Besluit Commissie van deskundigen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007

[Regeling vervallen per 31-08-2008.]
Geldend van 29-04-2007 t/m 30-08-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 februari 2007 tot instelling van een commissie van deskundigen die adviseert bij de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens (Besluit Commissie van deskundigen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-08-2008]

 • 1 Er is een Commissie van deskundigen.

Artikel 2

[Vervallen per 31-08-2008]

 • 1 De Commissie van deskundigen is voor het eerst samengesteld uit:

  • drs. F.H. Pluimers, voorzitter;

  • ir. P.A.M. Bens, lid;

  • drs. F.J.M. van Dongen, lid;

  • prof. dr. Ir. M. de Jong, lid;

  • dr. E.M.A. van Rooij, lid;

  • prof. dr. M. Pensaert, lid;

  • Ir. H.W. Saatkamp, lid;

  • prof. dr. J.A. Stegeman, lid, tevens plaatsvervangend voorzitter;

  • drs. P. van der Wal, lid.

 • 2 Het secretariaat van de Commissie van deskundigen wordt gevoerd door medewerkers van het Gemeenschappelijk secretariaat van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren.

Artikel 3

[Vervallen per 31-08-2008]

 • 1 De Commissie van deskundigen heeft tot taak de voorzitter en de door hem krachtens artikel 5, vierde lid, van de Verordening ingeschakelde persoon gevraagd en ongevraagd te adviseren over de preventie en bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens.

 • 2 De leden van de deskundigengroep worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

 • 3 Het bestuur kan, op advies van de voorzitter van de commissie, de benoeming van een lid van de commissie intrekken.

 • 4 De werkwijze van de commissie van deskundigen is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

 • 6 Op de voorzitter en de lieden van de Commissie van deskundigen is de Verordening vergoedingen leden bestuur, dagelijks bestuur en commissie PVV 2003 overeenkomstig van toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 31-08-2008]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie van deskundigen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 14 februari 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage Werkwijze van de Commissie van Deskundigen Ziekte van Aujeszky

[Vervallen per 31-08-2008]

1. Taak

[Vervallen per 31-08-2008]

De Commissie van Deskundigen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofd bestrijding van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, omtrent de preventie en bestrijding van de ziekte van Aujeszky.

De Commissie van Deskundigen dient haar advies zo uit te brengen dat het direct toepasbaar is. Zowel veterinaire als economische aspecten en aspecten op het gebied van dierenwelzijn en maatschappelijke acceptatie worden in het advies meegenomen.

In zijn algemeenheid is de taak van de Commissie van Deskundigen ‘reflecterend’. Toch zal de Commissie van Deskundigen er rekening mee moeten houden, dat in bepaalde gevallen binnen een zeer kort tijdsbestek advies dient te worden uitgebracht, met name de eerste dagen na een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky.

2. Vergaderingen en werkwijze

[Vervallen per 31-08-2008]

De Commissie van Deskundigen vergadert minimaal éénmaal per jaar. Indien de voorzitter dit snodig acht roept hij de Commissie van Deskundigen vaker bijeen. Het hoofd bestrijding kan, in geval van specifieke vragen, de voorzitter verzoeken de Commissie van Deskundigen bijeen te roepen.

De voorzitter kan zich laten vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.

In spoedeisende gevallen kan de voorzitter besluiten tot een schriftelijke raadpleging van de leden van de Commissie van Deskundigen.

In noodsituaties zijn de leden van de Commissie van Deskundigen in beginsel onmiddellijk beschikbaar voor een vergadering.

3. Secretariaat van de Commissie van Deskundigen

[Vervallen per 31-08-2008]

De Commissie van Deskundigen wordt bijgestaan door een secretaris. Dit is een medewerker in dienst van het Gemeenschappelijke Secretariaat van de PVE, in het algemeen de beleidsmedewerker die dossierhouder is voor de Ziekte van Aujeszky. De ambtelijk secretaris is geen lid van de Commissie van Deskundigen.

De leden van de deskundigengroep krijgen de vergaderstukken door de secretaris toegezonden. Leden die stukken onder de andere leden van de Commissie van Deskundigen wensen te verspreiden kunnen dit door de secretaris laten geschieden.

4. Samenstelling van de Commissie van Deskundigen

[Vervallen per 31-08-2008]

De Commissie van Deskundigen is samengesteld uit deskundigen met kennis van de betreffende ziekte, kennis van het ‘veld’, epidemiologen, virologen, economen en bestrijdingsdeskundigen. Zodra een primair geval van de Ziekte van Aujeszky onder wild is bevestigd, kan de Commissie van Deskundigen worden uitgebreid met deskundigen op de gebieden van de jacht, wildbiologie en wildepidemiologie. Leden worden op persoonlijke titel gevraagd zitting te nemen als lid van de Commissie van Deskundigen, op grond van hun wetenschappelijke of ervaringsdeskundigheid. Hij of zij vertegenwoordigt derhalve geen organisatie.

5. Gastdeskundigen

[Vervallen per 31-08-2008]

Het is mogelijk dat de Commissie van Deskundigen behoefte heeft zich te laten informeren over een punt waarover binnen de Commissie van Deskundigen te weinig kennis is. In dat geval kan de Commissie van Deskundigen zich laten bijstaan door een (buitenlandse) gastdeskundige. Indien met de uitnodiging van de gastdeskundige kosten zijn gemoeid, zullen de voorzitter en de secretaris in overleg treden met het hoofd bestrijding, ten einde te bezien hoe deze kosten gedragen kunnen worden. De voorzitter nodigt de gastdeskundige uit. De voorzitter zal de gastdeskundige er van tevoren op wijzen dat hetgeen in de vergaderingen aan de orde komt van vertrouwelijke aard kan zijn.

6. Vertrouwelijkheid en openbaarheid

[Vervallen per 31-08-2008]

In principe zullen de adviezen van de Commissie van Deskundigen openbaar gemaakt worden. De voorzitter kan bepalen dat in bijzondere omstandigheden gegevens en adviezen als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd.

In de vergaderingen moet vrijelijk gediscussieerd kunnen worden. De beraadslagingen van de Commissie van Deskundigen zullen daarom niet openbaar gemaakt worden. Ook dienen daarom alle vergaderstukken als vertrouwelijk te worden behandeld. Van de leden van de Commissie van Deskundigen wordt verwacht dat zij het vertrouwelijke karakter van het groepsproces respecteren en over dat proces geen mededelingen doen aan derden.

Alle documenten kunnen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) worden opgevraagd. Openbaarmaking van stukken kan geweigerd worden op grond van de WOB en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Mededelingen namens en over de Commissie van Deskundigen worden uitsluitend gedaan door de voorzitter.

7. Meerderheid–minderheid

[Vervallen per 31-08-2008]

Het advies van de Commissie van Deskundigen verwoordt het standpunt van de meerderheid. Leden van de deskundigengroep die het – eventueel op onderdelen – niet eens zijn met de meerderheid van de Commissie van Deskundigen, kunnen erop staan hun mening te uiten. Dit kan in een minderheidsnota of in een voetnoot. Mededelingen met betrekking tot een minderheidsstandpunt worden uitsluitend door de voorzitter gedaan.

8. Verslaglegging

[Vervallen per 31-08-2008]

De secretaris zorgt ervoor dat van iedere vergadering een kort verslag wordt gemaakt en wordt rondgestuurd. In het verslag wordt in ieder geval opgenomen: de genomen besluiten, het advies, de namen der aanwezigen en desgewenst een minderheidstandpunt. Eventueel afwijkende meningen moeten in de tekst tot uiting komen. Het verslag wordt vastgesteld door de Commissie van Deskundigen.

Het verslag begint met een samenvatting, die zo geformuleerd is dat deze aan derden kan worden verstrekt die daarom vragen met een beroep op de WOB. De rest van het verslag wordt beschouwd als een weergave van ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van de leden van de Commissie van Deskundigen; dit deel is vertrouwelijk.

Terug naar begin van de pagina