Wijzigingsregeling Regeling classificatie medische hulpmiddelen (heup-, knie- en schouderprothesen)

[Regeling vervallen per 21-03-2010.]
Geldend van 01-09-2007 t/m 20-03-2010

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 mei 2007, nr. GMT/MVG 2759005, houdende wijziging van de Regeling classificatie medische hulpmiddelenin verband met de herindeling van heup-, knie- en schouderprothesen in een hogere risicoklasse

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op Richtlijn 2005/50/EG van de Commissie van 11 augustus 2005 betreffende de herindeling van heup-, knie- en schouderprothesen in het kader van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen (PbEG L 28) en op artikel 8, derde lid, van het Besluit medische hulpmiddelen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 21-03-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling classificatie medische hulpmiddelen.]

Artikel II

[Vervallen per 21-03-2010]

Artikel III

[Vervallen per 21-03-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina