actor: Subsidieadviescommissies

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 8.

Handeling: het adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten aanzien van het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965–

Grondslag: besluiten en regelingen zoals:

– Besluit van 11 oktober 1983 houdende instelling van de Commissie van bijstand Rijksdienst Beeldende Kunst (Stcrt. 1984, 91)

– Besluit van 25 maart 1975 houdende instelling Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland (Stcrt. 1975, 63)

– Instellingsbeschikking van 14 september 1973 van de commissie van advies inzake de verlening van persoonlijke toelagen aan bejaarde filmkunstenaars (Stcrt. 1973, 185, blz. 4)

– Regeling individuele subsidies voor beeldende kunstenaars, vormgevers en architecten 1985 (Stcrt. 1985, 48)

– Beschikking van de Staatssecretaris van OKW van 22 januari 1959 houdende instelling van een Rijksadviescommissie monumentale kunsten en vaststelling van een reglement voor de werkwijze van deze commissie. Ingetrokken door:

– Besluit van 21 juli 1972 houdende instelling van de Adviescommissie voor de beeldende vormgeving in relatie tot architectuur en ruimtelijke ordening (Stcrt. 1972, 147, blz. 5)

– Besluit van 25 mei 1972 inzake toekenning stipendia en reisbeurzen aan beeldende kunstenaars en architecten. Instelling adviescommissie (Stcrt. 1972, 104, blz. 5) van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 12 augustus 1982 (Stcrt. 1982, 163, blz. 10)

– Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters (Stcrt, 1998, 213)

Opmerking: Het gaat uitsluitend om externe archieforganen met een eigen rechtspersoonlijkheid. Zie voor uitleg en voorbeelden het actorenoverzicht. Interne archieforganen zijn geschaard onder de handelingen van de Minister.

Produkt: advies

Waardering: B (1)

Handelingnr.: 14.

Handeling: het adviseren van de Minister van Cultuur over de evaluatie van het beleid ten aanzien van de kunsten

Periode: 1965–

Produkt: advies

Opmerking: Het gaat uitsluitend om externe archieforganen met een eigen rechtspersoonlijkheid. Zie voor uitleg en voorbeelden het actorenoverzicht. Interne archieforganen zijn geschaard onder de handelingen van de Minister.

Waardering: B (1)

7.6 Actor: De Minister (mede-)verantwoordelijk voor het beleidsterrein Welzijn

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 170.

Handeling: het vaststellen van een vergoeding te voldoen door filmaanbieders ter bestrijding van de kosten van de filmkeuring

Periode: 1977–

Grondslag: Wet op de filmvertoningen (Stb. 1977, 170), art. 4; Besluit van 5 juli 1977 houdende vaststelling van de vergoeding ter bestrijding van de kosten van filmkeuring (Stcrt. 1977, 130)

Produkt: besluit

Waardering: B (5)

Handelingnr.: 172.

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de werkwijze van de Nederlandse Filmkeuring

Periode: 1977–

Grondslag: Wet op de filmvertoningen (Stb. 1977, 170), art. 2 lid 6; Besluit van 30 juni 1977, houdende vaststelling van het besluit op de filmvertoningen (Stb. 1977, 385)

Produkt: AMvB

Waardering: B (4)

Handelingnr.: 173.

Handeling: het opstellen van een voordracht ter vaststelling van het aantal leden van de Nederlandse Filmkeuring

Periode: 1977–

Grondslag: Wet op de filmvertoningen (Stb. 1977, 170), art. 3 lid 1; Besluit van 30 juni 1977, houdende vaststelling van het besluit op de filmvertoningen (Stb. 1977, 385)

Produkt: AMvB

Waardering: B (4)

Handelingnr.: 174.

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de wijze van benoeming van de leden van de Nederlandse Filmkeuring

Periode: 1977–

Grondslag: Wet op de filmvertoningen (Stb. 1977, 170), art. 3 lid 1; Besluit van 30 juni 1977, houdende vaststelling van het besluit op de filmvertoningen (Stb. 1977, 385)

Produkt: AMvB

Waardering: B (4)

Handelingnr.: 175.

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Nederlandse Filmkeuring

Periode: 1977–

Grondslag: Wet op de filmvertoningen (Stb. 1977, 170), art. 3 lid 1 en 4

Opmerking: Bij rechtspositionele aangelegenheden moet gebruik worden gemaakt van het BSD P-direkt.

Waardering: V 10 jaar

Handelingnr.: 177.

Handeling: het vaststellen van het reglement op de Nederlandse Filmkeuring

Periode: 1977–

Grondslag: Besluit van 30 juni 1977, houdende vaststelling van het besluit op de filmvertoningen (Stb. 1977, 385), art. 22; - Reglement van de Nederlandse Filmkeuring (Stcrt. 1978, 226)

Produkt: beschikking

Waardering: B (5)

B Selectielijst voor de zorgdrager de Minister van Buitenlandse Zaken

[Vervallen per 23-12-2010]

Ontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid

Handelingnr.: 274.

Handeling: het adviseren van de Minister van Cultuur over het internationale beleid inzake het internationale cultuurbeleid

Periode: 1945–1990

Grondslag: Wet van 26 oktober 1995, houdende wijziging van de Wet op het Specifiek cultuurbeleid i.v.m. de instelling van een adviesorgaan voor het beleid op het terrein van de cultuur (Raad voor Cultuur, Stb. 1995, 539), art 2 (?)

Produkt: advies

Waardering: B (1)

Handelingnr.: 10.

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid inzake het internationale cultuurbeleid

Periode: 1945–1990

Grondslag: (Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 3 lid 1 en 3)

Cultuurnota, 1997–2000

Product: o.a. beleidsbrieven, Uitgangspuntennotitie, Cultuurnota

Waardering: B(1)

Handelingnr.: 275.

Handeling: het bevorderen van de bekendheid bij een internationaal publiek van artistieke en culturele expressie van Nederlandse bodem

Periode: 1945–1990

Bron: Cultuurnota

Product: cultureel programma, expositie, boekpresentatie

Voorbeeld: voorstellingen van het Nederlands dansgenootschap in Hongarije

Opmerking: Deze handeling is overgenomen uit het BSD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 1990–2005 (concept). Een dergelijke handeling ontbrak in het BSD Kunsten.

Waardering: V 10 jaar

Handelingnr.: 11.

Handeling: het opstellen van een standpunt inzake door de Europese Commissie voorgestelde uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de kunsten, die besproken worden in een comité / internationaal cultuurbeleid

Periode: 1945–1990

Waardering: B(1)

Handelingnr.: 12.

1. Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met de Minister van Cultuur over het beleidsterrein kunsten

2. Periode: 1945–1990

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 3 lid 3

Produkt: Cultuurnota

Waardering: V 10 jaar

NB: Oorlogsgerelateerd materiaal met betrekking tot de teruggave van geroofde kunst uit de Tweede Wereldoorlog, wordt bewaard. Zie voor deze neerslag het BSD Oorlogsgetroffenen.

Handelingnr.: 15.

Handeling: het evalueren van de inhoud en de effecten van het algemene internationale kunstbeleid/cultuurbeleid

Periode: 1945–1990

Grondslag: Wet van 22 januari 1998 houdende een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars, zoals gewijzigd bij wet van 2 april 1998 (Stb. 1998, 205), art. 49

Cultuurnota 1997–2000

Product: rapport/ verslag aan de Staten-Generaal

Waardering: B(2)

Handelingnr.: 16.

Handeling: het evalueren van de organisatie van het algemene (inter)nationale kunstbeleid / cultuurbeleid en van de uitvoering

Periode: 1945–1990

Grondslag: Wet van 22 januari 1998 houdende een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars, zoals gewijzigd bij wet van 2 april 1998 (Stb. 1998, 205), art. 49

Cultuurnota 1997–2000

Product: rapport

Waardering: B(2)

Handelingnr.: 17.

Handeling: het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van de Kamers der Staten-Generaal inzake het kunstbeleid op internationaal niveau / internationaal cultuurbeleid

Periode: 1945–1990

Product: brieven, notities

Waardering B(3)

Handelingnr.: 18.

Handeling: het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de Verzoekschriften van de Staten-Generaal aan overige kamercommissies en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers inzake de ontwikkeling van het kunstbeleid op internationaal niveau

Periode: 1945–1990

Product: brieven, notities

Waardering: B(5)

Handelingnr.: 19.

Handeling: het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het kunstbeleid op internationaal niveau / internationaal cultuurbeleid

Periode: 1945–1990

Product: brieven, notities

Waardering: V 3 jaar

Regelgeven van het beleidsterrein kunsten / internationaal cultuurbeleid

Handelingnr.: 44.

Handeling: het leveren van bijdragen via EU-organen ter regelgeving van het beleidsterrein kunsten

Periode: 1957–1990

Grondslag: EU-Verdrag, Rome, 25 maart 1957, art 128

Waardering: B(1)

Handelingnr.: 45.

Handeling: het vaststellen van wetten ter implementatie van Europese richtlijnen inzake het beleidsterrein kunsten

Periode: 1957–1990

Grondslag: EU-Verdrag, Rome, 25 maart 1957, art. 128

Waardering: B(1)

C Selectielijst voor de zorgdrager de Minister van Financiën

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 12.

Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met de Minister van Cultuur over het beleidsterrein kunsten

Periode: 1945–

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 3 lid 3

Produkt: Cultuurnota

Waardering: V 10 jaar

NB: Oorlogsgerelateerd materiaal met betrekking tot de teruggave van geroofde kunst uit de Tweede Wereldoorlog, wordt bewaard. Zie voor deze neerslag het BSD Oorlogsgetroffenen.

Handelingnr.: 31.

Handeling: het instemmen met de toelage voor de leden van de Raad voor de Kunst

Periode: 1977–

Grondslag: Wet van 18 mei 1977 houdende nieuwe bepalingen betreffende de Raad voor de Kunst (Wet op de Raad voor de Kunst 1977, Stb. 1977, 364), art. 9

Produkt: besluit

Opmerking: N.B.: de Minister van Cultuur stelt de toelage vast

Waardering: V 7 jaar

D Selectielijst voor de zorgdrager de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 133

Vervalt.

Handelingnr.: 136

Vervalt.

Handelingnr.: 139

Vervalt.

Handelingnr.: 141

Vervalt.

Handelingnr.: 276.

Handeling: Het instemmen met de goedkeuring, wijziging en ontbinding van statuten, huishoudelijk reglement, en regelingen van de Stichting Stimuleringsfonds voor de Architectuur door de Minister van Cultuur.

Periode: 1993–

Grondslag: Statuten van 1 juli 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor de Architectuur, art.10 lid 1, 2,11 lid 3, 12 lid 3, 4 en 5, (Stcrt. 1993,

209); Huishoudelijk Reglement 19 oktober 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur, art. 1 (Stcrt. 1993, 209).

Product: Statuut, beschikking

Opmerking: De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, zijn verantwoordelijk voor de liquidatie en keuren tevens het liquidatiesaldo goed. De genoemde regeling betreft de Regeling voor projectsubsidies architectuur van de Stichting waarvoor beide Ministeries middelen verstrekken.

Waardering: B (5)

Handelingnr.: 277.

Handeling: Het instemmen met benoeming (aanwijzing), schorsing of ontslag van directeur, voorzitter, bestuursleden, van de Stichting Stimuleringsfonds voor de Architectuur, aanwijzing van de directeur van het Fondsbureau van de stichting en het vaststellen van vergoedingen voor bestuurs- en commissieleden door de Minister van Cultuur.

Periode: 1993–

Grondslag: Statuten van 1 juli 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor de

Architectuur, art. 5 lid 1 en 3, art. 9 lid 1. (Stcrt. 1993, 209);

Huishoudelijk Reglement van 19 oktober 1993 van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur, art 6, 17 en 21 (Stcrt. 1993, 209).

Product: Statuut, beschikking

Opmerking: De vergoedingen betreffen vacatiegeld en de vergoeding van reis- en verblijfkosten voor de bestuursleden en de leden van de Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur; de leden van de selectiecommissie Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur.

Waardering: V 10 jaar

E Selectielijst voor de zorgdrager de Minister van Algemene Zaken

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 12.

Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met de Minister van Cultuur over het beleidsterrein kunsten

Periode: 1945–

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 3 lid 3

Produkt: Cultuurnota

Waardering: V 10 jaar

NB: Oorlogsgerelateerd materiaal met betrekking tot de teruggave van geroofde kunst uit de Tweede Wereldoorlog, wordt bewaard. Zie voor deze neerslag het BSD Oorlogsgetroffenen.

F Selectielijst voor de zorgdrager de Minister van Economische Zaken

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 12.

Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met de Minister van Cultuur over het beleidsterrein kunsten

Periode: 1945–

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 3 lid 3

Produkt: Cultuurnota

Waardering: V 10 jaar

NB: Oorlogsgerelateerd materiaal met betrekking tot de teruggave van geroofde kunst uit de Tweede Wereldoorlog, wordt bewaard. Zie voor deze neerslag het BSD Oorlogsgetroffenen.

G Selectielijst voor de zorgdrager de Minister van Justitie

[Vervallen per 23-12-2010]

Handelingnr.: 12.

Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met de Minister van Cultuur over het beleidsterrein kunsten

Periode: 1945–

Grondslag: Wet op het specifiek cultuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 3 lid 3

Produkt: Cultuurnota

Waardering: V 10 jaar

NB: Oorlogsgerelateerd materiaal met betrekking tot de teruggave van geroofde kunst uit de Tweede Wereldoorlog, wordt bewaard. Zie voor deze neerslag het BSD Oorlogsgetroffenen.

H Selectielijst voor de zorgdrager de Mondriaan Stichting

[Vervallen per 23-12-2010]

Algemene handelingen

[Vervallen per 23-12-2010]

Beleidsontwikkeling

Handelingnr.: 286.

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het algemene kunstbeleid van het fonds

Periode: 1993–

Product: o.a. correspondentie, beleidsplannen, bestuursstukken (verslagen bestuursvergadering) en bijlagen.

Opmerking: Onder deze handeling valt ook: het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het beleidsterrein, bijvoorbeeld het overleg over beleid met andere kunstfondsen en de Raad voor Cultuur.

Voorbeeld van correspondentie: briefwisseling met het Ministerie van OCW over beleid.

Waardering: B(1)

Verantwoording

Handelingnr.: 278.

Handeling: het opstellen van een activiteiten- of jaarplan

Periode: 1993–

Bron: Statuten Mondriaan Stichting, d.d. 12 juli 1993 (Stcrt. 1993, 139)

Produkt: activiteiten- of jaarplan

Opmerking: De activiteiten- of jaarplannen worden door de fondsen jaarlijks of elke vier jaar opgesteld en bevatten de uitwerking van het beleid en de activiteiten die het fonds de daaropvolgende periode zal uitvoeren.

Waardering: B (3) een exemplaar van het vastgestelde of gedrukte plan

Handelingnr.: 279.

Handeling: het opstellen van een jaarrekening

Periode: 1993–

Bron: Statuten Mondriaan Stichting, d.d. 12 juli 1993 (Stcrt. 1993, 139)

Produkt: jaarrekening

Waardering: B (3) een exemplaar van de vastgestelde of gedrukte jaarrekening

Handelingnr.: 280.

Handeling: het opstellen van een jaarverslag

Periode: 1993–

Bron: Statuten Mondriaan Stichting, d.d. 12 juli 1993 (Stcrt. 1993, 139)

Produkt: jaarverslag

Waardering: B (3) een exemplaar van het gedrukte jaarverslag

Informatieverstrekking

Handelingnr.: 19.

Handeling: het beantwoorden van correspondentie van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het kunstbeleid

Periode: 1993–

Product: brieven, notities

Waardering: V, 3 jaar

Handelingnr.: 265.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein kunsten

Periode: 1993–

Product: o.m. brochures, speeches, persberichten, publicaties, gastsprekers, debatten, etc.

Waardering: Een exemplaar van de publicatie: B (5)

Overig (brochures, speeches, persberichten): V, 5 jaar

Organisatie en procedures

Handelingnr.: 123.

Handeling: het wijzigen en ontbinden van de statuten van de Mondriaan Stichting

Periode: 1993–

Bron: Statuten Mondriaan Stichting, d.d. 12 juli 1993 (Stcrt. 1993, 139)

Produkt: statuten

Opmerking: Onder het ‘ontbinden van de statuten’ wordt verstaan het opheffen van het Fonds.

Waardering: B (4)

Handelingnr.: 125.

Vervalt.

Handelingnr.: 127.

Handeling: het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelingen en reglementen van de Mondriaan Stichting

Periode: 1993–

Bron: Statuten Mondriaan Stichting, d.d. 12 juli 1993 (Stcrt. 1993, 139)

Opmerking: Deze regelingen en dit reglement bevat de werkwijze, de procedures, de criteria en de uitgangspunten die het fonds hanteert bij het beslissen op aanvragen voor subsidies en andere financiële bijdragen. Ook bevatten deze de voorschriften die aan toekenning van een financiële bijdrage verbonden worden.

Waardering: B (1, 4)

Uitvoering

[Vervallen per 23-12-2010]

Financiële bijdragen en andere vormen van ondersteuning

Handelingnr.: 131.

Vervalt.

Handelingnr.: 282.

Handeling: het beslissen over een financiële bijdrage voor de kunsten voor instellingen

Periode: 1993–

Bron: Statuten Mondriaan Stichting, d.d. 12 juli 1993 (Stcrt. 1993, 139)

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager (in de vorm van woordelijk verslag; fotomateriaal van het kunstwerk; partituur)

Opmerking: Voorbeelden van financiële bijdragen zijn: verschillende vormen van subsidies; subsidies op eigen initiatief zonder aanvraag (projecten in eigen beheer); (oeuvre-) prijzen; bijdragen in reis-, verblijf en materiaalkosten.

De publicaties (het resultaat en de verslaglegging van het project) worden bij het fonds bewaard.

NB: Beroepsmogelijkheden vallen ook onder deze handeling.

Waardering: V, 10 jaar

Handelingnr.: 283.

Handeling: Het beslissen over een andere vorm van ondersteuning voor de kunsten voor een instelling

Periode: 1993–

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager

Bron: Statuten Mondriaan Stichting, d.d. 12 juli 1993 (Stcrt. 1993, 139)

Opmerking: Via de KunstKoopregeling van de Mondriaan Stichting kunnen particulieren bij een aantal door de Mondriaan Stichting aangewezen galeries op afbetaling kunstwerken kopen. De kopers bij de galeries die de KunstKoop-status hebben, kunnen deelnemen aan deze regeling.

De fondsen kunnen ook op eigen initiatief een instelling ondersteunen, zonder aanvraag.

Waardering: Aanvraag: B (5)

Administratieve afhandeling: V, 10 jaar

Adviescommissies

Handelingnr.: 284.

Handeling: Het benoemen van adviseurs die moeten adviseren over de beoordeling van een aanvraag voor financiële ondersteuning

Periode: 1993–

Product: Benoemingen en ontslagverlening

Bron: Statuten Mondriaan Stichting, d.d. 12 juli 1993 (Stcrt. 1993, 139)

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Subsidieaanvragen door het fonds

Handelingnr.: 285.

Handeling: Het aanvragen van (ad hoc) subsidie voor het realiseren van beleid

Periode: 1993–

Product: Subsidieverzoek (subsidieformulier), toelichting

Bron: Statuten Mondriaan Stichting, d.d. 12 juli 1993 (Stcrt. 1993, 139)

Opmerking: Deze handeling heeft met name betrekking op het aanvragen van subsidie uit het HGIS-fonds. Fondsen vragen ad hoc subsidie aan bij dit fonds voor het realiseren van beleid op de lange termijn.

Waardering: B (5)

I Selectielijst voor de zorgdrager het Fonds voor de Scheppende Toonkunst

[Vervallen per 23-12-2010]

Algemene handelingen

[Vervallen per 23-12-2010]

Beleidsontwikkeling

Handelingnr.: 286.

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het algemene kunstbeleid van het fonds

Periode: 1996–

Product: o.a. correspondentie, beleidsplannen, bestuursstukken (verslagen bestuursvergadering) en bijlagen.

Opmerking: Onder deze handeling valt ook: het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het beleidsterrein, bijvoorbeeld het overleg over beleid met andere kunstfondsen en de Raad voor Cultuur.

Voorbeeld van correspondentie: briefwisseling met het Ministerie van OCW over beleid.

Waardering: B(1)

Verantwoording

Handelingnr.: 278.

Handeling: het opstellen van een activiteiten- of jaarplan

Periode: 1996–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Produkt: activiteiten- of jaarplan

Opmerking: De activiteiten- of jaarplannen worden door de fondsen jaarlijks of elke vier jaar opgesteld en bevatten de uitwerking van het beleid en de activiteiten die het fonds de daaropvolgende periode zal uitvoeren.

Waardering: B (3) een exemplaar van het vastgestelde of gedrukte plan

Handelingnr.: 279.

Handeling: het opstellen van een jaarrekening

Periode: 1996–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Produkt: jaarrekening

Waardering: B (3) een exemplaar van de vastgestelde of gedrukte jaarrekening

Handelingnr.: 280.

Handeling: het opstellen van een jaarverslag

Periode: 1996–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Produkt: jaarverslag

Waardering: B (3) een exemplaar van het gedrukte jaarverslag

Informatieverstrekking

Handelingnr.: 19.

Handeling: het beantwoorden van correspondentie van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het kunstbeleid

Periode: 1996–

Product: brieven, notities

Waardering: V, 3 jaar

Handelingnr.: 265.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein kunsten

Periode: 1996–

Product: o.m. brochures, speeches, persberichten, publicaties, gastsprekers, debatten etc.

Waardering: Een exemplaar van de publicatie: B (5)

Overig (brochures, speeches, persberichten): V, 5 jaar

Organisatie en procedures

Handelingnr.: 123.

Handeling: het wijzigen en ontbinden van de statuten van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst

Periode: 1996–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Produkt: statuten

Opmerking: Onder het ‘ontbinden van de statuten’ wordt verstaan het opheffen van het Fonds.

Waardering: B (4)

Handelingnr.: 125.

Vervalt.

Handelingnr.: 127.

Handeling: het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelingen en reglementen van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst

Periode: 1996–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Opmerking: Deze regelingen en dit reglement bevat de werkwijze, de procedures, de criteria en de uitgangspunten die het fonds hanteert bij het beslissen op aanvragen voor subsidies en andere financiële bijdragen. Ook bevatten deze de voorschriften die aan toekenning van een financiële bijdrage verbonden worden

Waardering: B (1, 4)

Uitvoering

[Vervallen per 23-12-2010]

Financiële bijdragen en andere vormen van ondersteuning

Handelingnr.: 131.

Vervalt.

Handelingnr.: 281.

Handeling: het beslissen over een financiële bijdrage voor de kunsten voor individuele kunstenaars

Periode: 1996–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– verweerschrift;

– inhoudelijk verslag aanvrager (in de vorm van woordelijk verslag; fotomateriaal van het kunstwerk; partituur)

Opmerking: Voorbeelden van financiële bijdragen zijn: verschillende vormen van subsidies; subsidies op eigen initiatief zonder aanvraag (projecten in eigen beheer); (oeuvre-) prijzen; bijdragen in reis-, verblijf en materiaalkosten.

Waardering: Aanvraag: B (5)

Administratieve afhandeling: V, 10 jaar

Handelingnr.: 282.

Handeling: het beslissen over een financiële bijdrage voor de kunsten voor instellingen

Periode: 1996–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– verweerschrift;

– inhoudelijk verslag aanvrager (in de vorm van woordelijk verslag; fotomateriaal van het kunstwerk; partituur)

Opmerking: Voorbeelden van financiële bijdragen zijn: verschillende vormen van subsidies; subsidies op eigen initiatief zonder aanvraag (projecten in eigen beheer); (oeuvre-) prijzen; bijdragen in reis-, verblijf en materiaalkosten.

De publicaties (het resultaat en de verslaglegging van het project) worden bij het fonds bewaard.

Waardering: V, 10 jaar

Handelingnr.: 283.

Handeling: Het beslissen over een andere vorm van ondersteuning voor de kunsten voor een instelling

Periode: 1996–

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Opmerking: Via de KunstKoopregeling van de Mondriaan Stichting kunnen particulieren bij een aantal door de Mondriaan Stichting aangewezen galeries op afbetaling kunstwerken kopen. De kopers bij de galeries die de KunstKoop-status hebben, kunnen deelnemen aan deze regeling.

De fondsen kunnen ook op eigen initiatief een instelling ondersteunen, zonder aanvraag.

Waardering: Aanvraag: B (5)

Administratieve afhandeling: V, 10 jaar

Adviescommissies

Handelingnr.: 284.

Handeling: Het benoemen van adviseurs die moeten adviseren over de beoordeling van een aanvraag voor financiële ondersteuning

Periode: 1996–

Product: Benoemingen en ontslagverlening

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Subsidieaanvragen door het fonds

Handelingnr.: 285.

Handeling: Het aanvragen van (ad hoc) subsidie voor het realiseren van beleid

Periode: 1996–

Product: Subsidieverzoek (subsidieformulier), toelichting

Bron: Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, d.d. 23 april 1996, Stcrt. 93 d.d.15 mei 1996.

Opmerking: Deze handeling heeft met name betrekking op het aanvragen van subsidie uit het HGIS-fonds. Fondsen vragen ad hoc subsidie aan bij dit fonds voor het realiseren van beleid op de lange termijn.

Waardering: B (5)

J Selectielijst voor de zorgdrager het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten en voorgangers

[Vervallen per 23-12-2010]

Algemene handelingen

[Vervallen per 23-12-2010]

Beleidsontwikkeling

Handelingnr.: 286.

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het algemene kunstbeleid van het fonds

Periode: 2002–

Product: o.a. correspondentie, beleidsplannen, bestuursstukken (verslagen bestuursvergadering) en bijlagen.

Opmerking: Onder deze handeling valt ook: het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het beleidsterrein, bijvoorbeeld het overleg over beleid met andere kunstfondsen en de Raad voor Cultuur.

Voorbeeld van correspondentie: briefwisseling met het Ministerie van OCW over beleid.

Waardering: B(1)

Verantwoording

Handelingnr.: 278.

Handeling: het opstellen van een activiteiten- of jaarplan

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, d.d. 30 augustus 2002

Produkt: activiteiten- of jaarplan

Opmerking: De activiteiten- of jaarplannen worden door de fondsen jaarlijks of elke vier jaar opgesteld en bevatten de uitwerking van het beleid en de activiteiten die het fonds de daaropvolgende periode zal uitvoeren.

Waardering: B (3) een exemplaar van het vastgestelde of gedrukte plan

Handelingnr.: 279.

Handeling: het opstellen van een jaarrekening

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, d.d. 30 augustus 2002

Produkt: jaarrekening

Waardering: B (3) een exemplaar van de vastgestelde of gedrukte jaarrekening

Handelingnr.: 280.

Handeling: het opstellen van een jaarverslag

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, d.d. 30 augustus 2002

Produkt: jaarverslag

Waardering: B (3) een exemplaar van het gedrukte jaarverslag

Informatieverstrekking

Handelingnr.: 19.

Handeling: het beantwoorden van correspondentie van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het kunstbeleid

Periode: 2002–

Product: brieven, notities

Waardering: V, 3 jaar

Handelingnr.: 265.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein kunsten

Periode: 2002–

Product: o.m. brochures, speeches, persberichten, publicaties, gastsprekers, debatten, etc.

Waardering: Een exemplaar van de publicatie: B (5)

Overig (brochures, speeches, persberichten): V, 5 jaar

Organisatie en procedures

Handelingnr.: 123.

Handeling: het wijzigen en ontbinden van de statuten van de Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, d.d. 30 augustus 2002

Produkt: statuten

Opmerking: Onder het ‘ontbinden van de statuten’ wordt verstaan het opheffen van het Fonds.

Waardering: B (4)

Handelingnr.: 125.

Vervalt.

Handelingnr.: 127.

Handeling: het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelingen en reglementen van Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, d.d. 30 augustus 2002

Opmerking: Deze regelingen en dit reglement bevat de werkwijze, de procedures, de criteria en de uitgangspunten die het fonds hanteert bij het beslissen op aanvragen voor subsidies en andere financiële bijdragen. Ook bevatten deze de voorschriften die aan toekenning van een financiële bijdrage verbonden worden

Waardering: B (1, 4)

Uitvoering

[Vervallen per 23-12-2010]

Financiële bijdragen en andere vormen van ondersteuning

Handelingnr.: 131.

Vervalt.

Handelingnr.: 281.

Handeling: het beslissen over een financiële bijdrage voor de kunsten voor individuele kunstenaars

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, d.d. 30 augustus 2002

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager (in de vorm van woordelijk verslag; fotomateriaal van het kunstwerk; partituur)

Opmerking: Voorbeelden van financiële bijdragen zijn: verschillende vormen van subsidies; subsidies op eigen initiatief zonder aanvraag (projecten in eigen beheer); (oeuvre-) prijzen; bijdragen in reis-, verblijf en materiaalkosten.

Waardering: Aanvraag: B (5)

Administratieve afhandeling: V, 10 jaar

Handelingnr.: 282.

Handeling: het beslissen over een financiële bijdrage voor de kunsten voor instellingen

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, d.d. 30 augustus 2002

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager (in de vorm van woordelijk verslag; fotomateriaal van het kunstwerk; partituur)

Opmerking: Voorbeelden van financiële bijdragen zijn: verschillende vormen van subsidies; subsidies op eigen initiatief zonder aanvraag (projecten in eigen beheer); (oeuvre-) prijzen; bijdragen in reis-, verblijf en materiaalkosten. De fondsen kunnen ook op eigen initiatief een instelling ondersteunen.

De publicaties (het resultaat en de verslaglegging van het project) worden bij het fonds bewaard.

Waardering: V, 10 jaar

Adviescommissies

Handelingnr.: 284.

Handeling: Het benoemen van adviseurs die moeten adviseren over de beoordeling van een aanvraag voor financiële ondersteuning

Periode: 2002–

Product: Benoemingen en ontslagverlening

Bron: Statuten Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, d.d. 30 augustus 2002

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Subsidieaanvragen door het fonds

Handelingnr.: 285.

Handeling: Het aanvragen van (ad hoc) subsidie voor het realiseren van beleid

Periode: 2002–

Product: Subsidieverzoek (subsidieformulier), toelichting

Bron: Statuten Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, d.d. 30 augustus 2002

Opmerking: Deze handeling heeft met name betrekking op het aanvragen van subsidie uit het HGIS-fonds. Fondsen vragen ad hoc subsidie aan bij dit fonds voor het realiseren van beleid op de lange termijn.

Waardering: B (5)

K Selectielijst voor de zorgdrager de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

[Vervallen per 23-12-2010]

Algemene handelingen

[Vervallen per 23-12-2010]

Beleidsontwikkeling

Handelingnr.: 286.

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het algemene kunstbeleid van het fonds

Periode: 1997–

Product: o.a. correspondentie, beleidsplannen, bestuursstukken (verslagen bestuursvergadering) en bijlagen.

Opmerking: Onder deze handeling valt ook: het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het beleidsterrein, bijvoorbeeld het overleg over beleid met andere kunstfondsen en de Raad voor Cultuur.

Voorbeeld van correspondentie: briefwisseling met het Ministerie van OCW over beleid.

Waardering: B(1)

Verantwoording

Handelingnr.: 278.

Handeling: het opstellen van een activiteiten- of jaarplan

Periode: 1997–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, d.d. 29 april 1997 (Stcrt. 142, 29 juli 1997)

Produkt: activiteiten- of jaarplan

Opmerking: De activiteiten- of jaarplannen worden door de fondsen jaarlijks of elke vier jaar opgesteld en bevatten de uitwerking van het beleid en de activiteiten die het fonds de daaropvolgende periode zal uitvoeren.

Waardering: B (3) een exemplaar van het vastgestelde of gedrukte plan

Handelingnr.: 279.

Handeling: het opstellen van een jaarrekening

Periode: 1997–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, d.d. 29 april 1997 (Stcrt. 142, 29 juli 1997)

Produkt: jaarrekening

Waardering: B (3) een exemplaar van de vastgestelde of gedrukte jaarrekening

Handelingnr.: 280.

Handeling: het opstellen van een jaarverslag

Periode: 1997–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, d.d. 29 april 1997 (Stcrt. 142, 29 juli 1997)

Produkt: jaarverslag

Waardering: B (3) een exemplaar van het gedrukte jaarverslag

Informatieverstrekking

Handelingnr.: 19.

Handeling: het beantwoorden van correspondentie van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het kunstbeleid

Periode: 1997–

Product: brieven, notities

Waardering: V, 3 jaar

Handelingnr.: 265.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein kunsten

Periode: 1997–

Product: o.m. brochures, speeches, persberichten, publicaties, gastsprekers, debatten, etc.

Waardering: Een exemplaar van de publicatie: B (5)

Overig (brochures, speeches, persberichten): V, 5 jaar

Organisatie en procedures

Handelingnr.: 123.

Handeling: het wijzigen en ontbinden van de statuten van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1997–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, d.d. 29 april 1997 (Stcrt. 142, 29 juli 1997)

Produkt: statuten

Opmerking: Onder het ‘ontbinden van de statuten’ wordt verstaan het opheffen van het Fonds.

Waardering: B (4)

Handelingnr.: 125.

Vervalt.

Handelingnr.: 127.

Handeling: het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelingen en reglementen van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Periode: 1997–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, d.d. 29 april 1997 (Stcrt. 142, 29 juli 1997)

Opmerking: Deze regelingen en dit reglement bevat de werkwijze, de procedures, de criteria en de uitgangspunten die het fonds hanteert bij het beslissen op aanvragen voor subsidies en andere financiële bijdragen. Ook bevatten deze de voorschriften die aan toekenning van een financiële bijdrage verbonden worden

Waardering: B (1, 4)

Uitvoering

[Vervallen per 23-12-2010]

Financiële bijdragen en andere vormen van ondersteuning

Handelingnr.: 131.

Vervalt.

Handelingnr.: 281.

Handeling: het beslissen over een financiële bijdrage voor de kunsten voor individuele kunstenaars

Periode: 1997–

Bron: Statuten Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, d.d. 29 april 1997 (Stcrt. 142, 29 juli 1997)

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager (in de vorm van woordelijk verslag; fotomateriaal van het kunstwerk; partituur)

Opmerking: Voorbeelden van financiële bijdragen zijn: verschillende vormen van subsidies; subsidies op eigen initiatief zonder aanvraag (projecten in eigen beheer); (oeuvre-) prijzen; bijdragen in reis-, verblijf en materiaalkosten.

Waardering: Aanvraag: B (5)

Administratieve afhandeling: V, 10 jaar

Handelingnr.: 283.

Handeling: Het beslissen over een andere vorm van ondersteuning voor de kunsten voor een instelling

Periode: 1997–

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager

Bron: Statuten Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, d.d. 29 april 1997 (Stcrt. 142, 29 juli 1997)

Opmerking: Via de KunstKoopregeling van de Mondriaan Stichting kunnen particulieren bij een aantal door de Mondriaan Stichting aangewezen galeries op afbetaling kunstwerken kopen. De kopers bij de galeries die de KunstKoop-status hebben, kunnen deelnemen aan deze regeling.

De fondsen kunnen ook op eigen initiatief een instelling ondersteunen, zonder aanvraag.

Waardering: Aanvraag: B (5)

Administratieve afhandeling: V, 10 jaar

Adviescommissies

Handelingnr.: 284.

Handeling: Het benoemen van adviseurs die moeten adviseren over de beoordeling van een aanvraag voor financiële ondersteuning

Periode: 1997–

Product: Benoemingen en ontslagverlening

Bron: Statuten Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, d.d. 29 april 1997 (Stcrt. 142, 29 juli 1997)

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Subsidieaanvragen door het fonds

Handelingnr.: 285.

Handeling: Het aanvragen van (ad hoc) subsidie voor het realiseren van beleid

Periode: 1997–

Product: Subsidieverzoek (subsidieformulier), toelichting

Bron: Statuten Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, d.d. 29 april 1997 (Stcrt. 142, 29 juli 1997)

Opmerking: Deze handeling heeft met name betrekking op het aanvragen van subsidie uit het HGIS-fonds. Fondsen vragen ad hoc subsidie aan bij dit fonds voor het realiseren van beleid op de lange termijn.

Waardering: B (5)

L Selectielijst voor de zorgdrager het Stimuleringsfonds voor Architectuur

[Vervallen per 23-12-2010]

Algemene handelingen

[Vervallen per 23-12-2010]

Beleidsontwikkeling

Handelingnr.: 286.

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het algemene kunstbeleid van het fonds

Periode: 2002–

Product: o.a. correspondentie, beleidsplannen, bestuursstukken (verslagen bestuursvergadering) en bijlagen.

Opmerking: Onder deze handeling valt ook: het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het beleidsterrein, bijvoorbeeld het overleg over beleid met andere kunstfondsen en de Raad voor Cultuur.

Voorbeeld van correspondentie: briefwisseling met het Ministerie van OCW over beleid.

Waardering: B(1)

Verantwoording

Handelingnr.: 278.

Handeling: het opstellen van een activiteiten- of jaarplan

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, d.d. 1 juli 1993, gewijzigd op 27 mei 2002 (Stcrt. 111, 14 juni 2002), gewijzigd op 18 juli 2002 (Stcrt. 137, 22 juli 2002)

Produkt: activiteiten- of jaarplan

Opmerking: De activiteiten- of jaarplannen worden door de fondsen jaarlijks of elke vier jaar opgesteld en bevatten de uitwerking van het beleid en de activiteiten die het fonds de daaropvolgende periode zal uitvoeren.

Waardering: B (3) een exemplaar van het vastgestelde of gedrukte plan

Handelingnr.: 279.

Handeling: het opstellen van een jaarrekening

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, d.d. 1 juli 1993, gewijzigd op 27 mei 2002 (Stcrt. 111, 14 juni 2002), gewijzigd op 18 juli 2002 (Stcrt. 137, 22 juli 2002)

Produkt: jaarrekening

Waardering: B (3) een exemplaar van de vastgestelde of gedrukte jaarrekening

Handelingnr.: 280.

Handeling: het opstellen van een jaarverslag

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, d.d. 1 juli 1993, gewijzigd op 27 mei 2002 (Stcrt. 111, 14 juni 2002), gewijzigd op 18 juli 2002 (Stcrt. 137, 22 juli 2002)

Produkt: jaarverslag

Waardering: B (3) een exemplaar van het gedrukte jaarverslag

Informatieverstrekking

Handelingnr.: 19.

Handeling: het beantwoorden van correspondentie van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het kunstbeleid

Periode: 2002–

Product: brieven, notities

Waardering: V, 3 jaar

Handelingnr.: 265.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein kunsten

Periode: 2002–

Product: o.m. brochures, speeches, persberichten, publicaties, gastsprekers, debatten, etc.

Waardering: Een exemplaar van de publicatie: B (5)

Overig (brochures, speeches, persberichten): V, 5 jaar

Organisatie en procedures

Handelingnr.: 123.

Handeling: het wijzigen en ontbinden van de statuten van het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, d.d. 1 juli 1993, gewijzigd op 27 mei 2002 (Stcrt. 111, 14 juni 2002), gewijzigd op 18 juli 2002 (Stcrt. 137, 22 juli 2002)

Produkt: statuten

Opmerking: Onder het ‘ontbinden van de statuten’ wordt verstaan het opheffen van het Fonds.

Waardering: B (4)

Handelingnr.: 125.

Vervalt.

Handelingnr.: 127.

Handeling: het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelingen en reglementen van het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, d.d. 1 juli 1993, gewijzigd op 27 mei 2002 (Stcrt. 111, 14 juni 2002), gewijzigd op 18 juli 2002 (Stcrt. 137, 22 juli 2002)

Opmerking: Deze regelingen en dit reglement bevat de werkwijze, de procedures, de criteria en de uitgangspunten die het fonds hanteert bij het beslissen op aanvragen voor subsidies en andere financiële bijdragen. Ook bevatten deze de voorschriften die aan toekenning van een financiële bijdrage verbonden worden

Waardering: B (1, 4)

Uitvoering

[Vervallen per 23-12-2010]

Financiële bijdragen en andere vormen van ondersteuning

Handelingnr.: 131.

Vervalt.

Handelingnr.: 282.

Handeling: het beslissen over een financiële bijdrage voor de kunsten voor instellingen

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, d.d. 1 juli 1993, gewijzigd op 27 mei 2002 (Stcrt. 111, 14 juni 2002), gewijzigd op 18 juli 2002 (Stcrt. 137, 22 juli 2002)

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager (in de vorm van woordelijk verslag; fotomateriaal van het kunstwerk; partituur)

Opmerking: Voorbeelden van financiële bijdragen zijn: verschillende vormen van subsidies; subsidies op eigen initiatief zonder aanvraag (projecten in eigen beheer); (oeuvre-) prijzen; bijdragen in reis-, verblijf en materiaalkosten.

De publicaties (het resultaat en de verslaglegging van het project) worden bij het fonds bewaard.

Waardering: V, 10 jaar

Handelingnr.: 283.

Handeling: Het beslissen over een andere vorm van ondersteuning voor de kunsten voor een instelling

Periode: 2002–

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager

Bron: Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, d.d. 1 juli 1993, gewijzigd op 27 mei 2002 (Stcrt. 111, 14 juni 2002), gewijzigd op 18 juli 2002 (Stcrt. 137, 22 juli 2002)

Opmerking: Via de KunstKoopregeling van de Mondriaan Stichting kunnen particulieren bij een aantal door de Mondriaan Stichting aangewezen galeries op afbetaling kunstwerken kopen. De kopers bij de galeries die de KunstKoop-status hebben, kunnen deelnemen aan deze regeling.

De fondsen kunnen ook op eigen initiatief een instelling ondersteunen, zonder aanvraag.

Waardering: Aanvraag: B (5)

Administratieve afhandeling: V, 10 jaar

Adviescommissies

Handelingnr.: 284.

Handeling: Het benoemen van adviseurs die moeten adviseren over de beoordeling van een aanvraag voor financiële ondersteuning

Periode: 2002–

Bron: Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, d.d. 1 juli 1993, gewijzigd op 27 mei 2002 (Stcrt. 111, 14 juni 2002), gewijzigd op 18 juli 2002 (Stcrt. 137, 22 juli 2002)

Product: Benoemingen en ontslagverlening

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Subsidieaanvragen door het fonds

Handelingnr.: 285.

Handeling: Het aanvragen van (ad hoc) subsidie voor het realiseren van beleid

Periode: 2002–

Product: Subsidieverzoek (subsidieformulier), toelichting

Bron: Statuten Stimuleringsfonds voor Architectuur, d.d. 1 juli 1993, gewijzigd op 27 mei 2002 (Stcrt. 111, 14 juni 2002), gewijzigd op 18 juli 2002 (Stcrt. 137, 22 juli 2002)

Opmerking: Deze handeling heeft met name betrekking op het aanvragen van subsidie uit het HGIS-fonds. Fondsen vragen ad hoc subsidie aan bij dit fonds voor het realiseren van beleid op de lange termijn.

Waardering: B (5)

M Selectielijst voor de zorgdrager het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM)

[Vervallen per 23-12-2010]

Algemene handelingen

[Vervallen per 23-12-2010]

Beleidsontwikkeling

Handelingnr.: 286.

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het algemene kunstbeleid van het fonds

Periode: 2001–

Product: o.a. correspondentie, beleidsplannen, bestuursstukken (verslagen bestuursvergadering) en bijlagen.

Opmerking: Onder deze handeling valt ook: het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het beleidsterrein, bijvoorbeeld het overleg over beleid met andere kunstfondsen en de Raad voor Cultuur.

Voorbeeld van correspondentie: briefwisseling met het Ministerie van OCW over beleid.

Waardering: B(1)

Verantwoording

Handelingnr.: 278.

Handeling: het opstellen van een activiteiten- of jaarplan

Periode: 2001–

Bron: Statuten Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, d.d. 17 december 2001

Produkt: activiteiten- of jaarplan

Opmerking: De activiteiten- of jaarplannen worden door de fondsen jaarlijks of elke vier jaar opgesteld en bevatten de uitwerking van het beleid en de activiteiten die het fonds de daaropvolgende periode zal uitvoeren.

Waardering: B (3) een exemplaar van het vastgestelde of gedrukte plan

Handelingnr.: 279.

Handeling: het opstellen van een jaarrekening

Periode: 2001–

Bron: Statuten Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, d.d. 17 december 2001

Produkt: jaarrekening

Waardering: B (3) een exemplaar van de vastgestelde of gedrukte jaarrekening

Handelingnr.: 280.

Handeling: het opstellen van een jaarverslag

Periode: 2001–

Bron: Statuten Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, d.d. 17 december 2001

Produkt: jaarverslag

Waardering: B (3) een exemplaar van het gedrukte jaarverslag

Informatieverstrekking

Handelingnr.: 19.

Handeling: het beantwoorden van correspondentie van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het kunstbeleid

Periode: 2001–

Product: brieven, notities

Waardering: V, 3 jaar

Handelingnr.: 265.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein kunsten

Periode: 2001–

Product: o.m. brochures, speeches, persberichten, publicaties, gastsprekers, debatten, etc.

Waardering: Een exemplaar van de publicatie: B (5)

Overig (brochures, speeches, persberichten): V, 5 jaar

Organisatie en procedures

Handelingnr.: 123.

Handeling: het wijzigen en ontbinden van de statuten van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM)

Periode: 2001–

Bron: Statuten Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, d.d. 17 december 2001

Produkt: statuten

Opmerking: Onder het ‘ontbinden van de statuten’ wordt verstaan het opheffen van het Fonds.

Waardering: B (4)

Handelingnr.: 125.

Vervalt.

Handelingnr.: 127.

Handeling: het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelingen en reglementen van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM)

Periode: 2001–

Bron: Statuten Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, d.d. 17 december 2001

Opmerking: Deze regelingen en dit reglement bevat de werkwijze, de procedures, de criteria en de uitgangspunten die het fonds hanteert bij het beslissen op aanvragen voor subsidies en andere financiële bijdragen. Ook bevatten deze de voorschriften die aan toekenning van een financiële bijdrage verbonden worden

Waardering: B (1, 4)

Uitvoering

[Vervallen per 23-12-2010]

Financiële bijdragen en andere vormen van ondersteuning

Handelingnr.: 131.

Vervalt.

Handelingnr.: 282.

Handeling: het beslissen over een financiële bijdrage voor de kunsten voor instellingen

Periode: 2001–

Bron: Statuten Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, d.d. 17 december 2001

Product: Aanvraag kan bestaan uit:

– aanvraag;

– advies van adviescommissie;

– af- of toewijzing;

– administratieve afhandeling;

– stukken m.b.t. de bezwaar- en beroepsprocedure;

– inhoudelijk verslag aanvrager (in de vorm van woordelijk verslag; fotomateriaal van het kunstwerk; partituur)

Opmerking: Voorbeelden van financiële bijdragen zijn: verschillende vormen van subsidies; subsidies op eigen initiatief zonder aanvraag (projecten in eigen beheer); (oeuvre-) prijzen; bijdragen in reis-, verblijf en materiaalkosten.

De publicaties (het resultaat en de verslaglegging van het project) worden bij het fonds bewaard.

Waardering: V, 10 jaar

Adviescommissies

Handelingnr.: 284.

Handeling: Het benoemen van adviseurs die moeten adviseren over de beoordeling van een aanvraag voor financiële ondersteuning

Periode: 2001–

Product: Benoemingen en ontslagverlening

Bron: Statuten Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, d.d. 17 december 2001

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Subsidieaanvragen door het fonds

Handelingnr.: 285.

Handeling: Het aanvragen van (ad hoc) subsidie voor het realiseren van beleid

Periode: 2001–

Product: Subsidieverzoek (subsidieformulier), toelichting

Bron: Statuten Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, d.d. 17 december 2001

Opmerking: Deze handeling heeft met name betrekking op het aanvragen van subsidie uit het HGIS-fonds. Fondsen vragen ad hoc subsidie aan bij dit fonds voor het realiseren van beleid op de lange termijn.

Waardering: B (5)

Bijlage: wijzigingen ten opzichte van het RIO

[Vervallen per 23-12-2010]

Periode aangepast

Samengevoegd en vervallen

Vervallen

Nieuw

10, 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 5, 6, 7, 13, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

131, 136, 139, 141

14, 15, 16, 214

66 t/m 70, 125, 131, 200, 202, 204, 205

260 t/m 287

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

     

81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112,

     

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 126, 128, 129, 130, 134, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 149, 152, 154, 156,

     

157, 158, 159, 162, 163, 165, 167, 168, 176, 179, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 207, 208 (alle handelingen van de actor de Minister van Cultuur)

     
Terug naar begin van de pagina