Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw

Geldend van 01-07-2007 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,–.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,–.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw ontvangen alle leden van de Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 1,5 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 mei 2007

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

wnd. Directeur-Generaal van Ondernemen en Innovatie

,

E.J. de Vries

Terug naar begin van de pagina