Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake overschrijding financiële ruimte ziekenhuizen in 2007

Geldend van 24-05-2007 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 mei 2007, nr. MC-U-2770876, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake overschrijding financiële ruimte ziekenhuizen in 2007

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brieven van 5 april 2007, kenmerk MC-U-2759365 en MC-2758866);

Besluit:

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen en revalidatie instellingen. Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast voor de in de eerste volzin bedoelde organen.

Artikel 2

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a. Algemene ziekenhuizen: instellingen voor medisch-specialistische zorg die ultimo 2005 in het bezit waren van een WZV-vergunning als ziekenhuis;

 • b. Academische ziekenhuizen: instellingen voor medisch-specialistische zorg als omschreven in artikel 1.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en die ultimo 2005 in het bezit waren van een WZV vergunning als ziekenhuis;

 • c. Epilepsie-inrichtingen: instellingen voor medisch-specialistische zorg die ultimo 2005 in het bezit waren van een WZV vergunning als epilepsiecentrum;

 • d. Instellingen voor revalidatie: als revalidatie-instellingen worden uitsluitend die inrichtingen aangemerkt waar de personele en materiële faciliteiten bestaan voor multidisciplinaire revalidatie (waaronder mede begrepen inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling).

Artikel 3

 • 1 Aan de in artikel 1 bedoelde instellingen wordt een structureel kortingsbedrag van € 145,5 mln. opgelegd.

 • 2 Voor de verdeling van het bedrag van € 145,5 mln. over de sector algemene ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen en instellingen voor revalidatie respectievelijk de sector academische ziekenhuizen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de verdelingsgrondslag die is gebruikt ten behoeve van de verdeling van de oorspronkelijke macrokorting uit hoofde van het prestatiecontract ziekenhuizen respectievelijk convenant UMC’s, eerder opgelegd met mijn aanwijzing aan het College tarieven gezondheidszorg van 12 april 2005, kenmerk MC/MO-2576252.

 • 3 In aanvulling op vorig lid dient de NZa in haar beleidsregel te streven naar gelijkschakeling tussen algemene ziekenhuizen en academische ziekenhuizen in de behandeling van de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (PAAZ’en) en psychiatrische universiteitsklinieken (PUK’en) in de verdelingsgrondslag.

Artikel 4

Voor de verdeling van het in artikel 3 vermelde kortingsbedrag over de individuele instellingen binnen de sector algemene ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen en instellingen voor revalidatie respectievelijk binnen de sector academische ziekenhuizen en de wijze waarop dit in de budgetten wordt verwerkt, wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de volgende uitgangspunten en uitvoering:

 • 1. Bij de algemene ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen en instellingen voor revalidatie wordt als verdeelsleutel gehanteerd het aandeel van de individuele instelling in het macrobudget op een door de NZa nader vast te stellen peildatum, geschoond voor kapitaallasten en loonkosten medisch specialisten/agio’s.

 • 2. Bij de algemene ziekenhuizen en de instellingen voor revalidatie wordt het kortingsbedrag per individuele instelling verhoogd of verlaagd op basis van een indicator die als maatstaf voor doelmatigheid is vastgesteld. Daartoe worden dezelfde differentiatie-indicatoren als de afgelopen twee jaren gehanteerd, zij het met geactualiseerde waarden.

 • 3. Bij de academische ziekenhuizen gebeurt de toedeling door ieder academisch ziekenhuis naar evenredigheid een korting op te leggen op de zorgbudgetten. Voor de toedeling van de korting wordt als grondslag genomen de betreffende budgetstanden op een door de NZa nader vast te stellen peildatum.

Artikel 5

 • 1 Het kortingsbedrag wordt gekort als nominaal bedrag.

 • 2 Dit nominale kortingsbedrag is onderhevig aan nominale aanpassingen (indexering). De eerste nominale aanpassing vindt plaats over het jaar 2007.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina