Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-06-2007 t/m 31-12-2011

Besluit van 7 mei 2007, houdende regels ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten met betrekking tot de bekwaamheid en betrouwbaarheid van opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten (Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 maart 2007, nr. 5472701/07/6;

Gelet op artikel 7, derde lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

De Raad van State gehoord (advies van 3 april 2007, nr. W03.07.0066/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 19 april 2007, nr. 5479106/07/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Een persoon beschikt over de bekwaamheid voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden, indien hij de daarvoor vastgestelde basiskennis en vaardigheden bezit. De bekwaamheid blijkt uit het met goed gevolg hebben afgelegd van een examen waarmee Onze Minister heeft ingestemd.

  • 2 Van het met goed gevolg afleggen van een examen als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister ontheffing verlenen, indien de bekwaamheid voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden op andere wijze blijkt. Bij het verlenen van een ontheffing kunnen aanwijzingen en voorschriften worden gegeven met het oog op het waarborgen van een adequaat niveau van bekwaamheid voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Een persoon beschikt over de betrouwbaarheid voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden, indien hij van onbesproken gedrag is.

  • 2 Onze Minister beslist of een persoon betrouwbaar is voor de uitoefening van de opsporingsbevoegdheden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 mei 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina