Regeling mandaatverlening aan de GGD’en met betrekking tot de uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2007, nr. VGP/PSL 2770996, houdende de Regeling mandaat- en volmachtverlening aan de GGD’en met betrekking tot de uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Aan de in bijlage 1 bij deze regeling genoemde functionarissen of instanties wordt mandaat verleend om:

 • 2 De functionarissen en instanties bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd ondermandaat of ondervolmacht te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de op grond van deze regeling toegekende bevoegdheden.

 • 3 Het verlenen van ondermandaat of ondervolmacht als bedoeld in het tweede lid leidt niet tot een hogere retributie.

Artikel 3

 • 1 Op aanvragen van vergunningen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit wordt door de gemandateerde of door degene aan wie ondermandaat is verleend niet beslist voordat is onderzocht of er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de ondernemer voor de ruimte waarvoor de vergunning wordt gevraagd, niet zal voldoen aan de voorschriften gesteld bij of krachtens het besluit, dan wel aan de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 24 van de Warenwet.

 • 3 De gemandateerde of degene aan wie ondermandaat is verleend, zal door de Minister geformuleerde en te formuleren beleidsuitgangspunten in acht nemen.

Artikel 4

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze:

  (gevolgd door handtekening en naam van de gemandateerde)

 • 2 De in artikel 2, tweede lid, bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze:

  (gevolgd door handtekening en naam van degene aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaatverlening aan de GGD’en met betrekking tot de uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage 1

GGD

Gemandateerde

Dienst Gezondheid Jeugd

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Amsterdam

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Brabant Zuid-Oost

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Drenthe

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Flevoland

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Gelderland Zuid

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Gooi & Vechtstreek

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Groningen

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Haaglanden

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Hart voor Brabant

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Hollands Midden, Gouda

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Hollands Midden, Leiden

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Hollands Noorden

Directeur Publieke Gezondheid

GGD IJsselland

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Noord en Oost Gelderland

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Rotterdam-Rijnmond

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Twente

Directeur Publieke Gezondheid

GGD West Brabant

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Zaanstreek Waterland

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Zeeland

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Zuid Limburg

Directeur Publieke Gezondheid

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Directeur Publieke Gezondheid

Veiligheidsregio Fryslân

Directeur Publieke Gezondheid

Veiligheidsregio Kennemerland

Directeur Publieke Gezondheid

Veiligheidsregio Limburg Noord

Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht

Directeur Publieke Gezondheid

Naar boven