Regeling reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 20-05-2016 t/m 30-06-2018

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 mei 2007, nr. VGP/ADT 2758655, houdende vaststelling van de Regeling tabaksreclame in of aan tabaksspeciaalzaken en tabaksverkooppunten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, derde lid, onder c, van de Tabakswet;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak wordt slechts aangebracht met inachtneming van de in deze regeling gestelde voorschriften.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak legt op geen enkele wijze een positief verband met gezondheid.

 • 2 Onverminderd het eerste lid gelden beperkingen aan het gebruik van materialen niet voor historische materialen van tabaksmerken die niet meer in de handel zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Reclame voor voor roken bestemde tabaksproducten in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Roken is dodelijk”. Deze gezondheidswaarschuwing is vormgegeven zoals bepaald in de artikelen 8, zesde lid, en 9, vierde lid, van de Tabaksproductenrichtlijn.

 • 2 Reclame voor rookloze tabaksproducten in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Tabaksproducten zijn dodelijk’. Deze gezondheidswaarschuwing is vormgegeven zoals bepaald in de artikelen 8, zesde lid, en 9, vierde lid, van de Tabaksproductenrichtlijn.

 • 3 Reclame voor een elektronische sigaret of navulverpakking in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Nicotine is zeer verslavend’. Deze gezondheidswaarschuwing is vormgegeven zoals bepaald in de artikelen 8, zesde lid, en 9, vierde lid, van de Tabaksproductenrichtlijn.

 • 4 De tekst van de gezondheidswaarschuwingen, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, beslaat ten minste 15% van het totale oppervlak van de reclame.

 • 5 Bij de bepaling van het oppervlak van reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak wordt in aanmerking genomen de feitelijke uiting of uitingen, zoals bestaande uit woorden, afbeeldingen, specifieke merkgerelateerde kleuren of kleurenschema’s, afbeeldingen van het merk, het merklogo of de merknaam.

§ 2. Voorgevel- en etalagereclame tabaksspeciaalzaken

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Indien reclame aan de voorgevel is aangebracht, beslaat de reclame niet meer dan 2 m2.

 • 2 Indien het ingevolge bindende regels, anders dan de regels die gesteld zijn bij of krachtens de Tabaks- en rookwarenwet, verboden is aan de voorgevel van een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak reclame voor tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen te voeren, is het toegestaan die reclame in de etalage, of bij afwezigheid van een etalage, achter de winkelruit aan te brengen, mits die reclame niet meer dan 2 m2 beslaat.

 • 3 Het is verboden reclame deels aan de voorgevel èn deels in de etalage, dan wel achter de winkelruit, aan te brengen.

 • 4 Tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen in de etalage van een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak worden op zodanige wijze getoond dat er een redelijke afspiegeling van het assortiment, zoals dat in de desbetreffende zaak verkocht wordt, te zien is.

 • 5 In de etalage van een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak worden, behoudens het geval bedoeld in het tweede lid, geen attributen met merkreclame voor tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen geplaatst.

 • 6 Dit artikel is niet van toepassing op een met een afsluitbare eigen toegang duidelijk afgescheiden verkooppunt van tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen in een levensmiddelenzaak of een warenhuis.

§ 3. Inpandige reclame in enkele typen verkooppunten

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 In een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak met een groter verkoopvloeroppervlak dan 120 m2 is het tonen van reclame alleen toegestaan in, aan of in een straal van 5 meter van het schap van waaruit de tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen verkocht worden, alsmede op en in de directe nabijheid van de toonbank.

 • 2 Reclame wordt niet:

  • a. geplaatst in de directe omgeving van productgroepen die met name aantrekkelijk zijn voor jongeren onder de 18 jaar;

  • b. bevestigd op of aan dispensers van andere producten dan tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen, verrijdbare rekken met wenskaarten, manden met snoepgoed en speciaal voor de verkoop van tijdschriften ontworpen kasten.

 • 3 Behoudens paragraaf 2 wordt reclame in een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak niet zodanig geplaatst dat zij ook buiten de zaak zichtbaar is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 2 Reclames voor rookloze tabaksproducten in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak die voldoen aan deze regeling zoals deze luidde op 19 mei 2016, zijn nog toegestaan tot 1 januari 2017.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven