Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

[Regeling vervallen per 22-03-2016.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 31-05-2014 t/m 21-03-2016

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Met de inwerkingtreding van onderhavige Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) vervallen de Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) van 19 mei 2005 (Stcrt. 100), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 maart 2006 (Stcrt. 43).

De nieuwe beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit treedt met ingang van 23 mei 2007 in werking en wordt toegepast op overtredingen die vanaf de ingangsdatum plaatsvinden. Ten aanzien van overtredingen die zijn geconstateerd vóór 23 mei 2007 zullen boetes worden opgelegd met inachtneming van de oude beleidsregels.

Belangrijke wijzigingen:

– Aanpassing aan gewijzigde EG regelgeving (richtlijn 561/2006)

– Toevoegen boeteoplegging inzake bediening schakelorgaan

– Enige verduidelijkingen van de terminologie vanuit de praktijk

 • Begrip dubbele norm is vervangen door begrip ernstige overtreding.

 • Relateren begrip werknemer aan art. 1.1 ATW.

 • Regelmatig gehanteerde matigingsgrond beschreven, zodat ook niet-ingezetenen op een gelijke wijze tegemoet worden getreden als de ingezeten.

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

 • 2 Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 10:5 van de Arbeidstijdenwet wordt voor alle overtredingen als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die gelden voor de onderscheiden onderwerpen in de Tarieflijst normbedragen bestuurlijke boete wegvervoer die als bijlage 1 bij deze beleidsregel is gevoegd.

 • 3 Bij de toepassing van het tweede lid wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • a. overtredingen waarvoor direct bij constatering een bestuurlijke boete wordt opgelegd en die zijn genoemd in de lijst die is opgenomen als bijlage 2 bij deze beleidsregel, en

  • b. overtredingen waarvoor eerst een waarschuwing wordt gegeven (preventief handhavingstraject) en pas nadat eenzelfde overtreding nogmaals is geconstateerd, wordt overgegaan tot oplegging van een bestuurlijke boete.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

Wanneer tijdens een transportinspectie, bij vaststelling van een of meer overtredingen terzake van iedere persoon op wie de verplichting rust tot naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidstijdenwet, een boeterapport wordt opgemaakt, wordt aan de bestuurder zijnde werknemer, per soort overtreding maximaal één boete opgelegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

Bij een bedrijfsinspectie bedraagt het maximaal in het boeterapport op te nemen aantal personen ter zake waarvan een of meer overtredingen is vastgesteld voor een werkgever met:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

 • 1 De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval er sprake is van meerdere overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

 • 2 De bestuurlijke boete die per boetebeschikking kan worden opgelegd bedraagt minimaal € 50,–.

 • 3 Indien bij een transportinspectie geconstateerd wordt dat de bestuurder de registratiebladen, bestuurderskaart en of print-outs van de voorgaande dagen niet bij zich heeft, maar de originele registratiebladen en of print-outs ter plaatse worden gebracht binnen de duur van het bevel tot staken van de arbeid, zal de boete worden gematigd naar € 110,–.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

De boete voor taxivervoer als bedoeld in artikel 1, onder j, van de Wet personenvervoer 2000, die maximaal per boetebeschikking kan worden opgelegd, bedraagt:

 • a. voor de werkgeverals natuurlijke persoon: € 11.250,–;

 • b. voor de werkgever als rechtspersoon: € 45.000,–;

 • c. voor de zelfstandige: € 11.250,–;

 • d. voor een werknemer: € 2.500,–;

Artikel 7

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer).

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

J.P.H. Donner

Bijlage 1. Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete wegvervoer (boetecatalogus)

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

BOETECATALOGUS

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

Editie 2014

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

KI = Kleine inbreuk € 0,– – € 199,–

BI = Belangrijke inbreuk € 200,– – € 549,–

HBI = Heel belangrijke inbreuk ≥ € 550,–

Feitcode

Wet

Art.

Verwijzing

naar

Omschrijving art.

Bijzonderheden

Normadressaat

Boete bedrag

Direct beboetbaar

Weg Controle

Bedrijfs Controle

1. BEWAARPLICHT

A 4.3 (1)

ATW

4:3 lid 1

 

Het niet voeren van een deugdelijke registratie door een werkgever en een persoon als bedoeld in art. 2:7 lid 1, ter zake van de arbeids- en rusttijden welke het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen mogelijk maakt

Geen deugdelijke registratie conform voorgeschreven controlemiddelen / niet conform wettelijke bepalingen geregistreerd, waardoor toezicht op naleving niet mogelijk is.

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (1)

ATBv

2.4:1 lid 1

Art. 4:3 ATW

Het niet bewaren van een originele deugdelijke registratie voor ten minste 104 weken. (zoals werkmap, dienstrooster, data boordcomputer taxi)

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (1a)

ATBv

2.4:1 lid 2

Art. 14 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85

Het niet bewaren van een originele deugdelijke registratie voor ten minste 52 weken. (tachograaf)

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (1b)

ATBv

2.4:1 lid 2

Art. 14 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85

De registratiebladen, afdrukken en overgebrachte gegevens zijn niet op verzoek van de met de controle belaste ambtenaren overgelegd of overhandigd

(art. 14 lid 2 Vo (EEG) nr. 3821/85)

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (2)

ATBv

2.4:1 lid 3

Art. 6 lid 5 Ver. (EG)

nr. 561/2006

Andere werkzaamheden worden niet geregistreerd

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:1 (2a)

ATBv

2.4:1 lid 4

Art. 10 lid 5 Ver. (EG)

nr. 561/2006

Werkgever / zelfstandige hebben de originele gedownloade gegevens van voertuigunit en/of bestuurderskaart geen 12 maanden bewaard

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (2b)

ATBv

2.4:1 lid 5

 

Werknemer heeft de registratie gegevens en bescheiden (m.b.t. artikel 4:3 Atw) tijdens zijn vervoerswerkzaamheden niet bewaard tot het tijdstip van overdracht aan de werkgever

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (4)

ATBv

2.4:1 lid 6

Art. 11 lid 2 Regeling tachograaf- kaarten

Werkgever / zelfstandige hebben de gegevens op de bestuurderskaart niet elke 28 dagen overgebracht naar de vestiging

Downloaden bestuurderskaart

Werkgever / Zelfstandige

€ 1.100,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (5)

ATBv

2.4:1 lid 6

Art. 11 lid 1 Regeling tachograaf-

kaarten

Werkgever / zelfstandige hebben de gegevens

van de voertuigunit niet elke 90 dagen overgebracht naar de vestiging

Downloaden voertuigunit

Werkgever / Zelfstandige

€ 2.200,–

Nee

Ja

2. TAXI (Overgangsrecht (Stb. 2009, 472) artikel IV gelezen in samenhang met artikel 2.4:2 ATBv (oud))

B 2.4:2 (1)

ATBv

2.4:2 lid 1

 

Het niet bij zich hebben van een werkmap

Werkmap vergeten

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Nee

B 2.4:2 (2)

ATBv

2.4:2 lid 1

 

Het niet bij zich hebben van een werkmap

Werkmap niet afgegeven

Werkgever / Zelfstandige

€ 1.100,–

Ja

Nee

B 2.4:2 (3)

ATBv

2.4:2 lid 1

Art. 2.4:2 lid 3 i.r.t. art. 2 lid 2 Regeling werkmap

Het niet (bij zich) hebben van een geldige werkmap

Werkmap is niet geldig (1 jaar)

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (4)

ATBv

2.4:2 lid 1

Art 2.4:2 lid 3 i.r.t. art. 1 Regeling werkmap

De werkmap voldoet niet aan het voorgeschreven model

Indien afgescheurde kaft aanwezig, niet beboeten

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (5)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art 2 lid 1 Regeling werkmap

Het gebruiken van meerdere werkmappen bij 1 werkgever

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (6)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2a Regeling werkmap

Registratie uitgegeven / ingenomen werkmappen

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (7)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde in de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.1

De bestuurder vult bij ingebruikname, zijn naam, voornamen, geboortedatum en adres niet in op de voorzijde van de werkmap

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (8)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde in de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.2

De bestuurder vult bij ingebruikname, op de voorzijde van de werkmap de eerste dag van gebruik niet in

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (9)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde in de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.3

De bestuurder vult bij een volle werkmap op de voorzijde van de werkmap de laatste dag van gebruik niet in

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (9a)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde in de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 1.1

De werkgever vult de gegevens van de onderneming niet in op de voorzijde van de werkmap

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (10)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde in de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.1

De bestuurder vult op de daarvoor bestemde plaats het weeknummer, de betreffende data en de naam en voorletters niet in

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (11)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde in de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.2

De bestuurder vult op de daarvoor bestemde plaats het kenteken niet in van het voertuig dat gebruikt wordt

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (12)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde in de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.3 en 4.4

De bestuurder vult de rusttijd, de rijtijd/wachttijd/tijd voor overige werkzaamheden en de pauzes niet in door een horizontale lijn in de betreffende vakken te plaatsen

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (13)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde in de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.5

De bestuurder vult bij bijzonderheden de volgende gegevens niet in:

– de naam en

voorletters van een

tweede bestuurder

– de gegevens van een

andere dan aan de

voorzijde van de

werkmap geregistreerde werkgever

indien hij op één dag

voor één of meer

werkgever tegelijkertijd optreedt alsmede

de tijd die hij daar

aan handelingen

verricht voor elk van

deze werkgevers

– afwijkingen ten

aanzien van de

voorschriften

– Correcties ten

aanzien van de

gegevens in het

overzicht

(weekstaat)

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (14)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde in de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.6

De bestuurder ondertekent, na het

afsluiten van de eerste werkdag van de betreffende week, het weekoverzicht niet op de daarvoor bestemde plaats

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

BCT

B 2.4:2 (15)

ATBV

2.4:2 lid 1

Gebruik boordcomputer

Bij taxivervoer verplicht gebruik boordcomputer

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (16)

ATBv

2.4:2 lid 2

Boordcomputer buiten gebruik

Niet voldoen aan registratieverplichtingen vervoerder en bestuurder

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (17)

BP

79 lid 4

Registratie arbeids en rusttijden BCT

Niet voldoen registratieverplichting vervoerder/zelfstandige

 

Werkgever / Zelfstandige

Strafbaarstelling 8:1 lid 4 ATBv.

€ 4.400,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (18)

BP

80 lid 4

Overbrengen gegevens

Niet overbrengen gegevens door vervoerder, zelfstandige en bestuurder

Verdere uitwerking

art. 16 lid 8 en 19 lid 1, 2 en 3 RGBCT

 

Werkgever / Zelfstandige

Strafbaarstelling 8:1 lid 4 ATBv.

€ 550,–

Nee

Nee

B 2.4:2 (19)

BP

83 lid 8 sub b

Gebruik keuringskaart

Onjuist gebruik keuringskaart, i.v.m.

art. 10 regeling werkplaatsen BCT

 

Erkenninghouder

€ 1.100,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (20)

BP

83 lid 8 sub b

Melding keuringskaart

Onjuiste melding artikel 15 lid 1, b, c of d reg. RGBCT

 

Erkenninghouder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (21)

BP

83 lid 8 sub b

Terugsturen keuringskaart

Niet terugsturen ingetrokken keuringskaart

 

Erkenninghouder

€ 200,–

Ja

Ja

3. DIENSTROOSTER

B 2.4:3 (1)

ATBv

2.4:3 lid 1

Art. 4 lid 1 Regeling dienstrooster i.v.m.

Art. 16 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/206

Het niet opgesteld hebben van een dienstrooster

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Ja

Ja

B 2.4:3 (2)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 Regeling dienstrooster i.v.m.

Art. 16 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Niet bevatten naam, standplaats en vastgesteld rooster

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–-

Ja

Ja

B 2.4:3 (3)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 Regeling dienstrooster i.v.m.

Art. 16 lid 3a Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Dienstrooster bevat niet de gegevens als bedoeld in art.16 derde lid onder a van de Ver. (EG) nr. 561/2006 en de gegevens van de lopende dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:3 (4)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 Regeling dienstrooster i.v.m.

Art. 16 lid 3b Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Dienstrooster niet getekend door hoofd onderneming of diens gevolmachtigde

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Nee

Nee

B 2.4:3 (6)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 Regeling dienstrooster i.v.m.

Art. 16 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Niet bij zich hebben dienstrooster / dienstregeling

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Nee

B 2.4:3 (7)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 Regeling dienstrooster i.v.m.

Art. 16 lid 3 c Ver. (EG) nr. 561/2006 en gelet op art. 4.3 ATW

Het niet bewaren van het dienstrooster na afloop van de betrokken periode van één jaar

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Nee

Ja

4. MISBRUIK CONTROLEMIDDELEN

B 2.4:4 (1)

ATBv

2.4:4 lid 1 sub a

 

In of op controlemiddelen onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen te stellen, te doen stellen, of toe te laten

dat zij daarin of daarop gesteld worden

 

Werkgever / Zelfstandige

Werknemer

€ 4.400,–

€ 1.500,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (2)

ATBv

2.4:4 lid 1 sub b

 

In of op controlemiddelen wijziging aan te brengen, te doen aanbrengen of toe te laten dat wijziging wordt aangebracht in vroeger daarin of daarop gestelde gegevens of aantekeningen, deze onleesbaar te maken,

te doen maken of toe te laten dat zij onleesbaar gemaakt worden

 

Werkgever / Zelfstandige

Werknemer

€ 4.400,–

€ 1.500,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (3)

ATBv

2.4:4 lid 1 sub c

 

Controlemiddelen geheel of ten dele zoek te maken of te doen zoekmaken, ondeugdelijk te maken of te doen maken, te vernietigen of te doen vernietigen, verborgen te houden of te doen verborgen houden, dan wel toe te laten dat deze zoekgemaakt, ondeugdelijk gemaakt, vernietigd of verborgen gehouden worden

 

Werkgever / Zelfstandige

Werknemer

€ 4.400,–

€ 1.500,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (4)

ATBv

2.4:4 lid 1 sub d

 

Gebruik te maken van een controlemiddel waarop of waarin onjuiste aantekeningen zijn gesteld, waarop of waarin in de aantekeningen wijzigingen zijn aangebracht dan wel waarop of waarin aantekeningen onleesbaar zijn gemaakt

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 4.400,–

€ 1.500,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (9)

ATBv

2.4:4 lid 1 sub e

 

Een niet op zijn naam gestelde bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart te gebruiken, met uitzondering van een bedrijfskaart van een werkgever die wordt gebruikt door zijn werknemer

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 4.400,–

€ 1.500,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (11)

ATBv

2.4:4 lid 1 sub f

 

In het voertuig een voorziening aanwezig te hebben die voor gebruik als bedoeld in de onderdelen a tot en met e kan worden aangewend

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 4.400,–

€ 1.500,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (10b)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 14 lid 4 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 11 lid 4 van de Bijlage

Gebruik van een andere bestuurderskaart dan de geldige bestuurderskaart van de bestuurder

buitenlander

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 4.400,–

€ 1.500,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (38)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 8 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 8 van de Bijlage

Het vervalsen, weglaten of vernietigen van gegevens die op de registratiebladen zijn geregistreerd en in het controleapparaat of op de bestuurderskaart of print-outs van het controleapparaat zijn opgeslagen/manipulatie van het controleapparaat, het registratieblad of de bestuurderskaart die tot gevolg kan hebben dat de gegevens en/of print-outs zijn vervalst

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 4.400,–

€ 1.500,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (40)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 8 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 8 van de Bijlage

In het voertuig aanwezige manipulatievoorziening (schakelaar/draad enz.) die kan worden gebruikt om gegevens en/of informatie op print-outs te vervalsen

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 4.400,–

€ 1.500,–

Ja

Nee

5. INSTALLATIE EN GEBRUIK TACHOGRAAF

B 2.4:5 (1)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 45 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Niet zorg dragen dat het controleapparaat is voorzien van verzegelingen (betreft: 1e installatie)

Werkgever / Zelfstandige

€ 2.200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (1a)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 45 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Niet zorg dragen dat het controleapparaat is voorzien van een installatieplaatje (betreft: 1e installatie)

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (2)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 45 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Niet zorg dragen dat een controleapparaat is aangebracht dat voldoet aan de wettelijke eisen

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (3)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 46 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat binnen 2 jaar is onderzocht

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (31)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 46 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat na onderzoek voorzien is van een installatieplaatje (vergeten)

Werkgever / Zelfstandige

€ 50,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (3a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 i.v.m. Bijlage I hoofdstuk 6 onder 3.b / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Bijlage - Aanhangsel 1 Hoofdstuk VI onder 3b

Controle apparaat (analoog)

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat binnen 6 jaar is onderzocht

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (3b)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 1 ver. (EEG) nr. 3821/85 i.v.m. Bijlage 1B hoofdstuk VI onder 4 /

Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Bijlage - Aanhangsel 1B

Controle apparaat (digitaal)

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat binnen 2 jaar is onderzocht

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (3c)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 1 ver. (EEG) nr. 3821/85 i.v.m. Bijlage 1B hoofdstuk VI onder 4 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Bijlage - Aanhangsel 1B

Controle apparaat (digitaal)

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat na onderzoek voorzien is van een installatieplaatje (vergeten)

Werkgever / Zelfstandige

€ 50,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (4)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 46 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat de verzegelingen ongewijzigd en in tact blijven dan wel na verbreking van de verzegelingen de tachograaf is onderzocht.

Werkgever / Zelfstandige

€ 2.200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (4a)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 46 onder b Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat wordt onderzocht bij wijziging aan het motorrijtuig waardoor wegdraaital of bandenomtrek zijn beïnvloed

(rij- en rusttijden worden niet juist geregistreerd)

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (6)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 1 en 13 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 10 van de Bijlage

Juiste werking en gebruik controleapparaat en bestuurderskaart

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (7a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 13 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 10 van de Bijlage

Het controleapparaat werkt niet correct.

De instellingen zijn niet correct, maar registratie van rij- of rusttijden is wel correct

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (7)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 11 lid 1 van de Bijlage

Onvoldoende registratiebladen verstrekt

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (8)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 11 lid 1 van de Bijlage

Model van het registratieblad niet goedgekeurd (verstrekken)

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Nee

Nee

B 2.4:5 (9)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 11 lid 1 van de Bijlage

Onvoldoende papier voor print-outs

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (10)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 4 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 11 lid 4 van de Bijlage

De bestuurder gebruikt meer dan één geldige bestuurderskaart

 

Bestuurder

€ 1.500,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (11)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 1 van de Bijlage

Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen of bestuurderskaarten, met onleesbare gegevens

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (12)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Gebruik registratieblad

Het niet gebruik maken van een registratieblad

Bestuurder

€ 1.100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (12a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Gebruik bestuurderskaart

Het niet gebruik maken van een bestuurderskaart

Er is wel een bestuurderskaart verstrekt

Bestuurder

€ 1.100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (15)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Niet-toegestane uitname van registratiebladen of bestuurderskaarten zonder gevolgen voor de geregistreerde gegevens

Registratieblad of bestuurderskaart ongeoorloofd voor einde van de dagelijkse werktijd uit tachograaf gehaald

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (16)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Het registratieblad is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor ze bestemd is, maar er zijn geen gegevens verloren gegaan

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (17)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Het registratieblad is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor ze bestemd is, en er zijn gegevens verloren gegaan

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (18)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Geen manuele input wanneer dit vereist is

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (20)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 3 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 3 van de Bijlage

De tijdsaanduiding op het blad stemt niet overeen met de officiële tijd van het land waar het voertuig is ingeschreven

 

Bestuurder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (21)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 3 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 3 van de Bijlage

Incorrect gebruik van de schakelorganen

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (21a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 5 van de Bijlage

Middenveld registratieblad in geheel niet ingevuld

 

Bestuurder

€ 1.100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (22)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 5 van de Bijlage

Familienaam en/of voornaam ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (24)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 5 van de Bijlage

Datum bij het begin of einde van het gebruik van het blad ontbreekt

 

Bestuurder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (25)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 5 van de Bijlage

Plaats bij het begin of einde van het gebruik van het blad ontbreekt

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (26)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 5 van de Bijlage

Kenteken ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (27)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 5 van de Bijlage

Kilometerstand (vóór de eerste rit die op het blad is geregistreerd) ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (28)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 5 van de Bijlage

Kilometerstand (aan het einde van de laatste rit die op het registratieblad is geregistreerd) ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (29)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 5 van de Bijlage

Het tijdstip waarop van voertuig wordt gewisseld ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (30)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 bis Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 5 bis van de Bijlage

Het landsymbool (begin en of eindland) is niet ingevoerd in het controleapparaat

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

6. HET VOORLEGGEN VAN INFORMATIE

B 2 4 5 (32)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 15 lid 7 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 12 lid 7 van de Bijlage

Niet in staat registratiebladen, print-outs, manuele registratiegegevens, gegevens bestuurderskaart van de dag zelf en de voorafgaande 28 dagen voor te leggen

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

7. DEFECT

B 2.4:5 (41)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 13 lid 1 van de Bijlage

Niet hersteld door een goedgekeurde installateur of werkplaats

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 2.200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (42)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 13 lid 1 van de Bijlage

Niet hersteld tijdens de reis

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

8. MANUELE INPUT OP PRINT-OUTS

B 2.4:5 (43)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 13 lid 2 van de Bijlage

De bestuurder vermeldt niet alle informatie tijdens de tijdvakken die niet meer worden geregistreerd omdat het controleapparaat onbruikbaar of defect is

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (44)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 13 lid 2 van de Bijlage

Het nummer van de bestuurderskaart en/of de naam van de bestuurder en/of het nummer van het rijbewijs ontbreken op het tijdelijke blad

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (45)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 13 lid 2 van de Bijlage

De handtekening ontbreekt op het tijdelijke blad

 

Bestuurder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (46)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 13 lid 3 van de Bijlage

Het verlies of de diefstal van de bestuurderskaart is niet formeel meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten

Na meer dan 7 dagen sinds verlies diefstal of defect

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:8 (1)

ATBv

2.4:8

 

Gebruik bestuurderskaart

Het niet gebruik maken van een bestuurderskaart

Indien geen bestuurderskaart is verstrekt aan bestuurder

Werkgever / Zelfstandige

€ 2.200,–

Ja

Ja

B 2.4:9 (1)

ATBv

2.4:9

 

Gebruik werkplaatskaart

Oneigenlijk gebruik werkplaatskaart

Werkgever / Zelfstandige/ erkenninghouder

€ 1.100,–

Ja

Ja

B 2.4:10 (1)

ATBv

2.4:10

 

Gebruik bedrijfskaart

Oneigenlijk gebruik bedrijfskaart

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:11 (1)

ATBv

2.4:11 lid 3

 

Vervanging tachograafkaart

Geen melding verlies of diefstal van tachograafkaart

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Nee

Nee

9. REGELING TACHOGRAAFKAARTEN

B 2.4:13 (1)

ATBv

2.4:13 lid 1 of lid 5

Art. 10 Regeling tachograafkaar-

ten / Art. 10 lid 2 AETR i.v.m. Hoofdstuk III, art. 13 lid 2 van de Bijlage

Bij verlies, diefstal of defect bestuurderskaart geen handmatige registratie.

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

10. Vo 2135/98

B 2.4:13 (5)

ATBv

2.4:13 lid 4

Art. 2 lid 1 Ver. (EEG) nr. 2135/98

Uitgerust met controleapparaat 1B

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 4.400,–

Ja

Ja

B 2.4:13 (6)

ATBv

2.4:13 lid 4

Art. 2 lid 1 Ver. (EEG) nr. 2135/98

Vervanging door controleapparaat 1B

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 2.200,–

Ja

Ja

11. REGELING CONTROLEAPPARATEN 2005

B 2.4:13 (7)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 32 Regeling controleapparaten 2005

Niet bewaren door erkenninghouder van register voor de duur van drie jaar

 

Erkenninghouder

€ 1.100,–

Nee

Ja

B 2.4:13 (8)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 33 Regeling controleapparaten 2005

Regelmatige overdracht van kalibreringsgegevens naar computer door erkenning -en werkplaatskaart houder

 

Erkenninghouder / Werkplaatskaarthouder

€ 1.100,–

Nee

Ja

B 2.4:13 (9)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 34 lid 2 Regeling controleapparaten 2005

Bewaren gegevens 52 weken door erkenninghouder

 

Erkenninghouder

€ 1.100,–

Nee

Ja

B 2.4:13 (10)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 34 lid 3 Regeling controleapparaten 2005

Verboden wijzigingen aan te brengen in gegevens door de erkenninghouder

 

Erkenninghouder

€ 1.100,–

Nee

Ja

B 2.4:13 (11)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 34 lid 9 Regeling controleapparaten 2005

Op verzoek niet alle gegevens kunnen verstrekken door erkenninghouder aan een toezichthouder

 

Erkenninghouder

€ 1.100,–

Nee

Ja

12. RIJ- EN RUSTTIJDEN

ONVOLDOENDE DAGELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 11 UUR, INDIEN EEN VERKORTING VAN DE DAGELIJKSE RUSTTIJD NIET IS TOEGESTAAN

B 2.5:1 (1)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 2 AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11 uur, indien een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 11 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (2)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 2 AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11, uur indien een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 10 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (3)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 2 AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11, uur indien een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 8 uur 30

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+

€ 100,– per uur te kort

Ja

Ja

ONVOLDOENDE DAGELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 9 UUR, INDIEN VERKORTING IS TOEGESTAAN

B 2.5:1 (4)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 2 AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9, uur indien verkorting is toegestaan

Minder dan 9 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (5)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 2 AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9, uur indien verkorting is toegestaan

Minder dan 8 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (6)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 2 AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9, uur indien verkorting is toegestaan

Minder dan 7

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+

€ 100,– per uur te kort

Ja

Ja

ONVOLDOENDE DAGELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 9 UUR BIJ MEERVOUDIGE BEMANNING

B 2.5:1 (10)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 3 AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanningen

Minder dan 9 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (11)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006 /

Art. 8 lid 3 AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanningen

Minder dan 8 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (12)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 3 AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanningen

Minder dan 7

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+

€ 100,– per uur te kort

Ja

Ja

ONVOLDOENDE VERKORTE WEKELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 24 UUR

B 2.5:1 (13)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 6 AETR

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur

Minder dan 24 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (14)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 6 AETR

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur

Minder dan 22 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (15)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 6 AETR

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur

Minder dan 20 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,– +

€ 100,– per uur te kort met een max van

€ 1.000,–

Ja

Ja

ONVOLDOENDE WEKELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 45 UUR, INDIEN VERKORTING VAN DE WEKELIJKSE RUSTTIJD NIET IS TOEGESTAAN

B 2.5:1 (16)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 6 AETR

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 45 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (17)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 6 AETR

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 42 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (18)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 6 AETR

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 36 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+

€ 100,– per uur te kort met een max van

€ 1.000,–

Ja

Ja

MEER DAN 6 MAAL 24 UUR TUSSEN WEKELIJKSE RUSTTIJDEN

B 2.5:1 (19)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 6 AETR

Meer dan 6 maal 24 uur tussen wekelijkse rusttijden

Tot + 12 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (20)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 6 AETR

Meer dan 6 maal 24 uur tussen wekelijkse rusttijden

Tot + 24 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (21)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 8 lid 6 AETR

Meer dan 6 maal 24 uur tussen wekelijkse rusttijden

Meer dan 24 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+

€ 100,– per uur te lang met een max van

€ 1.000,–

Ja

Ja

WEKELIJKSE RUSTTIJD BUITEN STANDPLAATS

B 2.5:1 (22)

ATBv

2.5:1 lid 2

Artikel 8 lid 8 Ver (EG) nr 561/2006/AETR

Genieten van een normale wekelijkse rusttijd in vrachtauto

45 uur en meer

Werkgever / Zelfstandige

€ 1.500,–

ja

ja

OVERSCHRIJDING VAN DE DAGELIJKSE RIJTIJD VAN 9 UUR, INDIEN VERLENGING TOT 10 UUR NIET IS TOEGESTAAN

B 2.5:3 (1)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 1 AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

Meer dan 9 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (2)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 1 AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

Meer dan 10 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (3)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 1 AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

Meer dan 11 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+

€ 100,– per uur te lang met een max van

€ 1.350,–

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE DAGELIJKSE RIJTIJD VAN 10 UUR INDIEN VERLENGING IS TOEGESTAAN

B 2.5:3 (4)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 1 AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur indien verlenging is toegestaan

Meer dan 10 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (5)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 1 AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur indien verlenging is toegestaan

Meer dan 11 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (6)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 1 AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur, indien verlenging is toegestaan

Meer dan 12 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+

€ 100,– per uur te lang met een max van

€ 1.350,–

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE WEKELIJKSE RIJTIJD

B 2.5:3 (7)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 2 AETR

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

Meer dan 56 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (8)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 2 AETR

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

Meer dan 60 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (9)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 2 AETR

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

Meer dan 70 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE BIJ ELKAAR OPGETELDE RIJTIJD GEDURENDE TWEE OPEENVOLGENDE WEKEN

B 2.5:3 (10)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 3 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 3 AETR

Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

Meer dan 90 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (11)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 3 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 3 AETR

Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

Meer dan 100 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (12)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 3 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 6 lid 3 AETR

Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

Meer dan 112 uur 30

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE AANEENGESLOTEN RIJTIJD

B 2.5:6 (1)

ATBv

2.5:6 lid 2

Art. 7 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 7 AETR

Overschrijding van de ononderbroken rijtijd

Meer dan 4 uur 30

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:6 (2)

ATBv

2.5:6 lid 2

Art. 7 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 7 AETR

Overschrijding van de ononderbroken rijtijd

Meer dan 5 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:6 (3)

ATBv

2.5:6 lid 2

Art. 7 Ver. (EG) nr. 561/2006 / Art. 7 AETR

Overschrijding van de ononderbroken rijtijd

Meer dan 6 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+

€ 100,– per uur te lang met een max van

€ 1.950,–

Ja

Ja

13. PAUZE

B 2.5:6 (7)

ATBv

2.5:6 lid 1

Art. 5:4 lid 2 en 3 ATW

Pauze

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

B 2.5:6 (8)

ATBv

2.5:6 lid 3a

Ver. (EG) nr. 561/2006 + andere werkzaamheden

Langer dan 6 uur zonder pauze

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

B 2.5:6 (9)

ATBv

2.5:6 lid 3b

Ver. (EG) nr. 561/2006 + andere werkzaamheden

Geen ½ uur (of 2x ¼) pauze bij 6 tot en met 9 uur arbeid

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

B 2.5:6 (10)

ATBv

2.5:6 lid 3c

Ver. (EG) nr. 561/2006 + andere werkzaamheden

Geen ¾ uur (of 3 x ¼) pauze bij meer dan 9 uur arbeid

pauze

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

14. NACHTARBEID

B 2.5:4 (1)

ATBv

2.5:4 lid 2a en b

 

Het verrichten van meer dan 43 maal in 16 weken arbeid in nachtdienst of het verrichten van meer dan 20 uren arbeid in nachtdienst in elke periode van 2 weken

Per meer dienst of per uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,– met een max van

€ 1.100,–

Nee

Ja

B 2.5:4a (1)

ATBv

2.5:4a lid 5

Indien Ver. (EG) nr. 561/2006 van toepassing is

Het verrichten van meer dan 12 uren dagelijkse arbeidstijd in elke periode van 24 achtereenvolgende uren

Per uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,– met een max van

€ 1.100,–

Nee

Ja

B 2.5:5 (1)

ATBv

2.5:5 lid 3a en b

 

Het verrichten van meer dan 52 maal in 16 weken en 140 maal in 52 weken arbeid in nachtdienst of het verrichten van meer dan 38 uren arbeid in nachtdienst in elke periode van 2 weken.

Per meer dienst of per uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,– met een max van

€ 1.100,–

Nee

Ja

15. ARBEIDSTIJDEN

B 2.5:7 (1)

ATBv

2.5:7 lid 5

Ver. (EG) nr. 561/2006 n.v.t.

Gemiddelde arbeidstijd van 48 uren per week

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

B 2.5:8 (1)

ATBv

2.5:8 lid 5

Ver. (EG) nr. 561/2006 wel van toepassing

Arbeidstijd meer dan 60 uur per week

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

16. SOORTEN BETALING EN INFORMATIEVERSTREKKING

B 2.7:1 (1)

ATBv

2.7:1 lid 1

Art. 10 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006

Koppeling loon aan afgelegde afstand en/of hoeveelheid vervoerde goederen

Indien aangetoond dat betaling verkeersveiligheid in gevaar brengt

of inbreuken aanmoedigt

Werkgever / Zelfstandige

€ 1.100,–

Nee

Ja

B 2.7:1 (2)

ATBv

2.7:1 lid 2

Art. 10 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006

Werkgever handelt overeenkomstig art. 10, lid 2 en lid 5 van Ver. EG 561/2006

Planning en overdracht

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Nee

Ja

B 2.7:1 (3)

ATBv

2.7:1 lid 3

Art. 20 Ver. (EG) nr. 561/2006

Bestuurder handelt overeenkomstig art. 20 van Ver. EG 561/2006

Niet bij zich hebben van bewijzen van vorige sancties of procedure

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Nee

B 2.7:1 (4)

ATBv

2.7:1 lid 3

Art. 2.7:1 gelet op

art. 20 lid 3

Vo (EG) nr. 561/ 2006

De bestuurder verstrekt informatie aan onderneming

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Nee

Ja

B 2.7:4 (1)

ATBv

2.7:4 lid 1

 

Het verrichten van arbeid als bijrijder door jeugdige werknemer buiten Nederland.

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Nee

B 2.7:4 (2)

ATBv

2.7:4 lid 2

 

Het niet toezien op het bezit van een verklaring, afgegeven door de Stichting landelijk orgaan Beroepsonderwijs, Transport en Logistiek, waaruit blijkt dat een jeugdige werknemer welke als bijrijder arbeid verricht aldaar is ingeschreven als leerling

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Nee

Deze boetecatalogus is in te zien via de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport: www.ilent.nl

Bijlage 2. Lijst overtredingen waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

Transportinspectie

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

 • Alle overtredingen terzake van arbeids-, rij- en rusttijden

 • De overtredingen ten aanzien van registratiemiddelen:

  • het niet aanwezig zijn van registratie- en controlemiddelen;

  • het onjuist gebruik van registratie- en controlemiddelen;

  • het misbruik van registratie- en controlemiddelen;

  • het niet aangeven van ‘belangrijke gegevens’ op een registratiemiddel, waarmee wordt

  • bedoeld die gegevens die achteraf eenvoudig kunnen worden gewijzigd

Bedrijfsinspectie

[Regeling vervallen per 22-03-2016]

Bij het eerste bedrijfsonderzoek worden alle overtredingen beboet die vallen in de categorie heel belangrijke inbreuk. Voor de overige overtredingen wordt een waarschuwing gegeven.

Bij een herhalingsonderzoek (tweede bedrijfsonderzoek) worden tevens alle overtredingen beboet die vallen onder categorie heel belangrijke inbreuk en belangrijke inbreuk.

Vanaf het derde bedrijfsonderzoek (herhalingsonderzoek) worden alle overtredingen (HBI, BI en KBI) beboet.

Alle bedrijfsonderzoeken die plaatsvinden binnen drie jaar na de datum waarop het eerste bedrijfsonderzoek is opgestart wordt als herhalingsonderzoek aangemerkt. Een bedrijfsonderzoek dat wordt opgestart drie jaar nadat een eerdere bedrijfsonderzoek heeft plaatsgevonden, wordt voor de nieuwe cyclus van drie jaar weer als een eerste bedrijfsonderzoek aangemerkt. Elke bedrijfsonderzoek dat plaatsvindt binnen drie jaar na de datum waarop dit eerste bedrijfsonderzoek is opgestart wordt wederom als een herhalingsonderzoek aangemerkt.

Naar boven