Wijzigingswet Politiewet 1993 (versterken bevoegdheden op rijksniveau, alsmede opheffing Raad voor het Korps landelijke politiediensten)

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Wet van 26 april 2007 tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheden van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie ten aanzien van de politie te versterken en verduidelijken, alsmede de Raad voor het Korps landelijke politiediensten op te heffen, en de Politiewet 1993 in dat kader te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

De bescheiden van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten worden overgedragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel IV

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 april 2007

Beatrix

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

G. ter Horst

Uitgegeven de negenentwintigste mei 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina