Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 27-05-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 mei 2007, nr. 2007-0000185849, houdende regels inzake de verstrekking van een incidentele bijdrage ter verbetering van de regionale organisatorische voorbereiding op de gevolgen van overstroming (Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 8 Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. taskforce: de door de minister ingestelde taskforce management overstromingen;

 • d. project: één of meer activiteiten,genoemd in artikel 2, tweede lid;

 • e. ontvangstdatum aanvraag: datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

§ 2. De bijdrage

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De minister kan op aanvraag een bijdrage verlenen ter verbetering van de regionale organisatorische voorbereiding op de gevolgen van overstroming.

 • 2 De volgende activiteiten komen in aanmerking voor een bijdrage, indien bij de uitvoering ervan sprake is van samenwerking tussen twee of meer partijen die een rol hebben bij de regionale organisatorische voorbereiding op de gevolgen van overstroming:

  • a. regionale planvorming;

  • b. regionale oefening;

  • c. het opstellen van realistische overstromingsscenario’s;

  • d. een overstromingsplan;

  • e. een risicocommunicatiestrategie;

  • f. een crisiscommunicatiestrategie;

  • g. een nazorgstrategie; of

  • h. het nader invullen van de rol van waterbeheerders in de veiligheidsregio.

 • 3 De bijdrage bedraagt 60% van de kosten die volgens artikel 3 voor een bijdrage in aanmerking komen, met een maximum van € 350.000,– per aanvraag.

 • 4 De minister beslist op de aanvraag uiterlijk acht weken na sluiting van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 4, derde lid. Aan de beschikking kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 5 Er wordt geen bijdrage verleend aan activiteiten waartoe door het bevoegde gezag is besloten voor het moment van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De volgende kosten komen in aanmerking voor een bijdrage:

  • a. de kosten voor inhuur van externe expertise;

  • b. de loonkosten voor zover die aantoonbaar direct aan de activiteit waarop de bijdrage betrekking heeft, zijn toe te rekenen, waarbij het kostendekkend tarief per uur van het Ministerie van Financiën wordt gehanteerd zoals vermeld in de Handleiding Overheidstarieven 2007;

  • c. de kosten voor de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal en het gebruik van trainingsmateriaal;

  • d. de kosten voor het houden van voorlichtingsbijeenkomsten, trainingsbijeenkomsten en vergaderingen;

  • e. de reiskosten van het eigen personeel dat deelneemt aan de activiteiten, genoemd in onderdeel d;

  • f. de kosten voor de aanschaf van roerende zaken, voor zover die kosten aantoonbaar direct aan de activiteit waarop de bijdrage betrekking heeft, zijn toe te rekenen.

 • 2 De kosten, genoemd in het eerste lid, zijn exclusief de verschuldigde BTW, tenzij de aanvrager niet BTW-plichtig is en aantoonbaar geen recht heeft op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds.

 • 3 Indien ter zake van de kosten of een deel daarvan reeds door een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, wordt slechts een zodanige bijdrage verstrekt, dat het totale bedrag aan bijdragen niet meer bedraagt dan 60% van de totale kosten die voor een bijdrage op grond van deze regeling in aanmerking komen.

§ 3. Aanvraag van de bijdrage

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Een aanvraag voor een bijdrage wordt ingediend bij de Dienst Regelingen met gebruikmaking van een daartoe door de Dienst Regelingen ter beschikking gesteld formulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een projectplan, waarin ten minste zijn opgenomen:

  • a. de uit te voeren activiteiten, genoemd in artikel 2, tweede lid, voorzien van een toelichting waarom deze bijdragen aan de doelstelling van de regeling, genoemd in artikel 2, eerste lid;

  • b. de te verwachten realisatietermijn, met een beschrijving van de activiteiten die zullen worden gerealiseerd;

  • c. de benodigde inzet van mensen en middelen;

  • d. een sluitende begroting voor het projectplan;

  • e. een opgave van andere inkomsten, waaronder subsidies, waarmee de activiteiten waarop de bijdrage betrekking heeft, worden gefinancierd.

 • 3 Een aanvraag kan worden ingediend:

  • a. in de periode van 1 juni 2007 tot en met 28 september 2007; en

  • b. in de periode van 1 januari 2008 tot en met 29 februari 2008.

 • 4 Voor de in het derde lid, onderdeel a, genoemde aanvraagperiode bedraagt het plafond van de te verlenen bijdragen € 6.000.000,–.

 • 5 De minister stelt voor de aanvraagperiode, genoemd in het derde lid, onderdeel b, de hoogte van het plafond van de bijdragen vast en doet hiervan mededeling in de Staatscourant.

§ 4. Verlening van de bijdrage

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De minister rangschikt de aanvragen die in dezelfde aanvraagperiode zijn ingediend, gehoord de taskforce, waarbij een aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate:

  • a. de samenwerking tussen twee of meer partijen die een rol hebben bij de regionale organisatorische voorbereiding op de gevolgen van overstroming intensiever is, en

  • b. de activiteiten een deeloefening betreffen van de Landelijke Oefenweek Overstromingen in 2008 dan wel regionale oefeningen betreffen die gehouden worden ter voorbereiding op de Landelijke Oefenweek Overstromingen in 2008.

 • 2 De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst voor een bijdrage in aanmerking.

 • 3 De minister kan bij de mededeling, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, in afwijking van het eerste lid bepalen dat de aanvragen in de periode, genoemd in artikel 4, derde lid, onderdeel b, worden gerangschikt in volgorde van ontvangst, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum als de dag waarop het plafond wordt overschreden, worden gerangschikt door loting.

 • 4 Aanvragen die zijn ingediend in de periode, genoemd in artikel 4, derde lid, onderdeel a, en die wegens het bereiken van het plafond, bedoeld in artikel 4, vierde lid, voor die periode niet voor een bijdrage in aanmerking komen, worden beschouwd als aanvragen ingediend in de periode bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel b, en voor de toepassing van het derde lid aangemerkt als te zijn ontvangen op de eerste dag van deze aanvraagperiode.

§ 5. Voorschotverlening

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

De minister verstrekt bij het verlenen van de bijdrage een voorschot van 80% van de verleende bijdrage.

§ 6. Verplichtingen van de aanvrager

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager voert de activiteit uit overeenkomstig de aanvraag en de beschikking waarmee de bijdrage is verleend.

 • 2 De activiteiten zijn uiterlijk op 31 december 2008 afgerond.

 • 3 De resultaten van het project dienen op verzoek beschikbaar te worden gesteld aan de minister of de taskforce.

 • 4 Op verzoek van de minister of de taskforce stelt de aanvrager informatie beschikbaar over de uitvoering van het project.

§ 7. Vaststelling van de bijdrage

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 Het verstrekken van de verantwoordingsinformatie geldt als een aanvraag tot vaststelling van de verleende bijdrage.

§ 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina