Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-06-2007 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van onderzoek voor de detailhandel voor het jaar 2007 (Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2007)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Commissie detailhandel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

b.

productschap:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

bestuur:

het bestuur van het productschap

d.

voorzitter:

de voorzitter van het productschap;

e.

secretaris:

de secretaris van het productschap;

f.

Onderzoekfonds kleinhandel:

het fonds ingesteld krachtens artikel 1, eerste lid, van de Verordening instelling van een onderzoekfonds kleinhandel1;

g.

Commissie detailhandel:

de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de detailhandel;

h.

ondernemer:

degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

i.

vis:

vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren;

j.

visproducten:

uit vis verkregen producten, welke al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen dienen;

k.

kleinhandelaar:

een ondernemer die als onderdeel van zijn bedrijf heeft of zijn bedrijf maakt van het verkopen van vis en/of visproducten aan particulieren, instellingen en/of bedrijven als eindverbruikers.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2015]

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 en 3 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Een kleinhandelaar is jaarlijks aan het productschap een heffing verschuldigd ten behoeve van het onderzoekfonds kleinhandel.

  • 2 De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 15,50.

  • 3 Het bestuur stelt het bedrag, als bedoeld in het tweede lid, niet eerder vast dan nadat het de Commissie detailhandel heeft gehoord.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De secretaris kan, namens het bestuur, beslissen op een verzoek van een kleinhandelaar om de door hem totaal verschuldigde heffing(en) op grond van artikel 6 van de Heffingsverordening 2007 en de overige betreffende bestemmingsheffingsverordeningen te verlagen naar € 75,– indien hij kan aantonen dat:

  • a. het verkooppunt minder dan 1 kwartaal of 1 dag per week open is geweest;

  • b. of de totaal verschuldigde heffing(en) op grond van de onderhavige verordening en de bestemmingsheffingsverordeningen tezamen meer is dan 1% van de omzet.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2007.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 2 maart 2007, nr. TRCJZ/2006/3604.

  1. Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op 13-05-2003 en door de Sociaal-Economische Raad op 22-05-2003; gepubliceerd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 01-08-2003, nr. 47 VIS 18.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina