Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang IOAW naar Toeslagenwet 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 27-05-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 mei 2007, nr. SV/WV/2007/14904, tot verstrekking van een financiële tegemoetkoming aan alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een toeslag op grond van de Toeslagenwet (Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang IOAW naar Toeslagenwet 2007)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Betaling van de tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Een persoon heeft in de periode juli tot en met december 2007 recht op een tegemoetkoming over iedere maand in die periode waarin hij op de eerste dag van die maand:

  • 2 In de maand juli bedraagt de tegemoetkoming EUR 678,44 en in de maanden augustus tot en met december bedraagt de tegemoetkoming EUR 96,92 per maand.

  • 3 De tegemoetkoming wordt maandelijks door het UWV betaald en zoveel mogelijk samen met de toeslag in één bedrag.

  • 4 Voor de toepassing van andere wetten dan de Kaderwet SZW-subsidies en de Toeslagenwet en de daarop berustende bepalingen, wordt een tegemoetkoming op grond van deze regeling aangemerkt als een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

Artikel 3. Financiering

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 De op grond van artikel 2 te betalen tegemoetkomingen en de aan de uitvoering van deze regeling verbonden kosten worden ten laste van het Toeslagenfonds, bedoeld in artikel 31 van de Toeslagenwet, gebracht.

  • 2 Het Rijk voorziet het Toeslagenfonds van de middelen tot dekking van de tegemoetkomingen en kosten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang IOAW naar Toeslagenwet 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 mei 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina