Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-06-2007 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van onderzoek voor de groothandelssector voor het jaar 2007 (Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2007)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Commissie groothandel en Garnalenadviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  Instellingsbesluit Productschap Vis:

  Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

  b.

  productschap:

  het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  c.

  bestuur:

  het bestuur van het productschap;

  d.

  voorzitter:

  de voorzitter van het productschap;

  e.

  secretaris:

  de secretaris van het productschap;

  f.

  Commissie groothandel:

  de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de groothandel in vis;

  g.

  ondernemer:

  een natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

  h.

  vis:

  vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren, garnalen, kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften, nonnetjes, mosselen en oesters;

  i.

  garnalen:

  garnalen van de soort Crangon crangon;

  j.

  mosselen:

  schelpdieren van de soorten Mytilus Spp. of de soorten Perna spp.;

  k.

  platte oesters:

  schelpdieren van de soorten Ostrea Spp.;

  l.

  creuses:

  schelpdieren van de soorten Crassostrea Spp.;

  m.

  oesters:

  platte oesters en creuses;

  n.

  kokkels:

  schelpdieren van de soort Cerastoderma edule;

  o.

  spisula:

  schelpdieren van de soorten Spisula Spp.;

  p.

  zwaardscheden en mesheften:

  schelpdieren van de soorten Ensis Spp.;

  q.

  nonnetjes:

  schelpdieren van de soort Macoma balthica.;

  r.

  aanvoeren:

  het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van vis of garnalen;

  s.

  aanvoerder:

  de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissers vaartuig of op andere wijze vis of garnalen aanvoert;

  t.

  afslag:

  een veiling van vis of visproducten;

  u.

  onderzoek- en projectenfonds:

  het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de groothandelssector Verordening instelling van een onderzoek- en projectenfonds groothandelssector1.

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde in deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2015]

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Een ondernemer die vis betrekt van een aanvoerder is aan het productschap, ten behoeve van het onderzoek- en projectenfonds groothandelssector, een heffing verschuldigd van 0,1 promille van het aankoopbedrag van de door de ondememer betrokken vis.

 • 2 Voor de berekening van de heffing, als bedoeld in het eerste lid, geldt als aankoopbedrag de door de ondernemer voor de betrokken vis bestede koopsom.

 • 3 Het bestuur stelt de heffing, als bedoeld in het eerste en vijfde lid, eerst vast dan nadat het bestuur de Commissie groothandel heeft gehoord.

 • 4 Een ondernemer die garnalen betrekt van een aanvoerder is aan het productschap, ten behoeve van het onderzoek- en projectenfonds groothandelssector, een heffing verschuldigd van € 0,0003 per kilogram garnalen.

 • 5 Indien de garnalen in gepelde toestand worden gekocht van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2007.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 2 maart 2007, nr. TRCJZ/2006/3601.

 1. Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op 13-05-2003 en door de Sociaal-Economische Raad op 03-04-2003; gepubliceerd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 30-05-2003, nr. 37 VIS 13.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina