Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen

Geraadpleegd op 30-09-2022.
Geldend van 07-11-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2007, nr. VGP/PSL 2771003, houdende de Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Aan de organisator van een evenement wordt vrijstelling verleend van artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, voor zover het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal plaatsvindt in het kader van een evenement dat is georganiseerd in een overdekte ruimte en waarvan de duur ten hoogste zeven opeenvolgende dagen bedraagt.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien op dezelfde locatie door dezelfde organisator binnen zes maanden na het beëindigen van een eerder evenement wederom een evenement wordt georganiseerd of indien aansluitend op het evenement door een andere organisator op dezelfde locatie wederom een evenement wordt georganiseerd.

Artikel 3

  • 1 De organisator van het evenement meldt het evenement ten minste twee maanden voor aanvang daarvan schriftelijk aan bij de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeente waar het evenement wordt gehouden. Bij de aanmelding wordt opgave gedaan van de ondernemers die op het evenement gebruik maken van tatoeage- of piercingmateriaal.

  • 2 De aanwijzingen ter bescherming van de volksgezondheid, gegeven door de met het toezicht belaste ambtenaar van de gemeentelijke gezondheidsdienst, worden in acht genomen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven