Tijdelijke beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [...] voor het experimenteel examenprogramma landbouw-breed

[Regeling vervallen per 23-05-2008.]
Geldend van 18-05-2007 t/m 22-05-2008

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 mei 2007, nr. TRCJZ/2007/1600, houdende Tijdelijke beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake verlening van toestemming voor het experimenteel examenprogramma landbouw-breed

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 25 en 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-05-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

school: school of scholengemeenschap met een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 10c, onderdeel d;

AOC: agrarisch opleidingscentrum, bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

landelijk stimuleringstraject: geheel van ondersteunende activiteiten, uitgevoerd door scholen en AOC’s, ter ondersteuning van de doelen genoemd in artikel 2;

experimenteel examenprogramma landbouw-breed: ‘0’-versie van het geglobaliseerde intrasectorale examenprogramma landbouw-breed, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 23-05-2008]

 • 1 De Minister kan op grond van de artikelen 25 en 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs op aanvraag van het bevoegd gezag van een school of een AOC toestemming verlenen om af te wijken van de voorschriften, bedoeld in de artikelen 25 en 29 van die wet, teneinde het experimenteel examenprogramma landbouw-breed aan te bieden, voor zover dit bijdraagt aan de ontwikkeling van competentiegericht voorbereidend beroepsonderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen tussen het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving.

 • 2 Indien de Minister de toestemming, bedoeld in het eerste lid, verleent aan een school, geldt die toestemming slechts ten aanzien van de in deze school aanwezige afdeling landbouw en natuurlijke omgeving.

Artikel 3

[Vervallen per 23-05-2008]

 • 1 De aanvraag, genoemd in artikel 2, wordt uiterlijk op 22 juni 2007 ingediend.

 • 2 De aanvraag vermeldt voor welk deel van de leerlingen, die met ingang van schooljaar 2007–2008 beginnen met leerjaar 3 van het voorbereidend beroepsonderwijs, de school of het AOC voornemens is het examen in te richten op basis van het experimenteel examenprogramma landbouw-breed.

Artikel 4

[Vervallen per 23-05-2008]

 • 1 De toestemming, bedoeld in artikel 2, wordt slechts verleend indien het uitvoeren van het experimenteel examenprogramma landbouw-breed door de aanvragende school of het AOC een bijdrage levert aan de doelen, genoemd in artikel 2.

 • 2 De Minister kan bij de beoordeling van de aanvraag bevindingen van de onderwijsinspectie in aanmerking nemen.

Artikel 5

[Vervallen per 23-05-2008]

 • 1 De Minister beslist voor 30 juni 2007 op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.

 • 2 De Minister kan in de beschikking aanvullende verplichtingen opnemen.

Artikel 6

[Vervallen per 23-05-2008]

De school of het AOC, ten aanzien waarvan de Minister de in artikel 2 bedoelde toestemming verleent, is verplicht:

 • a. het examen van alle of, in voorkomend geval, van een in de beschikking, bedoeld in artikel 5, aan te duiden deel van de per 1 augustus 2007 toe te laten leerlingen, in te richten op basis van het experimenteel examenprogramma landbouw-breed;

 • b. deel te nemen aan het landelijk stimuleringstraject, en

 • c. gegevens beschikbaar te stellen voor evaluatie van deze beleidsregel en voor de overdracht van resultaten van het experiment aan andere scholen en AOC’s.

Artikel 7

[Vervallen per 23-05-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst en vervalt per 1 augustus 2008.

Artikel 8

[Vervallen per 23-05-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De beleidsregel wordt aangehaald als ‘Tijdelijke beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake verlening van toestemming voor het experimenteel examenprogramma landbouw-breed’.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 23-05-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Terug naar begin van de pagina