Klachtenregeling AID Dienstonderdeel Opsporing

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-06-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 mei 2007, nr. TRCJZ/2007/1699, klachtenregeling AID Dienst Onderdeel Opsporing

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 14 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten en artikel 18a van het Besluit Politieregisters;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

 • b. Algemene Inspectiedienst: Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing: de bijzondere opsporingsdienst, bedoeld in artikel 2, onder c, van de wet;

 • d. klachtencommissie: klachtencommissie AID Dienstonderdeel Opsporing, genoemd in artikel 2, eerste lid;

 • e. klacht: mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop een opsporingsambtenaar van de Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing, zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen;

 • f. klaagschrift: schriftelijke klacht die betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en die voldoet aan de vereisten van artikel 9:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • g. directeur: directeur van de Algemene Inspectiedienst;

 • h. ambtenaar: opsporingsambtenaar van de Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing, over wie een klacht is ingediend,

 • i. hoofd van het functioneel parket: officier van justitie, bedoeld in artikel 137a, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Er is een klachtencommissie AID Dienstonderdeel Opsporing, die is belast met de behandeling van klaagschriften en die de directeur adviseert over de afdoening daarvan.

 • 2 De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een schriftelijke klacht wordt ingediend bij de directeur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Indien een klaagschrift wordt ingediend, vermeldt de directeur bij de ontvangstbevestiging dat de klachtencommissie over het klaagschrift zal adviseren en maakt hij melding van het verloop van de procedure.

 • 2 De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar het klaagschrift.

 • 3 Indien het hoofd van het functioneel parket ter zake van het klaagschrift advies uitbrengt, zendt de directeur een afschrift daarvan aan de ambtenaar en de klachtencommissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien de directeur besluit een schriftelijke klacht niet in behandeling te nemen, een onderzoek naar de schriftelijke klacht achterwege te laten of het onderzoek te schorsen, stelt hij de indiener van de schriftelijke klacht, de ambtenaar, de klachtencommissie en het hoofd van het functioneel parket hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

De directeur zendt een afschrift van de kennisgeving, bedoeld in artikel 9:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan de ambtenaar, de klachtencommissie en het hoofd van het functioneel parket.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid AID.]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat de wet in werking treedt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenregeling AID Dienstonderdeel Opsporing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 mei 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina