Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007

[Regeling vervallen per 20-07-2016.]
Geldend van 25-04-2014 t/m 19-07-2016

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 mei 2007, nr. VGP/VV 2769236, inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2006/141/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2006 (PbEU L 401) inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en tot wijziging van richtlijn 1999/21/EG, alsmede op artikel 10, eerste lid, van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. richtlijn 2006/141/EG: richtlijn nr. 2006/141/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2006 (PbEU L 401) inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en tot wijziging van richtlijn 1999/21/EG;

 • b. zuigelingen: kinderen jonger dan twaalf maanden;

 • c. peuters: kinderen tussen één en drie jaar;

 • d. volledige zuigelingenvoeding: levensmiddelen die:

  • 1°. speciaal bedoeld zijn om als voeding voor zuigelingen in de eerste levensmaanden te worden gebruikt; en

  • 2°. zolang nog geen passende aanvullende voeding wordt gegeven, volledig aan de voedingsbehoeften van deze zuigelingen voldoen;

 • e. opvolgzuigelingenvoeding: levensmiddelen die:

 • 1°. speciaal bedoeld zijn om als voeding voor zuigelingen te worden gebruikt wanneer passende aanvullende voeding wordt gegeven; en

 • 2°. het belangrijkste vloeibare bestanddeel vormen van de steeds gevarieerder worden voeding van deze zuigelingen.

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2016]

Het bereiden en verhandelen van:

 • a. volledige zuigelingenvoeding; en

 • b. opvolgzuigelingenvoeding

geschiedt met inachtneming van de artikelen 2, 3, en 5 tot en met 14, van richtlijn 2006/141/EG.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2016]

 • 1 Voorlichting over de voeding van zuigelingen en peuters voldoet aan artikel 15, eerste lid, van richtlijn 2006/141/EG.

 • 2 Voorlichtingsmateriaal en educatief materiaal over zuigelingenvoeding, bestemd voor zwangere vrouwen en moeders van zuigelingen en peuters, voldoen aan artikel 15, tweede lid, van richtlijn 2006/141/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2016]

 • 1 Schenkingen van voorlichtingsmateriaal of educatief materiaal en de daarvoor benodigde apparatuur, voldoen aan artikel 15, derde lid, van richtlijn 2006/141/EG.

 • 2 Schenkingen of leveringen van volledige zuigelingenvoeding tegen lage prijzen, voldoen aan artikel 15, vierde lid, van richtlijn 2006/141/EG.

Artikel 5

[Vervallen per 20-07-2016]

 • 1 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 9 van richtlijn 2006/141/EG.

Artikel 6

[Vervallen per 20-07-2016]

 • 1 Handelen in strijd met de artikelen 2, 3 of 4, van deze regeling, is toegestaan tot 31 december 2009, voor zover ter zake de voorschriften in acht zijn genomen, gesteld bij de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding zoals die luidde onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 20-07-2016]

Een wijziging van de artikelen 2, 3, en 5 tot en met 15, van richtlijn 2006/141/EG, gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt medegedeeld, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 20-07-2016]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik. ]

Artikel 10

[Vervallen per 20-07-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 20-07-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina